Význam Analýza
Co znamená slovo Analýza? Zde naleznete 28 významů slova Analýza. Můžete také přidat význam slova Analýza sami

1

1   0

Analýza


(řec. ana-lyó, rozvazuji, rozpouštím), rozbor, postup zkoumání, které rozkládá na prvky a hledá příčiny a souvislosti mezi nimi.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   0

Analýza


rozbor, rozklad problému na jednotlivé složky za účelem prozkoumání, porozumění a pochopení.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1   0

Analýza


Vyšetřovací a jiné informace. Často spojené s doporučením pro opatření do budoucna.
Zdroj: imsware.de

4

0   0

Analýza


rozbor dané události nebo jevu z hlediska příčin a důsledků jejich jednotlivých prvků a taktéž jejich vstupů a výstupů, postup od abstraktního ke konkrétnímu | ''(chemie)'' reakce, [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

Analýza


Rozbor problému či situace, rozklad celku na dílčí jednotky.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

0   0

Analýza


Jedno z odvìtví chemie, které se zabývá zjišováním složení vzorkù. Hlavní rozdìlení na kvalitativní a kvantitativní.
Zdroj: nanimata.wu.cz

7

0   0

Analýza


Studium a analýza údajù o historických cenách pro odhad budoucích pohybù cen urèitého finanèního nástroje.
Zdroj: fxstreet.cz

8

0   0

Analýza


Rozbor, metoda zkoumání rozložení složitìjšího na jednodušší, postup od složitìjšího k jednoduššímu. Opakem je syntéza.
Zdroj: marxismus.cz

9

0   0

Analýza


Rozbor, rozklad.
Zdroj: usetritnadanich.cz

10

0   0

Analýza


viz faktorová analýza
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0   0

Analýza


viz funkcionální analýza
Zdroj: fim.uhk.cz

12

0   0

Analýza


rozbor látky s cie¾om zisti z akých prvkov sa skladá.
Zdroj: gep.szm.com

13

0   0

Analýza


Analýza je metoda, která zkoumá problém podrobným rozborem informací a faktů. Analýza je používaná v mnoha oborech a disciplínách, nás však zajímá především analýza používaná n [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

14

0   0

Analýza


myšlenkový postupBRroces spoèívající v rozložení poznávaného pøedmìtu/jevu na jednotlivé èásti, jednodušší prvky s cílem vymezení podstatných znakù, poøádání, tøídìní dat do ladních skupin
Zdroj: pppbruntal.cz

15

0   0

Analýza


rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu
Zdroj: islo.cz

16

0   0

Analýza


(angl. research) Analýza cenného papíru s ohledem na jeho kurzové šance, popř. podniku s ohledem na jeho výnosnost.
Zdroj: rb.cz

17

0   0

Analýza


Rozbor, rozklad na jednotlivé prvky nebo složky (opak syntézy).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

18

0   0

Analýza


.Rozbor, rozklad.
Zdroj: uctovani.net

19

0   0

Analýza


rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok.
Zdroj: ako-uctovat.sk

20

0   0

Analýza


(řec.: analysis - rozbor, uvolnění) Základní metoda poznávání objektů, jevů a procesů, kterou, se poznávaný objekt rozkládá (dekomponuje) na jeho jednotlivé části (prvky, znaky, složky apod.) a...
Zdroj: andromedia.cz

21

0   0

Analýza


Systematický rozbor kompletních informací na podrobnìjší detaily seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

22

0   0

Analýza


Rozbor alebo metóda skúmania - tak je možné preloži presný význam slova analýza. Analýza sa dotýka prakticky každej oblasti. Od bežného života cez vedu až po prácu. V podnikajú, obz [..]
Zdroj: stormware.sk

23

0   0

Analýza


Rozbor, rozklad.
Zdroj: klo.cz

24

0   0

Analýza


myšlenkový postupný proces spoèívající v rozložení poznávaného pøedmìtu/jevu na jednotlivé èásti, jednodušší prvky s cílem vymezení podstatných znakù, poøádání, tøídìní [..]
Zdroj: help24.cz

25

0   0

Analýza


Proces poznávání objektu, činnosti či problému za účelem jeho pochopení a případné změny, vytvoření nebo popisu. V kontextu webových prezentací se jako analýza označuje jednat samotný proces a pak také i výsledný produkt - zpráva popisující analyzovaný objekt s navrženým řešením a jeho důsledky. Při tvorbě a sprá [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

26

0   0

Analýza


Slovo analýza pochází z řeckého slova ana–lyr, které znamená rozebírat. Analýza je nástroj, který nám pomůže dojít k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobnost [..]
Zdroj: studiummba.cz

27

0   0

Analýza


Analýza může označovat: Analytická filosofie analytický soud mediální analýza Matematická analýza - čili infinitezimální počet je důležité odvětví matematiky, které se zabývá v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

28

0   0

Analýza


Analýza může označovat: Analytická filosofie analytický soud mediální analýza Matematická analýza - čili infinitezimální počet je důležité odvětví matematiky, které se zabývá v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Analýza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Administrátor Centrála >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam