Význam cyklus
Co znamená slovo cyklus? Zde naleznete 15 významů slova cyklus. Můžete také přidat význam slova cyklus sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


(řec. kyklos, kruh, obruč, prsten), oběh, pohyb, který se vrací do počátečního bodu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


Vìtší poèet skladeb vydaných spoleènì (napø. písòové cykly F. Schuberta, Janáèkovy klavírní skladby spojené v cyklus Po zarostlém chodníèku, Chopinova Preludia i tøeba Debussyho Moøe). [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


séria prípadov, ktoré sa pravidelne opakujú.
Zdroj: gep.szm.com

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


1. Pravidelnì se opakující øada zmìn. Skládá se z dílèích fází (období, etap). 2. Proces probíhající v kruhu. - životní (ang. living cycle) - .....
Zdroj: savci.upol.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


obìh, pravidelnì se opakující øada zmìn, období, etap
Zdroj: islo.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


cyklus v programování je to øídící struktura kódu, která zajišuje, že se èást kódu nìkolikrát opakuje v závislosti na splnìní urèité podmínky Bìžnì by se daly cykly rozdìlit na: - s podmínkou na zaèá [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


1.) Obecně: označení průběhu jevů nebo činností vnitřně souvisejících, které se opakují s relativně stabilní frekvencí a periodičností. 2.) Ve vzdělávání dospělých: forma, která je realizovaná jako...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


Řídicí struktura (též strukturovaný příkaz, anglicky control flow statement) je v informatice konstrukce pro zápis počítačového programu. Řídicí struktury jsou používány ve vyšších programovacích a sk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklus


Cyklus (z řec. kyklos a lat. cyklus - kruh) může být: Kruh Kolo matematika Kružnice (graf) – netriviální cesta v grafu, která začíná a končí v tomtéž vrcholu Cyklus (algebra) – část permutace fyzika C [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< cenzura cynismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam