Význam koncentrace
Co znamená slovo koncentrace? Zde naleznete 19 významů slova koncentrace. Můžete také přidat význam slova koncentrace sami

1

1   0

koncentrace


podíl určité látky resp. entit určitého druhu v nějaké oblasti | proces zvyšování koncentrace (1) | aktivace duševních schopností nutných pro vykonávání určité činnosti | — [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

koncentrace


Množství chemických látek ve vzduchu, které dýchá pracovník na svém pracovišti a které by mohly mít vliv na jeho zdraví. Z toho vyplývá nutnost stanovit limitní koncentrace, pod jejich [..]
Zdroj: oopp.cz

3

0   0

koncentrace


Soustøedìní, zhuštìní. V urbanismu a územním plánování se hovoøí o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodù – center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvolòování.
Zdroj: stavimedum.cz

4

0   0

koncentrace


vpsychologii soustøedìní se, udržení pozornosti
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

koncentrace


hustota, zhušování; hromadìní; soustøedìní
Zdroj: islo.cz

6

0   0

koncentrace


Soustředění, nasycení, zhuštění. Číselně charakterizuje složení směsi; vyjadřuje poměr určité látky k celkové směsi. Lze vyjádřit koncentraci hmotnostní, objemovou a molární.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

0   0

koncentrace


Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodů – center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. roz [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0   0

koncentrace


Soustøedìní, zhuštìní. V urbanismu a územním plánování se hovoøí o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodù - center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvo [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0   0

koncentrace


Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodů - center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvo [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0   0

koncentrace


Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jednotlivých bodů – center koncentrace. Opakem je dekoncentrace, tj. rozvolňování.
Zdroj: cip-stavby.cz

11

0   0

koncentrace


Soustředění, zhuštění. V urbanismu a územním plánování se hovoří o koncentraci osídlení nebo zástavby kolem jedn [..]
Zdroj: gservis.cz

12

0   0

koncentrace


množství látky ve specifikované jednotce hmoty nebo objemu složky prostředí, biologického materiálu apod.
Zdroj: agromanual.cz

13

0   0

koncentrace


Úmyslné a vědomé, dlouhodobé soustředění na jednu věc, jeden předmět či obsah. Schopnost soustředit se na potřebnou dobu na obsah probíraného učiva. Jedna ze zásad efektivního řízení a regulace...
Zdroj: andromedia.cz

14

0   0

koncentrace


Organizační princip v rámci společenského, zejména politického systému a jeho subsystému představující spojení pravomoci a působnosti většího počtu organizačních jednotek do menšího počtu jednotek.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

15

0   0

koncentrace


soustøedìní na urèitém prostoru napø. obyvatelstva,prùmyslu,služeb koncern
Zdroj: geografie.unas.cz

16

0   0

koncentrace


Concentration Je to princip zamìøení intervencí strukturálních fondù a Iniciativ Spoleèenství na nejpotøebnìjší oblasti a cílové skupiny splòující kritéria výbìru. V pøedvstupním období tvoøí tento princip jádro politiky, jejímž cílem je zamìøit investice do hospodáøské a sociální soudržnosti na omezený po [..]
Zdroj: edotace.cz

17

0   0

koncentrace


v psychologii soustøedìní se, udržení pozornosti
Zdroj: help24.cz

18

0   0

koncentrace


Koncentrace (z latinského concentrare - soustředit) je pojem, používaný ve více významech: Koncentrace (ekonomie) – slučování podniků (fúze), vytváření koncernů Koncentrace (chemie) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

0   0

koncentrace


Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Vyjadřuje se několika způsoby.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova koncentrace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ii svetr >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam