Význam KRIZE
Co znamená slovo KRIZE? Zde naleznete 11 významů slova KRIZE. Můžete také přidat význam slova KRIZE sami

1

2   0

KRIZE


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

0   0

KRIZE


Fáze poklesu hospodářského cyklu; rozhodná chvíle, obrat; tíseň, potíž. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Heuréka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

3

0   0

KRIZE


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám  krize patøí: (1) obvykle dojde [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0   0

KRIZE


fáze hospodářského cyklu, která je charakteristická poklesem (pokles výroby, pokles odbytu, pokles zaměstnanosti); hromadí se negativní jevy, které zabraňují normálnímu fungování
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

KRIZE


Období zostøení vnitøních rozporù systému, zpùsobených zesílením protismìrných pohybù, které se vychylují z dosavadní rovnováhy, tedy zdánlivého klidu.
Zdroj: marxismus.cz

6

0   0

KRIZE


fáze ekonomického cyklu v tržním hospodáøství charakteristická zejména znaèným ekonomickým poklesem a rostoucí nezamìstnaností. Prvotní ekonomickou pøíèinou krize bývá nejèast [..]
Zdroj: financni.webz.cz

7

0   0

KRIZE


1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpeèný stav vývoje; 2. tìžká, svízelná situace, potíž, zmatek
Zdroj: islo.cz

8

0   0

KRIZE


("crisis"): v historii vìdy pojem zavedený Thomasem Kuhnem v knize "The Structure of Scientific Revolutions" (1962); v období, kdy je bezpeènì nastoleno nové paradigma, jsou ve¹keré výsledky [..]
Zdroj: mprinstitute.org

9

0   0

KRIZE


Subjektivně  ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, který je potenciálem změny . Situace, se kterou si člověk neví rady (Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál 2002, str.27)
Zdroj: spiscr.info

10

0   0

KRIZE


Situace, v níž je významným způsobem narušena rovnováha mezi základními charakteristikami systému (narušeno je poslání, filosofie, hodnoty, cíle, styl fungování systému) na jedné str [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

11

0   0

KRIZE


Krize, pojem pocházející z řečtiny, původně ze slovesa krino, znamenajícího vybírat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami (úspěch-neúspěch, právo-bezpráví, život-smrt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova KRIZE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< KRÁTKODOBÁ LÉÈBA KRIZOVÁ INTERVENCE >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam