Význam marketing
Co znamená slovo marketing? Zde naleznete 30 významů slova marketing. Můžete také přidat význam slova marketing sami

1

3   0

marketing


Proces dosažení cílů organizace, spočívající ve zjištění potřeb cílového trhu a uspokojení těchto potřeb lépe než konkurence.
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

2

2   0

marketing


obchodní politika firmy
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

marketing


Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku)
Zdroj: eakcie.cz

4

0   0

marketing


Marketing je proces, který by měl vést k uspokojení potřeb zákazníka. Jedná se o poznávání, předvídání a ovlivňování jeho potřeb. Jeho přání mají být ve výsledku splněna tako [..]
Zdroj: crescogroup.org

5

0   0

marketing


souhrn èinností, v jejichž rámci se podniky zabývají identifikací potøeb spotøebitelù a pøenášením poznatkù z této identifikace do výroby a distribuce výrobkù, ale souèasnì i ak [..]
Zdroj: financni.webz.cz

6

0   0

marketing


Veda, zároveò súbor mnohých aktivít marketéra s cie¾om dosiahnu zisk uspokojením zákazníka pomocou marketingového mixu. Internet marketing je jeho nevyhnutná zložka v súèasnosti.
Zdroj: tvorbastranky.sk

7

0   0

marketing


marketing; prieskum trhu; odbyt; nákup; trh; obchodný; zlaďovanie produktov s potrebami zákazníkov
Zdroj: amonitsro.sk

8

0   0

marketing


Souhrn podnikových činností zjišťující potřeby trhu za účelem jejich přeměny v ziskové příležitosti podniku a jejich realizaci.
Zdroj: apogeo.cz

9

0   0

marketing


Obor identifikace potřeb spotřebitelů s výrobou, cenovou tvorbou, reklamou, distribucí, prodejem zboží a služeb. Nezřídka bývá nesprávně Marketing a Reklama pokládány na stejnou úrove [..]
Zdroj: atlanticstudio.cz

10

0   0

marketing


řízení všech procesů a činností spojených s plánováním a prováděním koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytv [..]
Zdroj: bmservis.cz

11

0   0

marketing


všechny aktivity, které vám pomáhají k úspěchu v podnikání.
Zdroj: cevelova.cz

12

0   0

marketing


Marketing je umìním a vìdou o tom, jak vybírat cílové trhy a jak si prostøednictvím vytváøení, komunikování a dodávaní mimoøádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy.
Zdroj: ewizard.cz

13

0   0

marketing


proces spojený s podporou realizace výrobkù nebo služeb. Za klasické služby marketingu jsou považovánny ètyøi postupy: produkt, cena, distribuce a komunikace. Podstatou jeho vzniku byla relativní nadvýroba, kdy vyvstává potøeba a umìní prodat vyrobené zboží. Nyní je marketing jako metoda øízení, doktrína v oblasti øízení [..]
Zdroj: vaulton.webpark.cz

14

0   0

marketing


Úkolem marketingu je uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu (prostřednictvím směny) rentabilním způsobem.
Zdroj: advin.cz

15

0   0

marketing


Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku) při respektování společenského prostředí a jeho pravidel. Jde o koordinované a souběžné trvalé působení jednotlivých prvků výrobní a obchodní činnosti. Marketingová politika podniku musí vycházet z průzkumu potřeb zákazníků. Tyto [..]
Zdroj: finarea.cz

16

0   0

marketing


Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové sm [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

17

0   0

marketing


– proces plánování, øízení a provádìní koncepce, zahrnuje tvorbu ceny, propagaci a distribuci zboží a služeb za úèelem vytvoøení smìny, která uspokojí jak organizace, tak i jednotl [..]
Zdroj: kingstyle.cz

18

0   0

marketing


proces plánování a realizace činností, jejichž cílem je vytvoření oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu mezi firmou (institucí nebo jinou organizací) a zákazníkem.
Zdroj: peacock.cz

19

0   0

marketing


Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny, které uspokojí cíle jednotlivce i organizací (Amer [..]
Zdroj: business.center.cz

20

0   0

marketing


Marketing - market. súbor činností a procesov, ktoré majú slúžiť k rozpoznaniu alebo rozvinutiu dopytu, k vývoju tomu zodpovedajúceho produktu a ku komunikácii a následnej distribúcii tohto produktu zákazníkovi, čoho výsledkom je vzájomne výhodná výmena, ktorá vedie k dlhodobej spokojnosti zákazníka, a teda v konečnom dôsl [..]
Zdroj: bonumeng.eu

21

0   0

marketing


široká škála technik, které mají za cíl co největší ekonomický růst firmy či projektu Marketingový mix = vžitý i po zkratkou 4P - skrývá 4 základní marketingové nástroje - produc [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

22

0   0

marketing


 – ucelený systém aktivit, který vede k řízené nabídce správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu a za správnou cenu.
Zdroj: domacifinance.cz

23

0   0

marketing


Marketing je soubor aktivit spoleènosti, který má zajistit uvedení produktu na vhodný trh a ve vhodnou dobu a tím zajistit úspìšnost výrobku èi služby seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

24

0   0

marketing


Široká koncepce obchodní politiky společnosti, jejímž úkolem je zabezpečení maximálního ekonomického efektu společnosti tím, že systematicky vytváří a podporuje poptávku po nabízeném (do trhu dodávaném) produktu.
Zdroj: nfp.cz

25

0   0

marketing


Cílem marketingu je zajistit odbyt výrobků nebo služeb ve chvíli, kdy to zákazníci požadují. Marketéři (lidé, kteří se věnují marketingu), mají za cíl zajistit, aby se výrobek nebo [..]
Zdroj: reklamniagent.cz

26

0   0

marketing


Marketing je ucelený proces výskumu trhu, plánovania a realizovania predajnej koncepcie, tvorby cien a propagácie produktov alebo služieb. Hlavným cie¾om marketingu je podpora pri zavádzaní n [..]
Zdroj: stormware.sk

27

0   0

marketing


Pod pojmem marketing označujeme řadu procesů, jejichž hlavním cílem je pochopit potřeby a přání zákazníka a uspokojit je efektivním a vhodným způsobem zajišťující splnění cílů f [..]
Zdroj: h1.cz

28

0   0

marketing


Marketing je integrovaný komplex činností zaměřených na trh. Nejde o fragmentovaný soubor několika činností, ale jde o koordinovanou součinnost mnoha aktivit. Cílem marketingu je stálý p [..]
Zdroj: studiummba.cz

29

0   0

marketing


Marketing (někdy psáno také marketink). Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

30

0   0

marketing


Marketing (někdy psáno také marketink). Jde o proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova marketing
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< market share mateřská dovolená >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam