Význam De minimis
Co znamená slovo De minimis? Zde naleznete 16 významů slova De minimis. Můžete také přidat význam slova De minimis sami

1

8   3

De minimis


Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Znamená, [..]
Zdroj: cmzrb.cz

2

1   0

De minimis


podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí [..]
Zdroj: mpo-oppi.cz

3

1   0

De minimis


Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu, která svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky [..]
Zdroj: enovation.cz

4

0   0

De minimis


5. března 2009: Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", neboť se právně nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy), a proto podpory, respektive ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz

5

0   0

De minimis


podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 000 EUR.
Zdroj: czechinvest.org

6

0   0

De minimis


Podpory de minimis svojí podstatou připomínají "blokové výjimky", neboť se právně nejedná o veřejnou podporu (není naplněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy), a proto podpory, respektive schémata podpory, poskytovaná v souladu s pravidlem de minimis nemusí být Evropské komisi ani oznamována. De minimis představu [..]
Zdroj: jihovychod.cz

7

0   0

De minimis


Pravidlo pro poskytování podpory malého rozsahu. Je popsáno v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Podpora malého rozsahu neboli podpora de minimis neovlivňuje obchod mezi členskými zeměmi, nepovažuje se za veřejnou podporu, a nepodléhá tudíž ozna [..]
Zdroj: nuts2severozapad.cz

8

0   0

De minimis


Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č. 1998 /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis nesmí c [..]
Zdroj: rr-jihozapad.cz

9

0   0

De minimis


Představuje podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích 3 let přesáhnout výši korunového ekvivalentu částky 100tis. EUR.
Zdroj: grantovy-poradce.cz

10

0   0

De minimis


De minimis neboli podpora malého rozsahu představuje takovou podporu, která není veřejnou podporou a nenaplňuje tak podmínku vlivu na obchod mezi členskými státy.
Zdroj: osf-mvcr.cz

11

0   0

De minimis


Celková výše pomoci de minimis udìlená jednomu subjektu nesmí pøesáhnout èástku 200 000 EUR bìhem jakéhokoli tøíletého období. Tento strop platí pro všechny formy veøejné podpory de minimis èerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, èerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektù a/nebo o [..]
Zdroj: zelenausporam.cz

12

0   0

De minimis


Představuje podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích 3 let přesáhnout výši korunového ekvivalentu částky 200tis. EUR (pozn. do 31.12.2006 platila hranice pouze 150tis. EUR).
Zdroj: dotaceonline.cz

13

0   0

De minimis


Podpora de minimis je veřejná podpora malého rozsahu - svojí výší neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU, nenarušuje ani neohrožuje hospodářskou soutěž. Za poslední 3 roky nesmí celková podpora poskytnutá v režimu de minimis jednomu subjektu přesáhnout hranici 200 000 EUR.
Zdroj: dotace.jvmrpic.cz

14

0   0

De minimis


Podpora de minimis, tj. podpora malého rozsahu, upravená nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, neovlivňuje obc [..]
Zdroj: rada-severovychod.cz

15

0   0

De minimis


označení opatření, na které je možné získat dotaci pouze v omezeném vcelkovém rozsahu, za dobu posledních 3 let je možné získat dotace v souhrnné výši max 200 000 EUR
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz

16

0   0

De minimis


slovní spojení de minimis se prakticky výlučně v češtině vyskytuje v souvislosti s veřejnými podporami. Jako podpora de minimis je označována podpora tzv. malého rozsahu, tj. taková podpora, která nemá dopad na hospodářskou soutěž.

Podstatou hospodářské soutěže je, že by stát neměl některý ze subjektů, které se hospodářské soutěže účastní, oproti jinému z účastníků zvýhodňovat. Jednou z výjimek z tohoto pravidla je právě poskytnutí podpory de minimis, tj. podpory některému ze subjektů v takové výši, která hospodářskou soutěž nenarušuje. Podle účinných právních předpisů Evropské unie tudíž nesmí být jednomu podnikateli za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta finanční podpora v částce přesahující celkem 200 000 eur. Takto případně podnikatelskému subjektu poskytnuté plnění není za veřejnou podporu považováno a je tedy v souladu se zásadami hospodářské soutěže.
Honzi - 4. prosince 2018


Přidat význam slova De minimis
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Fondy předvstupní pomoci Doba realizace projektu >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam