Význam RELIKT
Co znamená slovo RELIKT? Zde naleznete 13 významů slova RELIKT. Můžete také přidat význam slova RELIKT sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


zbytek
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


organizmus, ktorý sa vplyvom zmenených ekologických podmienok udržal len na malých, ostrovèekovitých miestach svojho bývalého areálu.
Zdroj: gep.szm.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


ojedinělý živočišný nebo rostlinný druh jako pozůstatek z minulých geologických dob.
Zdroj: goniatit.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: januv-hrad.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: zamek-hluboka.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


pozůstatek
Zdroj: hrad-bouzov.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


organismus přežívající na daném místě od některého z minulých historických období
Zdroj: skolavpohode.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


Rostlinný èi živoèišný druh nebo vegetaèní èi jiná cenologická jednotka mající na zemském povrchu pouze omezený areál rozšíøení (výskytu), jenž je zbytkem pùvodního vìtšího areálu z pøedchozího èasového období. Relikt glaciální je relikt z glaciálního období (doby ledové). Relikt postglaciální je relikt z postglaciálního období, tj. z doby poledové [..]
Zdroj: mezistromy.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


Relikt je druh rostliny nebo živočicha, který se zachoval na malém izolovaném území, zvaném refugium, jako pozůstatek dřívějšího velkého rozšíření. Rozšíření některých reliktů může být endemické, tj. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RELIKT


Slovo relikt znamená obecně pozůstatek, otisk, stopu již zmizelého, odstraněného, přemístěného objektu, rostliny, zvířete atp. V jednotlivých oborech pak nabývá těchto významů: relikt (archeologie); r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< PŘÍPORA RIZALIT >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam