Význam KRIZE
Co znamená slovo KRIZE? Zde naleznete 14 významů slova KRIZE. Můžete také přidat význam slova KRIZE sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

KRIZE


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a øešení bìhem 1-6 týdnù, (2) [..]
Zdroj: drogy-info.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Geometrické obrazce, které se skládají ze dvou úseček, které svírají pravý úhel. Existuje několik vysvětlení tvaru kříže například rozdělení světa na čtyři elementy/světové strany, či propojení božského (vertikální úsečka) a světského světa (horizontální úsečka). Kříže jsou jedny z nejznámějších a nejstarších symbolů, které jsou využívány v několika náboženstvích. Ježíš Kristus byl popraven na kříži a křesťanství poté v 5. až 6. století převzalo kříž za symbol křesťanství. Kříž také připomínal nástroj, kterým byl v minulosti rozděláván oheň. Křížů existuje několik druhů: řecký (+) ondřejský (x), Kříž sv. Antonína (T) atd. Kříže se objevují na velkém počtu státních vlajek (Finsko, Řecko, Jamajka, Slovensko atd.).
Kamila - 16. května 2019

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Fáze poklesu hospodářského cyklu; rozhodná chvíle, obrat; tíseň, potíž. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Heuréka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


V psychosociální oblasti je krize definována jako dùsledek životní události, kterou není jedinec schopen zvládnout vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálnì pouze za pomoci jemu blízkých lidí, v pøijatelném èase a navyklým zpùsobem. K charakteristikám  krize patøí: (1) obvykle dojde k opouzdøení a øešení [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


fáze hospodářského cyklu, která je charakteristická poklesem (pokles výroby, pokles odbytu, pokles zaměstnanosti); hromadí se negativní jevy, které zabraňují normálnímu fungování
Zdroj: klub.slovniky.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Období zostøení vnitøních rozporù systému, zpùsobených zesílením protismìrných pohybù, které se vychylují z dosavadní rovnováhy, tedy zdánlivého klidu.
Zdroj: marxismus.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


fáze ekonomického cyklu v tržním hospodáøství charakteristická zejména znaèným ekonomickým poklesem a rostoucí nezamìstnaností. Prvotní ekonomickou pøíèinou krize bývá nejèastìji nadvýroba zboží vyvolávající váznoucí odbyt. Jedná se tedy o ekonomickou nerovnováhu, kde souhrnná nabídka je vyšší než souhrnná poptávka. Prostøednictvím krize docház [..]
Zdroj: financni.webz.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


1. vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, nebezpeèný stav vývoje; 2. tìžká, svízelná situace, potíž, zmatek
Zdroj: islo.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


("crisis"): v historii vìdy pojem zavedený Thomasem Kuhnem v knize "The Structure of Scientific Revolutions" (1962); v období, kdy je bezpeènì nastoleno nové paradigma, jsou ve¹keré výsledky výzkumù i [..]
Zdroj: mprinstitute.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Subjektivně  ohrožující situace s velkým dynamickým nábojem, který je potenciálem změny . Situace, se kterou si člověk neví rady (Vodáčková, D.: Krizová intervence. Portál 2002, str.27)
Zdroj: spiscr.info

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Situace, v níž je významným způsobem narušena rovnováha mezi základními charakteristikami systému (narušeno je poslání, filosofie, hodnoty, cíle, styl fungování systému) na jedné straně a postojem oko [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Množné číslo nebo 2. pád slova "kříž".
Kříž je především náboženský symbol využívaný nejvíce v křesťanství. Je to geometrický symbol dvou úseček svírajících spolu pravý úhel, kdy alespoň vodorovná úsečka je tou svislou rozdělená na polovic.
Kříž byl původně popravčí nástroj používaný hojně v antickém Římě a sloužil k brutální popravě zločinců. Po ukřižování Ježíše Krista se stal kříž hlavním symbolem křesťanství.
stepuchy - 8. dubna 2014

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Krize, pojem pocházející z řečtiny, původně ze slovesa krino, znamenajícího vybírat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami (úspěch-neúspěch, právo-bezpráví, život-smrt), z nějž vzniklo podst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

KRIZE


Kríže jsou vesnice na Slovensku v okrese Bardejov. Na konci roku 2010 měly 78 obyvatel, první písemná zmínka pochází z roku 1635. Nachází se zde řeckokatolický chrám Panny Marie Ochránkyně z roku 1852 [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< KRÁTKODOBÁ LÉÈBA KRIZOVÁ INTERVENCE >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam