Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

lhota


podstatné jméno lhota označuje menší obce na území České republiky a Slovenska, zpravidla vesnice, zakládané zejména menšími feudály v období středověku. Charakteristickým znakem středověkých osad, vesnic a měst byl tzv. lenní vztah, který lze volně přeložit jako poddanství. Jinými slovy, šlechtic, který osadu (lhotu), vesnici či město založil, měl vůči jejím obyvatelům celou řadu práv, mezi nimi zejména právo vybírat daně. Pro to, aby šlechtic do nově založené osady přilákal nové obyvatele, zpravidla se zavázal těmto novým osadníkům poskytnout po stanovenou dobu jisté výhody, zejména osvobození od daní od poplatků. Tato doba (lhůta) se přitom nazývala právě lehota, přičemž zkomolením tohoto výrazu následně došlo k vytvoření slova lhota, které se nezřídkakdy promítnulo i do názvu samotné nově založené osady (např. Červená Lhota, Smetanova lhota). V současné mluvě je jako lhota zjednodušeně označována menší vesnice.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

laxní


přídavné jméno laxní označuje zpravidla přístup člověka či jiného subjektu k určité činnosti. Slovo laxní ve spojitosti se slovem přístup znamená vlažný, nedbalý, ne zcela řádný, resp. ne takový, jaký by měl správně být, jaký je objektivně očekáván.

Ve sportovní terminologii může být příkladem použití slova laxní slovní spojení „laxní přístup k tréninku“. Od profesionálního sportovce by fanoušek očekával, že bude trénovat naplno, neboť se jedná o jeho zaměstnání; laxní přístup k tréninku lidově řečeno znamená, že hráč na trénink zkrátka „kašle“, tj. nevěnuje mu dostatečné úsilí, které je potřebné a které se od něj v souvislosti s jeho prací profesionálního sportovce očekává.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

konzervativní


přídavným jménem konzervativní jsou označovány osoby nebo názory, které oproti případné uvažované budoucí změně preferují zachování současného stavu. Protikladem slova konzervativní je slovo liberální - usilující o změnu.

V politické rovině lze jako příklad konzervativního názoru použít situaci ohledně legalizace užívání marihuany. Zastánci legalizace užívání marihuany budou označeni jako liberálové, zastánci zachování současného stavu, tj. nelegálnosti užívání marihuany, budou označeni jako konzervativci. Politická strana, která bude usilovat o zachování dosavadní právní úpravy bude označena právě jako konzervativní.

V přeneseném slova smyslu lze slovo konzervativní chápat, a to zejména v hovorové češtině, v souvislosti s kontextem též jako zpátečnický či bránící pokroku.
Honzi - 5. prosince 2018

2   1

klišé


slovo klišé pochází z francouzského cliché, přičemž znamená něco, co je velmi často opakováno a proto pokud je toto vysloveno znovu, ztrácí to svůj původní význam, resp. svojí původní hodnotu. Například pokud manžel opakuje své ženě každé ráno větu „vypadáš krásně, miláčku“, postupem času žena tuto lichotku přestane vnímat jako kompliment a stane se z ní pouze nutná rutinní věta bez hlubšího významu. Jako klišé lze současně označit různé hlášky a výrazy, které mezi běžnou populací díky nadužívání natolik zobecněly, že takřka ztratily svůj původní význam, jako například „nedal mu vůbec žádnou šanci“, „odborník na slovo vzaté“, „vo co go(u)“ apod.
Honzi - 5. prosince 2018

1   0

karma


slovo karma pochází z budhistického a hinduistického náboženství a určení, ve kterém výraz karma zjednodušeně řečeno představuje vztah mezi určitým jednáním a jeho následkem, působícím na aktéra činu samotného. Jinými slovy, výraz „karma“ lze parafrázovat jako zákon akce a reakce, tj. fakt, že každý (ať již dobrý či špatný) skutek spouští řetězec dalších událostí, které se dříve nebo později aktéru vrátí. V jistém slova smyslu lze tedy slovo karma připodobnit českému výrazu osud.

Jako příklad použití slova karma v češtině lze uvést větu „To je karma“, která může mít v závislosti na kontextu význam buď „to je osud“, případně „můžeš si za to sám, tím, co jsi předtím udělal“.
Honzi - 5. prosince 2018

1   1

kappa


slovo je neologismem, který se v hovorové češtině objevil teprve před nedávnou dobou, přičemž je používán zejména mezi mládeží. Do standardní češtiny lze podstatné jméno kappa přeložit jako ironie či sarkasmus, resp. jakousi zkratku pro větu „dělám si srandu“ či „nemyslím to vážně“. Kromě zmiňovaného významu v hovorové češtině se současně jedná o emotikonu využívanou na streamovacím portále Twitch.

Jako příklad využití slova kappa v hovorové češtině lze uvést větu: „To je ale dneska super den. Kappa.“ případně „Nejlepší učitelka na světě. Kappa.“
Honzi - 5. prosince 2018

3   0

ješitnost


ješitnost je lidská vlastnost, kterou lze charakterizovat jako chování člověka, který si velmi zakládá na vlastních (leckdy domnělých) kvalitách, přičemž v případě kritiky, ať již oprávněné či neoprávněné, se adresát této kritiky uráží. Jako ješitný tedy může být označen člověk, domýšlivý, samolibý, příliš si zakládající na svém egu a v případě kritiky přehnaně urážlivý.

Člověk s popisovanými vlastnosti je hovorově označován jako ješita. Od podstatného jména ješitnost je odvozeno přídavné jméno ješitný, které lze použít výhradně v souvislosti s označením člověka či jeho povahy (ješitný člověk, ješitný povaha, ješitné chování).
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

investigativní


slovo investigativní lze do hovorové češtiny přeložit jako pátrající, vyšetřující, zahrnující hluboké pátrání či přímo až detektivní činnost. Nejčastěji se přídavné jméno investigativní používá ve spojitosti se slovem novinář či žurnalista, přičemž za investigativního novináře je považován takový novinář, který dlouhodobě zkoumá popisovaný problém do hloubky, nezřídka i za cenu osobního vystavení se vyšší či nižší míře nebezpečí. Směr vyznávající takovýto způsob poskytování komplexních informací, podložených dlouhodobou vyhledávací a pátrací činností se nazývá investigativní žurnalistika. Typickým představitelem investigativní žurnalistiky v českém novinářském prostředí je investigativní žurnalista Josef Klíma či jeho mladší kolega Janek Kroupa.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

intervence


slovo intervence označuje zásah, zasahování či zákrok vůči jinému subjektu, resp. osobní se vložení do konkrétní problematiky ve prospěch jiného (ve smyslu angažovanost). Intervence může být jak fyzická, tak pouze psychická, založená jen na významu intervenující (zasahující) osobnosti. Příkladem použití podstatného jména intervence může být například slovní spojení vojenská intervence, označující situaci, kdy se armáda některého státu vojensky angažuje (zasahuje) na území jiného státu, a to bez svolení tohoto státu. Obdobně se lze se slovem intervence setkat též v jiných oblastech, např. devizová intervence České národní banky.

Slovesem odvozeným od podstatného jména intervence je intervenovat, znamenající zasáhnout či zakročil. Příkladem použití tohoto slova může být například věta: „Policie intervenovala při několika incidentech“.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

inkluze


slovo inkluze nebo též inkluse pochází z latinského slova inclusion. V českém jazyce má podstatné jméno inkluze význam začlenění, zahrnutí. Příkladem použití slova inkluze je slovní spojení sociální inkluze, označující proces začleňování určitých, jistou vlastností se odlišujících se jedinců do většinové společnosti (v současné době např. v případě diskutovaného začleňování ekonomických migrantů do většinové pracující společnosti). Obdobným příkladem může být slovní spojení inkluze ve školství či ve vzdělávání, jejíž podstatou je začleňování dětí s fyzickým handicapem, s příslušností k romskému etniku, mentálně postižených mezi ostatní žáky. Odborná i laická veřejnost může být v závislosti na svých názorech rozdělena na příznivce či odpůrce inkluze.

Protikladem inkluze je slovo exkluze, vyjadřující naopak vyčlenění či vyřazení subjektu či osoby z určitého celku. Např. společenská exkluze.
Honzi - 5. prosince 2018

2   1

infantilní


přídavné slovo infantilní je odvozeno z latinského slova infans, znamenající v překladu do českého jazyka dítě. Jako synonymum slova infantilní lze uvést slovo dětský či dětinský. Nejčastěji je v běžné mluvě slovo infantilní používáno ve slovním spojení se slovem chování, tj. infantilní chování. Použití slovního spojení infantilní chování může mít v závislosti na kontextu věty mírně zesměšňující význam, když označuje takové jednání dospělého člověka, které se obecně očekává spíše u dítěte a je u dospělého člověka vnímáno jako směšné, nevhodné či nehodící se konkrétní situaci.

V medicíně se lze setkat s pojmem infantilní autismus, označující autismus dětský, tj. děti postižené autismem.
Honzi - 5. prosince 2018

1   1

holocaust


slovo holocaust nebo též holokaust se do českého jazyka dostalo z němčiny, ve které vyjadřovalo během nacistického období (30. a 40. léta 20. století) systematickou likvidaci (genocidu) především židovského obyvatelstva, které bylo chápáno nacistickou ideologií jako úhlavní nepřítel „rasově čistého“ německého národa. Z tohoto důvodu bylo z pohledu nacistů nutné Židy fyzicky zlikvidovat, přičemž tento světonázor vyjadřovala právě politika holocaustu, v praxi realizovaná v podobě vyhlazovacích (tzv. koncentračních) táborů, ve kterých byli Židé shromažďováni a systematicky vyvražďováni.

Mezi Židy je samotné slovo holocaust vnímáno negativně, a to zejména s ohledem na jeho německý původ; z tohoto důvodu proto Židé obecně preferují používání hebrejského slova šoa, které v překladu znamená záhubu či zničení.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

holistický


přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav. Například slovní spojení holistická medicína označuje takový přístup pacienta, který jej v případě zdravotního problému vnímá nejen pouze jako tělo, ale jako celek (tj. kromě fyzické stránky též jeho stránku duševní, tj. zejména stres a další mentální faktory).

Holistický přístup označuje přístup k řešení určitého problému jako celku, tj. nikoliv pouze jeho částí. Ve filosofii se lze setkat s filosofickým názorem zvaným holismus, který hlásá, že klíčem k pochopení určité problematiky či systému je komplexní porozumění všem aspektům, nikoliv zkoumání pouze jednotlivých částí.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

hoax


slovo hoax se do češtiny dostalo z angličtiny, kde se stejnojmenný výraz používá pro označení drsného vtipu či žertovné poplašné zprávy. Obdobný význam si podstatné jméno hoax zachovalo též v českém jazyce, kde se jeho význam spíše blíží prostému vtipu či „nachytávce“. Jedná se o hovorové slovo a anglicismus, používaný zejména mladší generací.

Jako příklad použití slova hoax lze použít slovní spojení internetový hoax, který označuje situaci, kdy se internetový uživatel (oběť hoaxu) stane terčem vtipálka, přičemž cílem vtipu může být adresáta žertu pouze nachytat či v krajním případě zesměšnit. Vtipálek může být v hovorové mluvě označován též jako hoaxer.
Honzi - 5. prosince 2018

1   0

gesce


slovo gesce je počeštěnou variantou latinského slova gestio, znamenajícího v překladu do češtiny činnost, úkon či akci. Obdobný význam má podstatné jméno gesce též v českém jazyce, kdy se nejčastěji používá jako synonymum pro slova kompetence, působnost, oprávnění.

Jako příklad použití slova gesce lze uvést slovní spojení „mít něco v gesci“. Předmětné slovní spojení znamená, že je člověk oprávněn něco udělat, tj. že se jedná o jeho (pracovní) agendu. Například v právu je možné konstatovat, že v gesci statutárního orgánu je obchodní vedení společnosti.

Od slova gesce je odvozeno méně používané slovo gestor, které označuje osobu, která je příslušná nebo pověřená k provedení určitého úkonu.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

gerbera


podstatné jméno gerbera označuje stejnojmenný rod květin. Název rodu květin gerbera je odvozen od příjmení německého botanika T. Gerbera, na jehož počest i květina posléze dostala své jméno. Květina je rozšířena zejména v tropických oblastech, nicméně za určitých okolnostní je možné ji pěstovat rovněž v České republice (též venku na zahradě).

Gerbery jsou jedním v tuzemsku z nejčastěji rozšířených druhů květin, přičemž své popularitě se těší zejména díky svému širokému barevnému spektru a poměrně dlouhé trvanlivosti řezaných květin (až 20 dnů). V květomluvě gerbery symbolizují upřímnost: při kombinaci s jinými květinami tak dárce zdůrazňuje obdarovanému své skutečné úmysly.
Honzi - 5. prosince 2018

0   1

genesis


Slovo genesis pochází z řečtiny, kde totožně znamenalo zrození či začátek. Předmětné slovo dalo i název stejnojmenné první knize křesťanské Bible, ve které je vyprávěn příběh zrození světa a další bájné příběhy.

Obdobný význam si slovo genesis neboli v počeštěné formě geneze zachovalo i v moderní češtině. Podstatné jméno genesis / geneze označuje zrození, vznik či nový počátek. Jako příklad použití slova genesis lze uvést slovní spojení genesis / geneze světa, odkazující v křesťanské nauce na stvoření světa Bohem.

S genezí se lze nicméně setkat též v jiných oborech, například v biologii, např. v souvislosti s biologickými signály, resp. obecně v odborné literatuře jako pojem pro knižní označení vzniku.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

gadžo


podstatné jméno gadžo (nebo někdy též gádžo) je hovorové slovo využívané především v romské komunitě, přičemž označuje bělocha (tj. ne-Roma). V závislosti na kontextu má slovo gadžo buď neutrální nebo negativní zabarvení.

Slovo gadžo bylo jako jedno z mála romských slov převzato též do hovorové češtiny většinové neromské populace. Jeho použití se však omezuje téměř výhradně na vymezení vůči romskému etniku, případně je používáno jako parodické označení v rámci komunikace mezi příslušníky neromské populace.

Pro ženu ne-Romku se používá označení gadži (gádža). Obdobně se lze setkat též s od slovo gadžo odvozeným přídavným jménem gadžovský (gádžovský), označující náležitost k příslušníku neromské populace.
Honzi - 4. prosince 2018

1   1

fešák


podstatné jméno fešák je hovorové a zároveň mírně knižní a zastaralé slovo, které označuje dobře vypadajícího muže. Nemusí se přitom jednat pouze o tělesný vzhled, ale též o dobře vypadající či padnoucí oblečení. Nejčastěji se lze se slovem fešák setkat ve slovním spojení „ty jsi ale fešák“, které lze v souvislosti s kontextem vnímat zejména jako lichotku vhodně zvolenému oděvu či celkové vizáži.

Dobře oblečená žena se označuje jako fešanda. Od slova fešák je odvozeno přídavné jméno fešácký, které se prakticky výlučně používá v souvislosti s oblečením (fešácký oděv, fešácké sako, fešácký úbor).
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

feministka


podstatné jméno feministka je označení pro osobu ženského pohlaví, která bojuje za rovné postavení a práva žen ve společnosti (například práva na stejnou odměnu za práci apod.). V případě, že za ženská práva bojuje muž, je označován jako feminista, nicméně angažovanost mužů v oblasti práva žen je spíše minimální.

Slovo feministka může mít v souvislosti na kontextu též negativní zabarvení, a to například v případě označení ženy, která o ženská práva usiluje příliš hlasitě nebo se objektivně domáhá větších práv, než kteří mají muži. Obdobně negativní zabarvení může mít též od podstatného jména feministka odvozené přídavné jméno feministický (kupříkladu feministický spolek, feministické názory apod.)
Honzi - 4. prosince 2018

2   0

fakultativní


přídavné jméno fakultativní pochází z latinského slova facultas, znamenajícího možnost či příležitost. Obdobný význam má předmětné slovo též v českém jazyce, tj. jedná se o dobrovolnost nebo volitelnost (plnění určitého závazku).

Jako příklad použití slova fakultativní lze zmínit slovní spojení fakultativní předměty, tj. takové předměty, které student dle vlastního uvážení může a nemusí navštěvovat, resp. může si vybrat, který navštěvovat bude a který nikoliv. Obdobným příkladem může být fakultativní plnění, tzn. takové plnění, u kterého si osoba, může vybrat, zda plnit bude či nebude, případně komu, kolik a jak.

Od přídavného jména fakultativní je odvozeno podstatné jméno fakultativnost, které vystihuje dobrovolnou povahu konkrétní záležitosti.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

etiketa


podstatné jméno etiketa má dva významy. První z významů slova etiketa označuje veřejnostní akceptovaná nepsaná pravidla společenského chování. Jinými slovy, etiketa je souhrnný pojem pro nepsané společenské normy stanovující, jak se v určitých situacích chovat k druhým lidem. Společenská etiketa například stanoví, že se nejdříve z dopravního prostředku vystupuje a až poté nastupuje, že jako první podává ruku společensky významnější osoba, resp. že muž pouští ženu do dveří jako první.

Druhým významem slova etiketa je nálepka či štítek na spotřebním zboží. Jako etiketu lze například označit takovou nálepku na potravinách, na které je uvedeno prodejní označení zboží, složení výrobku či datum spotřeby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

ekvivalent


podstatné jméno ekvivalent označuje věc, která v rámci určitých parametrů odpovídá (téměř se rovná) věci jiné, tj. je její velmi podobnou obdobou.

Jako příklad lze uvést porovnání postav, které nosí dětem na Vánoce dárky. Tyto postavy jsou v některých státech odlišné, přesto však mají něco společného: právě to, že nosí dětem dárky. Na základě těchto skutečností tak lze například konstatovat, že „Americký Santa Claus je ekvivalentem českého Ježíška.“

Slovo ekvivalent lze nicméně přirozeně použít i v jiných souvislostech. Kupříkladu je možné konstatovat, že „Ekvivalentem argentinského snajpra Lionela Messiho byl v 60. letech Portugalec Eusébio“.

Od slova ekvivalent je odvozeno přídavné jméno ekvivalentní, znamenající obdobný, téměř totožný s porovnávaným subjektem.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

doména


podstatné jméno doména lze volně do hovorové češtiny přeložit jako působiště, místo činnosti či revír. Doména nicméně nemusí označovat pouze místo, neboť v přeneseném slova smyslu může znamenat též silnou stránku. Příkladem takovéhoto přeneseného významu je například věta „Mojí doménou je komunikace s klienty“, kterou lze parafrázovat jako „zvládám více věcí, ale mojí nejsilnější stránkou je komunikace s klienty“.

Specifický význam má slovní spojení internetová doména. Internetová doména označuje domovské konkrétní internetové stránky, např. tyto internetové stránky se nachází na internetové doméně vyznam-slova.com. Jinými slovy, doménou je tedy například www. DOMENA.CZ/zbytekadresyodkazu.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

dogma


podstatné slovo dogma označuje takové tvrzení, o kterém se nepochybuje nebo je o něm dokonce zakázáno pochybovat. Dogma označuje absolutní pravdu, kterou je zkrátka třeba přijmout a nezabývat se tím, zda je založena na objektivních skutečnostech.

Příkladem dogmatu mohou být náboženská tvrzení týkající se existence Boha. Bůh v náboženství zkrátka existuje, přičemž je nepřípustné o této konstantní přítomnosti Boha jakkoliv pochybovat.

V přeneseném slova smyslu lze jako dogma označit každé tvrzení, které nemá být rozporována. Nejčastěji v běžné hovorové řeči používané slovní spojení „není to dogma“ tak lze volně vyložit jako „vždyť to nemusí být nutně pravda“, resp. „zamyslel jsi se nad tím, že to tak nemusí být?“.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

despota


podstatné jméno despota označuje osobu, která má nad ostatními osobami neomezenou moc a tyto plně ovládá a kontroluje. Slovo despota je odvozeno ze systému státního uspořádání zvaného despotismus, jehož tradiční charakteristikou je právě absolutní moc vládce či panovníka nad jemu podřízenými osobami. V despotismu mohl panovník nakládat se svými poddanými zcela dle své libovůle.

V přeneseném slova smyslu v hovorové češtině je jako despota označována taková osoba, která má sklony k ovlivňování ostatních lidí a jejich jednání. Jako despota bývá například s negativním zabarvením typicky označován rodič, který svého potomka ve všech aspektech kontroluje a určuje mu, co kdy má či nemá dělat. Od despotismu, resp. despoty je odvozeno přídavné jméno despotický, označující vládnoucí osobu.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

den narození


den narození je slovní spojení označující den, kdy se dítě narodilo a získalo tak právní subjektivitu, tj. způsobilost být účastníkem právních vztahů.

Den narození se standardně označuje ve formátu DD. MM. YYYY (den v příslušném kalendářním měsíci, kalendářní měsíc, rok narození). V angloamerické právní kultuře se lze nicméně zpravidla setkat s formátem MM. DD. YYYY (tj. kalendářní měsíc, den v příslušném kalendářním měsíci, rok narození).

Ode dne narození se vypočítá věk osoby, který je rozhodný pro určité právně relevantní skutečnosti (např. dosažení plnoletosti, nabytí trestní odpovědnosti, možnost konzumace alkoholu, volitelnost do Poslanecké sněmovny, Senátu či jako prezidenta republiky, dosažení důchodového věku apod.).
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

de minimis


slovní spojení de minimis se prakticky výlučně v češtině vyskytuje v souvislosti s veřejnými podporami. Jako podpora de minimis je označována podpora tzv. malého rozsahu, tj. taková podpora, která nemá dopad na hospodářskou soutěž.

Podstatou hospodářské soutěže je, že by stát neměl některý ze subjektů, které se hospodářské soutěže účastní, oproti jinému z účastníků zvýhodňovat. Jednou z výjimek z tohoto pravidla je právě poskytnutí podpory de minimis, tj. podpory některému ze subjektů v takové výši, která hospodářskou soutěž nenarušuje. Podle účinných právních předpisů Evropské unie tudíž nesmí být jednomu podnikateli za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta finanční podpora v částce přesahující celkem 200 000 eur. Takto případně podnikatelskému subjektu poskytnuté plnění není za veřejnou podporu považováno a je tedy v souladu se zásadami hospodářské soutěže.
Honzi - 4. prosince 2018

25   4

ciráty


množné číslo podstatného jména ciráty lze zjednodušeně přeložit jako ozdoby či drahoty.

Slovo cirát pochází z německého jazyka, ve kterém slovo Zierrat znamená okrasu, ozdobný element, přičemž výraz se používá zejména v oblasti uměleckých děl. Počeštěním předmětného německého slova Zierrat vznikl právě cirát.

V přeneseném slova smyslu se cirát začal používat v hovorové češtině v souladu s jeho původním významem, tj. ve smyslu okolků, drahot nebo cavyků. Slovo cirát se v hovorové řeči používá prakticky výlučně v množném čísle - ciráty. Jako příklad použití slova ciráty lze uvést větu: „Nedělej ciráty“, jejíž přenesený význam znamená nedělej okolky, jdi přímo k věci / podstatě problému.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

cikánské karty


slovní spojení cikánské karty označuje karty, ze kterých „věštci“ předpovídali budoucnost. Jedná se tedy o vykládací karty, jejichž princip spočíval v tom, že osoba, která chtěla znát svůj budoucí osud zašla k věštci (často k cikánce, která předmětnými kartami disponovala, přičemž právě odsud pochází název „cikánské karty“), přičemž si náhodně vytáhla několik karet.

Karty jsou obrázkové, přičemž každá z karet symbolizuje určitou životní situaci (např. peníze, smrt, nemoc, cesta apod.). Na základě vytažených karet následně věštec zvědavci předpovídá jeho budoucí osud, resp. radí mu, jak v životě dále jednat, co může očekávat, na co si dát pozor apod.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

chiméra


podstatné jméno chiméra pochází z řečtiny, a to konkrétně z řecké mytologie. Chiméra byla v řecké mytologii bájná nestvůra, zčásti lev, zčásti divoká koza a zčásti drak, která střežila vstup do podsvětí. Výraz chiméra nicméně zobecněl, přičemž jako chiméra byla, resp. je označována jakákoliv nadpřirozená obluda či příšera.

Slovo chiméra má nicméně druhý význam, odvozený právě z nadpřirozené, nadpozemské obludy. Jako chiméra je označován též přelud, tj. věc, kterou ještě nikdo nespatřil, klam, cosi nereálného či nadpozemského. Jako příklad použití slova chiméra lze uvést větu „honit se za chimérou“, tj. honit se za něčím nereálným, tj. něčím, co nemá smysl.
Honzi - 4. prosince 2018

3   0

chill


podstatné jméno chill je hovorovým výrazem, používaným zejména mládeží. Jedná se anglicismus, tj. o slovo převzaté z anglického jazyka. V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Jako příklad použití slova chill v hovorovém českém jazyce lze uvést například: „Dát si chill“; význam předmětné věty je odpočinout si, zrelaxovat se, dát si oddech/pauzu, resp. též hovorově „dát se do klidu“.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

brexit


podstatné jméno brexit pochází z angličtiny, přičemž je slovním spojením slov Britain (ve smyslu státu Království Velké Británie a Severního Irska) a exit (v překladu odchod). Pod slovem exit se tedy rozumí odchod z Evropské unie, jakožto dobrovolného svazku nezávislých evropských států, o kterém rozhodli občané Velké Británie v referendu konaném 23. června 2016. V souvislosti s výrazem brexit je často odkazován článek 50 smlouvy o Evropské unii, který členskému státu Evropské unie garantuje právo z Evropské unie kdykoliv vystoupit.

Analogií k výrazu brexit je obdobně vytvořené slovo czexit, označující veřejností diskutované vystoupení České republiky z Evropské unie.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bonmot


podstatné jméno bonmot je odvozeno z francouzštiny, a to konkrétně ze slov bon (dobrý) a mot (v překladu slovo). Dohromady tedy slovo bonmot v překladu do českého jazyka znamená doslova „dobré slovo“, což v přeneseném významu znamená slovo vtipné, humorné. Jako bonmot se tedy v českém jazyce označuje krátká, vtipná hláška, převážně mírně ironického charakteru, resp. krátká humorná glosa s ne zcela vážně míněným podtextem.

V poslední době je slovo bonmot často používáno v souvislosti s výroky prezidenta České republiky Miloše Zemana, který se ironicky až satiricky vyjadřuje na adresu různých subjektů, zejména novinářů a dalších u něj ne zcela oblíbených jedinců.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bodrý


přídavné jméno bodrý se využívá v souvislosti s označením charakteristiky povahy člověka. Jako bodrý je označován člověk, který je rozverný, žoviální, bezprostřední, vždy pozitivně naladěn, ale též dobromyslný či dobrosrdečný. Obdobně může být s přídavným jménem bodrý spojeno též podstatné jméno povaha, tj. bodrá povaha, člověk s bodrou povahou. Podstatným jménem odvozeným od slova bodrý jako bodrost, tj. charakterová vlastnost člověka.

Slovo bodrý se používá převážně v literatuře, v hovorovém jazyce se vyskytuje spíše zřídka. Nejčastěji se lze se slovem bodrý setkat ve spojitosti s obyvateli venkova, a to zejména v literárních dílech z konce 19. století a začátku století 20.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bilaterální


přídavné jméno bilaterální je složeninou dvou latinských slov: předpony -bi a přídavného jméno lateralis. První z uvedených slov označuje počet dva, slovo lateralis vychází z podstatného jméno latus - strana, tj. lze jej přeložit jako „stranný“. Význam předmětné složeniny je tedy „dvoustranný“.

Nejčastěji se slovo bilaterální používá v souvislosti s mezinárodními smlouvami: bilaterální mezinárodní smlouva označuje mezinárodní smlouvu, uzavíranou zpravidla mezi dvěma státy. V případě více subjektů - účastníků smlouvy - se standardně používá předpona -multi, tj. předmětná smlouva je tak označována jako multilaterální.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bastard


podstatné jméno bastard označuje nemanželského potomka, zvaného též tradičně jako levoboček. Slovem bastard se tedy rozumí dítě, které se narodilo nesezdanému páru.

Slovo bastard pochází z francouzštiny, když označuje potomka počatého ve stodole (tj. mimo tradiční manželské lože). Často se s ním lze setkat ve středověkých pramenech, kdy bylo užíváno jako citově nezabarvené, tj. pouze vystihovalo skutečnost, že se dítě narodilo mimo manželský svazek, neboť taková skutečnost způsobovala, že potomek byl považován za nelegitimního, tj. např. mimo jiné ztrácel nárok na dědictví apod.

Postupem času se citové zabarvení slova proměnilo, když v současné době je používáno jako urážka, resp. hanlivé označení bez ohledu na skutečný původ urážené osoby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

babyka


podstatné jméno babyka je zkráceným lidově používaným označení stromu javor babyka. Javor babyka je jeden z nejčastěji v České republice a okolních státech rostoucích stromů, se kterým se lze setkat prakticky ve všech částech tuzemska.

Slovo babyka je rovněž jedním z tzv. vyjmenovaných slov po písmenu B, byť pouze v některých variantách vyjmenovaných slov. Vyjmenovaná slova obecně vymezují ta slova, po kterých se navzdory standardním gramatickým pravidlům píše po určité souhlásce (B, F, L, M, P, S, V, Z) namísto I písmeno Y. V této souvislosti je proto babyka jedním z často v internetových vyhledávačích vyhledávaných výrazů, a to právě za účelem ověření gramatické správnosti slova.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

autonomní


přídavné jméno autonomní označuje samostatně vymezenou část určitého celku nebo též část určité věci, která je na zbývající části v určité míře nezávislá. Slovo autonomní je odvozeno od podstatného jména autonomie, které označuje samostatnost, nezávislost, ale též samosprávu.

Nejčastěji se lze s použitím slova autonomní setkat v souvislosti s územím, např. autonomní republika, autonomní region, autonomní oblast. Typickým znakem takovéhoto autonomního území je určitá míra nezávislosti na centrální správě, tj. skutečnost, že předmětné autonomní území spravuje některé své záležitosti samostatně.

V přeneseném významu může být slovo autonomní použito ve spojitosti s prakticky jakýmkoliv podstatným jménem. V biologii se lze například setkat s pojmem autonomní nervový systém, v oblasti automobilismu s pojmem autonomní vozidlo, které označuje takové vozidlo, které je schopné se pohybovat samostatně bez nutnosti jeho ovládání řidičem.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

geroj


Geroj (přejato ze slovenštiny) - hrdina, frajer, ...
Hrdina v původním významu je postava z mytologie, která je idealizovaná, má mimořádné schopnosti a vykonala hrdinské skutky (např. Héraklés v antických řeckých bájích). Slovo hrdina je ale běžně používá se smyslu hlavní postavy z filmu nebo knihy anebo také pro člověka, který vykonal něco mimořádného v běžné situaci (např. někdo, kdo projevil odvahu a postavil se útočníkovi apod.) Hrdina má obvykle nadlidské schopnosti nebo idealizované charakterové vlastnosti, které mu umožňují chovat se neobyčejně a konat významné skutky („hrdinské skutky“), díky kterým se stane slavným.
Honzi - 1. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10