icprogress.cz

Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy8
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (90)

1

1   0

akvizice


Získávání nových aktiv (obchodní, zamìstnanecké, firemní) seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

2

1   2

audience


Publikum, posluchaèi seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

3

1   1

prezentace


Ukázka zboží a služeb, èi výklad postup seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

4

1   0

proces


Oznaèení dìje, èi postupu seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

5

1   1

senior


Profesnì, èi èasovì starší pracovník seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

6

1   0

verbální komunikace


Slovní, èi písemná forma dorozumívání seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

7

0   0

slovník pojmù


Pro upøesnìní významu nìkterých pojmù z oblasti obchodu, managementu a financí jsme pro Vás pøipravili slovník pojmù. Kliknìte na vybraný pojem pro zobrazení jeho významu. Pojmy jsou øazeny abecednì. A Account
Zdroj: icprogress.cz

8

0   0

account


Obchodní partner, bankovní úèet seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

9

0   0

adr


Cenný papír zastupující urèitý poèet akcií. ADR jsou obchodovány nejèastìji na amerických burzách. Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

10

0   0

akcie


Jedná se o cenný papír, který pøedstavuje reziduální formu vlastnictví akciové spoleènosti, která je spojena s možností výkonu akcionáøských práv. Akcionáøská práva se liší, dle pøíslušného druhu akcie. Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojm [..]
Zdroj: icprogress.cz


Pro zobrazení všech definic slova 90 se přihlašte, prosím.