Význam Ekosystém
Co znamená slovo Ekosystém? Zde naleznete 22 významů slova Ekosystém. Můžete také přidat význam slova Ekosystém sami

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa nebo vlhké nekosené l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Zdroj: cip-stavby.cz

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Slovo ekosystém se v poslední době vyskytuje i v obecném smyslu jako "životní prostředí" - obchodní ekosystém, digitální ekosystém.
Adéla - 19. ledna 2022

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Soustava živých a neživých složek životního prostředí, které jsou mezi sebou spojeny prostřednictvím výměny látek, toku energie a předáváním informací. Samostatnými ekosystémy jsou např. les, louka, rybník, řeka.
Zdroj: dotace.nature.cz

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase
Zdroj: realitnislovnik.cz

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase Pramen § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Viz také životní prostředí
Zdroj: business.center.cz

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné existence. Zahrnuje pře [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ekosystém


Funkční soustava živých i neživých složek životního prostředí, které se navzájem ovlivňují.
Zdroj: chmu.cz

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


soustava živých organismů a neživého prostředí s uzavřeným oběhem látek a energie (blízký biogeocenóze). Rozlišujeme mikroekosystémy, např. strom, mezoekosystémy, např. les, a makroekosystémy – celé pásmo tajgy apod.
Zdroj: goniatit.cz

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

11

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v urč [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

12

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v urč [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

13

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


základní funkční jednotka v ekologii, určená svým druhovým složením, velikostí populací jednotlivých druhů, plošnou rozlohou i vertikální strukturou a přísunem základních životních potřeb [..]
Zdroj: agromanual.cz

14

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


dynamický komplex spoloèenstiev rastlín, živoèíchov a mikroorganizmov a ich neživého prostredia, ktorý pôsobí vzájomne ako funkèná jednotka.
Zdroj: gep.szm.com

15

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Ekologický pojem. Definice uvedená v zákonì è.17/1992 Sb., o životním prostøedí jej vymezuje jako: „funkèní soustavu živých a neživých složek životního prostøedí, jež jsou navzájem spojeny výmìnou látek, tokem energie a pøedáváním informací a které se vzájemnì ovlivòují a vyvíjejí v urèitém prostoru a èase“. [..]
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz

16

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


je funkèní soustava živých a neživých složek životního prostøedí, jež jsou navzájem spojeny výmìnou látek, tokem energie a pøedáváním informací a které se vzájemnì ovlivòují a vyvíjejí v urèitém prostoru a èase.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

17

1 Thumbs up   4 Thumbs down

Ekosystém


Obecně označuje systém zahrnující organismy v určité oblasti, integrující s fyzikálním (nebiologickým) okolím. Velmi často je tento pojem ztotožňován s pojmem "životní prostředí" nebo jeho b [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

18

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


základní funkèní jednotka v pøírodì, ve které jsou v pøímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostøedí
Zdroj: islo.cz

19

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


("ecosystem"): termín zavedl r. 1935 britský ekolog Sir Arthur G. Tansley pro oznaèení jednotky prostøedí, v ní¾ existuje stabilní dynamická rovnováha mezi organismy a abiotickým (ne¾ivým) prostøedím; [..]
Zdroj: mprinstitute.org

20

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkèní soustava živých a neživých složek životního prostøedí, jež jsou navzájem spojeny výmìnou látek, tokem energie a pøedáváním informací a které se vzájemnì ovlivòují a vyvíjejí v urè [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

21

0 Thumbs up   3 Thumbs down

Ekosystém


Dynamický cirkulaèní systém živých organismù a jejich abiotického prostøedí, s kolobìhem látek a tokem energie, schopný samostatné existence. Jde o základní, prostorovì vymezenou jednotku biosféry. Živou složku ekosystému tvoøí producenti, organismy, které vytváøejí biomasu a poutají tak energii, konzumenti, kteøí ji spotøebovávají a využívají, a o [..]
Zdroj: mezistromy.cz

22

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Ekosystém


Ekosystém je funkèní soustava živých a neživých složek životního prostøedí, jež jsou navzájem spojeny výmìnou látek, tokem energie a pøedáváním informací a které se vzájemnì ovlivòují a vyvíjejí v urèitém prostoru a èase.
Zdroj: stavimedum.cz

<< Ekologická zátìž Ekotop >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam