Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

hrabství


Též Hrabství, Hrabské, Přední a Zadní Hrabí. Starší český název Hrabské se lidově používá dodnes. Německy odvozený tvar byl v 18. století Rabske, později Hrabstwie (do roku 1945). Z neznalosti se v 16. století také ojediněle objevil doslovně přeložený název Grafschaft.
Především je to odvozenina od slova Habr. Habr, listnatý strom dlouhodobého vzrůstu je dosud nazýván „hrab“ nejen v moravském a slovenském, ale i v lašském nářečí a podobně nebo stejně zní i v jazycích slovanských. Např: Ukrajinsky se řekne „hrab“, rusky, polsky, srbochorvatsky a slovinsky „grab“, lužickosrbsky také „grab“ a bulharsky „gabar“. A není divu, že výslovnost je podobná, vždyť před tisíci lety bylo nejen v lesích Oderských vrchů, ale ve většině lesů střední Evropy hojnost Habrů. Taktéž první Slované, když se začali usídlovat na svých územích, dávali svým osadám jména jako „U hrabu“,“ Na hrabech“,“Hraby či Hrabí“ a podobně. Toto můžeme vypozorovat nejen v místních názvech u nás ve Slezsku, ale i v Čechách na Moravě a u dalších slovanských národů. Hrab – habr je tedy jazykovým základem pro výklad původu jmen obci s kmenem HRAB. Dále pro pochopení významu Hrabí, musíme vzít v potaz výklad slova „to hrabí“. Význam tohoto slova v Češtině, ale i v místních nářečích znamená „mladý les“. Lze to chápat jako takové odrostlé houští, les nejen habrový, ale obvykle smrkový, jedlový či modřínový se štíhlými rovnými kmínky. Pročišťováním takových hustých porostů se těžila ta nejtenčí tyčovina, zpracovávaná tak na různé nářadí jako hrabě, hrabiska, vidle, bidla, bodla, plaňky (tyčky) k plotu a podobně. A jelikož místní lid se živil prací především v lese, jistojistě i toto dalo základ k názvu Hrabství.
Kubánek Radek - 17. května 2019

0   0

vágní


Přívlastkem “vágní” lze označit něco neurčitého, nejasného nebo pojem, který je prázdný a bezobsažný. Může jít také o něco nedostatečně vysvětleného nebo vyjádřeného. Obvykle se mluví o vágních pojmech. takových, které například nejsou dostatečně specifikovány, přestože ten, kdo je používá jejich význam zná. Když například někdo mluví o “tlustém chlapci”, jde o vyjádření vágní - na základě tohoto tvrzení si ho totiž druhá strana nedokáže představit, protože pod pojmem “tlustý” si každý představí něco jiného. Při rozhodnutí o konkrétní podobě tedy každý vychází ze subjektivních představ. Vágní může být ale také člověk - takový, který mluví nejasně, mlhavě. Slovo pochází z latinského “vagus” (toulavý, neuspořádaný).
Zu - 16. května 2019

0   0

relativní


Pokud něco označíme relativním, znamená to, že jde o něco, co je posuzováno ne samo o sobě, ale ve vztahu k něčemu jinému. V návaznosti to také může označovat něco, co má specifickou charakteristiku pouze ve srovnání s něčím dalším. Relativním můžeme také označit něco, co závisí na vnějších podmínkách pro svou specifickou vlastnost, velikost, a podobně. Například relativní cena je cena vztažená k ceně jiného zboží. Opakem relativního je tedy absolutní. Řekneme-li, že jsou tyto šaty z konfekce relativně drahé, znamená to, že jsou drahé například v porovnání s podobnými konfekčními šaty z podobného materiálu v jiných obchodech. V porovnáním s originálními šaty od návrhářky ale drahé nejsou. Nemůžeme tedy říci, že jsou drahé absolutně. Slovo relativní pochází z latinského “relativus” (vztažný).
Zu - 16. května 2019

2   3

merch


Merch je zkrácený výraz anglického slova “merchandising” - v užším slova smyslu soubor upomínkových a reklamních předmětů prodávaných zpravidla fanouškům určité osobnosti nebo skupiny, kterou zároveň propagují (například oblečení, hrnky, batohy,…). Jde v podstatě o veškeré zboží obsahující logo/název/obrázek oné populární skupiny nebo osobnosti. Je to tedy další ze způsobů, jak může jednotlivec svého oblíbence pdpořit - kromě zisku z prodeje takových předmětů mu jejich užíváním dělá zároveň reklamu. Nejvíce v takovém případě prodává nejen originalita daného předmětu, ale právě samotné logo - čím známější a oblíbenější, tím více kupujících si najde. Mezi nejznámější loga patří například logo skupiny Rolling Stones s vyplazeným jazykem.
Zu - 16. května 2019

0   0

interpretace


Interpretace je jinými slovy výklad. V případě textu interpretace probíhá kdykoliv ho čte další nový jedinec a při čtení si ho nějakým způsobem vykládá. Takový výklad ale nemusí být nutně totožný se sdělením, které chtěl autor čtenáři předat. Interpretace je v podstatě závěrečnou fází recepce textu. Předchází ji například očekávání, vizuální percepce a identifikace. Existuje ale také například interpretace dat (výklad dat získaných jejich sběrem pro účely výzkumu), interpretace v oblasti hudby (skladba v podání toho či onoho zpěváka, proto se jim také jinak říká “hudební interpreti”) nebo právní interpretace (výklad právních předpisů, kterýpomáhá jim porozumět v kontextu konkrétního případu). Pojem pochází z latinského “interpretatio” (výklad).
Zu - 16. května 2019

1   0

intelektuál


Intelektuál je označení pro člověka vzdělaného, který ale nezůstává stranou veřejného dění, nýbrž se o něj aktivně zajímá a vyjadřuje se k němu. Přesto není politikem ani se jinak na vládnoucí moci nepodílí. Nezznamená to přitom, že takový člověk musí mít nutně vysokoškolské vzdělání nebo pracovat na akademické půdě. Jeho vědomosti, všeobecný rozhled a kvalita mluveného a psaného projevu jsou nicméně vysoce nadprůměrné. V minulosti byli intelektuály hlavně spisovatelé na volné noze, kteří neměli problém pohlížet kriticky na vládnoucí garnituru. Už v té době jim z některých stran bylo vytýkáno elitářství a nedostatek loajality. Samotný termín “intelektuál” vznikl ve Francii na konci 19.století během Dreyfusovy aféry. Původ má slovo v latinském “intellegere” (chápat).
Zu - 16. května 2019

0   0

frustrace


Stav, ke kterému vede dlouhodobý nedostatek určité potřeby nebo u motivovaného jedinceodkládání dosažení určitého cíle vlivem těžko překonatelných překážek. Může to být pojmenování pro takovou situaci a zároveň termín pro samotný výsledek tohoto stavu. Frustraci provází pocit zmaru, mnohdy proto, že překážku nelze odstranit nebo člověk nemá v blízké době šanci napravit to, v čem selhal. Na frustraci lidé reagují různými způsoby. Častá je třeba agrese, při které záleží na tom, nakolik je potřeba či cíl blokován. Tomu pak odpovídá stupeň agrese. Daší možnou reakcí je třeba zesílení/oslabení reakce nebo regrese (při ní jedinec sestoupí na nižší vývojovou úroveň a provází ji primitivnější chování). Slovo pochází z latinského “frustratio” (zmarnění).
Zu - 16. května 2019

4   1

erární


V původním významu jde o něco poskytované státem nebo vládou. Podobně erár označoval státní pokladnu či majetek státu (z latinského “aerarium”, které mělo stejný význam). Erár tak svého času pečoval třeba o služby neschopné vojenské vysloužilce, kteří by jinak zůstali bez pomoci a prostředků. Dnes tento pojem už není omezen jen na státní správu. Pokud je něco erární, znamená to, že je to poskytované zaměstnavatelem nebo organizací. O těchto věcech také lidé lidově říkají, že je “nafasovali”. Může to být například uniforma, specifické pracovní oblečení nebo doplňky, které člověk potřebuje pro výkon zaměstnání v dané firmě. Zároveň se o erárních předmětech mluví i v obecnější rovině o věcech, které jsou v majetku dané organizace a navštěvníkům k zapůjčení (například přezůvky).
Zu - 16. května 2019

5   1

empatický


Empatický člověk se vyznačuje tím, že se snaží i přes možně odlišnosti pochopit druhého člověka a vcítit se do jeho situace. Následně s ním také jedná odpovídajícím způsobem a pochopením. Neznamená to, že musí mt na situaci stejný pohled, přesto ale s druhým jedná citlivě bez ohledu na svůj vlastní názor a postoj. Empatický člověk musí být tedy schopen v daný moment odložit stranou své vlastní hodnoty nebo předsudky v zájmu druhého, který potřebuje jeho podporu a pochopení. Je jednodušší vctítit se do situace někoho, koho dobře známe a navíc je nám blízký a záleží nám na něm. Na druhou stranu je to ale možné i v případě člověka, kterého známe jen krátce anebo s ním máme jen formální vztah. V takovém případě je vhodné pečlivě vnímat jeho chování, reakce a řeč těla.
Zu - 16. května 2019

0   0

bilance


Bilance (též rozvaha) je termín označující obecně přehled stavu a výsledků činnosti za určité období. Nejčastěji se vztahuje k účetnictví ve smyslu přehledu příjmu a výdajů (aktiv a pasiv) a z něj vyplývající výsledku hospodaření a finanční situace konkrétního podniku v daném období (nejčastěji jeden rok). Výsledkem je pak zisk nebo ztráta. Vedle toho existují i užší pojmy jako “obchodní bilance” (přehled vývozu a dovozu státu v určitém období), “energetická bilance” (srovnání spotřeby a příjmů energie), či “hydrologická bilance” (příjem a ztráta složek vod během konkrétního hydrologického cyklu). Bilancovat ale může i každý z nás obvykle na konci roku nebo u příležitosti významnějších životních mylníků. V tomto smyslu jde o ohlédnutí se za daným obdobím a jeho následné zhodnocení.
Zu - 16. května 2019

0   0

arogantní


Přídavné jméno charakterizující člověka, který jedná se svým okolím nadřazeně a nepříjemně, protože je přesvědčenost o vlastní výlučnosti a věří, že je důležitější než ostatní lidé. Své názory tak prezentuje způsobem, kterým dává ostatní najevo, že nedosahují jeho vlastních kvalit. Má nezdravě vysoké sebevědomí, je pyšný a domýšlivý a vystupuje hrubě až neurvale. Existence ani názory ostatních ho nezajímají a nepovažuje je za natolik kvalitní jako své vlastní. Věří, že má právo své okolí soudit, ale jeho osobu naopak nikdo hodnotit či krizitovat právo nemá. Slovo “arogantní/arogance” má kořeny v latinském “arrogantia” (pýcha/povýšenost). Opakem arogantního člověka je člověk pokorný, skromný, snižující vlastní důležitost ve prospěch ostatních.
Zu - 16. května 2019

0   0

agilní


Přídavné jméno označující člověka člověka aktivního, činorodého, či čilého. Vychází z latinského “agilis” (jednat) a francouzského “agile” (hbitý). Tento termín ale nachází uplatnění i v oblasti projektového managementu nebo třeba IT. Agilní řízení projektu je tak takový přístup, který lze charakterizovat schopností rychlé reakce na změny a nové situace. Vyznačuje se také kreativním přístupem a přizpůsobivostí. Agilita je v takovém případě tedy z velké části dána spíše přístupem stran, které se na projektu podílejí než speciální metodikou. Narozdíl od konvenčního přístupu ale většinou chybí přesné popsání výsledného produktu, takže agilní přístup se uplatňuje obvykle tam, kde podklady od zadavetele nejsou dostačující pro odhadnutí časových a finančních náladů nebo přesné podklady chybí proto, že jde o inovativní projekt.
Zu - 16. května 2019

0   0

nekonečna


Abstraktní pojem označující množství něčeho tak rozsáhlého, že se jeho konec nedá změřit či vypočítat, a pokud ano, tak je tento výpočet větší než každé konečné číslo. Hranice nekonečna neexistují, ale neznamená to to stejné jako neohraničenost. Důležité místo nekonečna je v matematice, zvláště v geometrii či teorii množin, a vyprovokovalo také mnohé úvahy ve filozofii a teologii. Symbol nekonečna ∞ zavedl anglický matematik John Wallis již v 17. století. Geometrie v některých případech pracuje s různými nekonečny „body“ s nekonečnou vzdáleností v různých směrech.
Kamila - 16. května 2019

0   0

pedagogiky


Slovo pedagogika pochází z antické řečtiny („paidós“ = dítě + „ágein“ = vést). Pedagogika zkoumá podstatu a zákonitosti výchovy a vzdělávání pro vývoj člověka. Pedagogika chápe vzdělávání jako záměrné a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších obdobích života společnosti. Oborů pedagogiky je několik například hudební či výtvarná a detailněji specializovaná pedagogika se nazývá didaktika. Pedagogika vychází z mnoha poznatků psychologie. Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován Jan Amos Komenský a za zakladatele moderní pedagogiky jako ji známe dnes můžeme považovat J. F. Herbarta. V dnešní době neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, odlišnosti najdeme v každé zemi, důvodem je odlišná víra, kulturní rozdíly, priority, politická situace atd.
Kamila - 16. května 2019

0   0

kříže


Geometrické obrazce, které se skládají ze dvou úseček, které svírají pravý úhel. Existuje několik vysvětlení tvaru kříže například rozdělení světa na čtyři elementy/světové strany, či propojení božského (vertikální úsečka) a světského světa (horizontální úsečka). Kříže jsou jedny z nejznámějších a nejstarších symbolů, které jsou využívány v několika náboženstvích. Ježíš Kristus byl popraven na kříži a křesťanství poté v 5. až 6. století převzalo kříž za symbol křesťanství. Kříž také připomínal nástroj, kterým byl v minulosti rozděláván oheň. Křížů existuje několik druhů: řecký (+) ondřejský (x), Kříž sv. Antonína (T) atd. Kříže se objevují na velkém počtu státních vlajek (Finsko, Řecko, Jamajka, Slovensko atd.).
Kamila - 16. května 2019

0   0

inovací


Odvozeno z latinského slovesa „innovare“ neboli obnovovat. Efekt inovací vidíme v účincích jejich zavedení do procesu a z výsledků potom můžeme odvodit, zda účinky inovací byly efektivní. Pojem inovace se v minulosti využíval především v ekonomické sféře a o jeho zavedení se zasloužil americký ekonom Josef Alois Schumpeter pocházející z Čech. Dříve bylo zavádění inovací chápáno negativně, v dnešní době jsou ale inovace neoddělitelnou součástí naší společnosti a dokazují ochotu riskovat podle předem promyšleného plánu. K největšímu rozvoji inovací došlo na přelomu 19. a 20. století během vědecko-technické revoluce. Mezi negativní inovace řadíme například vynalezení atomové bomby. Dnešní význam inovací je chápán především jako cesta jak získat konkurenční výhodu.
Kamila - 16. května 2019

0   0

učení


Učení jsou veškeré behaviorální a mentální změny vznikající na základě interakce s okolím. Učení probíhá bezděčně (život) neformálně (rodina, společnost) či záměrně (škola) většinou se ale jedná o kombinaci výše zmíněných. V procesu učení je člověk obohacován získáváním a předáváním zkušeností návyků, dovedností, hodnot a znalostí. Učením se u lidí, ale i živočichů, rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a chování. Učení je tak na jedné straně součástí individuálního dospívání jedince, výchovy a vzdělávání, na druhé straně reprodukce kultury. Učením se zabývá hned několik věd: psychologie, pedagogika, antropologie atd. Člověk se nejvíce naučí v prvních třech letech svého života.
Kamila - 16. května 2019

1   0

zášť


Zášť je synonymem pro nenávist a zlobu. Obvykle se používá ve spojení “chovat vůčí někomu/cítít k někomu zášť”. Původ slova lze pravděpodobně najít ve slově “zajít” - ve smyslu zajít v nesympatiích k druhému tak daleko, že lhostejnost přejde v nenávist. K zášti je obvykle důvod (nebo si alespoň ten, který ji pociťuje, myslím, že ho oprávněně má), člověk, který ji vůči někomu chová, ji necítí jen proto, že se mu dotyčný nelíbí. Důvodem může být křivda, podraz, podvod, nevěra, lež, apod.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

záloha


Slovo záloha může znamenat například: 1. Část celkové částky za službu či zboží zaplacenou předem. Je požadována hlavně v případech, kdy by zrušení objednávky ze strany zákazníka způsobilo obchodníkovi ztrátu. Tu může ze zálohy následně pokrýt (například pokud si někdo objedná velké množství zákusků na svatbu). Může být vratná (obchodník například garantuje, že částku vrátí v případě stornování objednávky ne později než 1 měsíc před dodáním) nebo nevratná (obchodník ji posléze odečte z celkové ceny zboží nebo služby). 2. V armádě jde o vycvičené a připravené vojáky, kteří ale momentálně nejsou ve službě. Stále se s nimi ale počítá pro případ, že by bylo třeba armádu rozšířit. 3. Ve fotbalu záložníci označují středopolaře (stojí mezi obranou a útokem 4. Zálohou je v IT myšlen soubor dat, která máme uložená i na jiném místě (třeba externím disku) pro případ, že by se ztratila z primárního zdroje.
Zu - 11. prosince 2018

4   0

zádumčivý


“Zádumčivý” je přídavné jméno označující člověka, který často dumá - tedy dlouze a usilovně přemýšlí. Je většinou tichý, ponořen do vlastních myšlenek, příliš se před ostatními neprojevuje. Nejde tedy jen o momentální stav nebo nepohodu - zádumčivý člověk je pohroužen sám do sebe dlouhodobě Svému okolí se jeví jako člověk melancholický - melancholie je označení pro stav zádumčivosti, který nemá zjevnou příčinu. Tím ji lze odlišit od smutku, která svůj důvod má (například rozchod s milovanou osobou, neúspěch u zkoušky nebo smrt blízkého člověka). Protože zádumčivý člověk nebývá příliš otevřený, lze těžko odhadnout, co se v něm odehrává - může být jen přemýšlivý, ale také trpět závažnými stavy úzkosti či deprese. V takovém případě může být zádumčivost projevem vážných problémů, k jejichž řešení je žádoucí vyhledat odbornou pomoct.
Zu - 11. prosince 2018

4   2

zhrzený


Slovem “zhrzený” označujeme člověka, jehož ego nebo city byly raněny a on se nad celou situaci nedokáže povznést a jít dál. Následně se druhému, který mu (byť často nechteně) ublížil, mstí, nepřeje mu v životě štěstí a byl by raději, kdyby pociťoval to, co on. Takový člověk má mnohdy pocit, že mu bylo upřen něco, oc mu právem náleží, byť si to nikdy nárokovat nemohl. Často se mluví třeba o “zhrzeném milenci” - muži, před nímž dala žena přednost jinému a který se s tím neumí vyrovnat. Zhrzený le může být také někdo, kdo očekával v práci povýšení, které nepřišlo.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

země


Země (psáno s malým “z”) může označovat” 1. půdu, zeminu, 2. pevninu, 3. povrch, po které chodíme (může to být tedy například i podlaha lodi, přestože nejde o pevninu. Pokud na trajektu řekneme dítěti “Seber to ze země!”, tak ví, že se má sehnout pro předmět v oblasti nohou). 4. Stát, územní celek (česko je země, ze které pocházím.”). Pokud je na začátku slova velké “Z”, pak je Zemí myšlena planeta sluneční soustavy, na které žijeme a zároveň jediná, na které byla zatím existence života prokázána. Známý je idiom “srovnat se zemí”. Ten znamená, naprosto zničit, smést z povrchu zemského.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

youtuber


Jako youtuber je označovaná osoba, která svými videi přispívá na internetovou síť YouTube a v těchto videích také sám/sama vystupuje. Pod pojmem “youtuber” si tedy nelze představit někoho, kdo na YouTube jen nahrává videa vytvořená někým jiným, případně na kterých jen náhodně zaznamená okolní dění. Jde o zároveň o člověka, který na tuto síť přidává videa pravidelně a nejde tedy jen o jednorázový příspěvek. Sdružuje kolem sebe fanoušky a v závislosti na počtu shlédnutí a sdílení videí a počtu followerů si tímto koníčkem může i vydělávat (například formou spolupráce s firmami, které platí za to, že se jejich produkty ve videích objevují, nebo je v nich autor přímo propaguje). Vytváří si tak i vlastní značku, která prodává. Popularita přítom není nutně podmíněna vysokou technickou úrovní videa: často je rozhodující originalita, pokrytá témata anebo bezprostřednost i vtipnost youtubera.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

york


York je anglické přídavné jméno, který lze popsat něco naprosto úžasného. Je to podobný výraz jako “cool”, “boží”, “skvělý”, apod. Jako podstatné jméno se používá pro označení člověka, který je ze všech nejpopulárnější a celé okolí si ho zamilovalo. V jeho očích je nejen inteligentní, ale i zábavný, milý a za všech okolností příjemný pohodář, kterém jde, na co sáhne. Údajně se výraz zažil na základě pýchy obyvatel britského hrabství Yorkshire po celé zemi. York je zároveň severoanglické město, metropole hrabství Yorkshire.
Zu - 11. prosince 2018

1   0

yikes


“Yikes” (čti jaiks) je anglický výraz pro vyjádření překvapení nebo šoku. Jde ale spíše o překvapení negativní. Jeho synonymem je třeba “omg” (oh my god), “gee” nebo “wow”. Používá se ale i v případech, kdy člověk vyjadřuje lehké z nechucení nebo jako synonymum obratu “a sakra”. Tento výraz má údajně původ je volání lovců, kteří jím povzbuzovali své psy při lovu lišek v 18.století. Někdy bylo užíváno i jako vyjádření radosti z triumfu. Podle jiných zdrojů ale tento výraz může pocházet z USA a má více společného se slovem “yipes”, které vzniklo sloučením tamějších citoslovců psího štěkotu: “yip” a “yipe”.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

yankee


Yankee (čti jenkí) je označení pro obyvatele Spojených států amerických, kterými je označují Britové, Kanaďané nebo Australané. Pro Američany jsou ale yankees hlavně obyvatelé severní části USA. Tato přezdívka údajně vznikla v době, kdy v Novém Amsterdamu (bývalé nizozemské kolonii v Severní Americe) vymysleli britští přistěhovalci jméno pro holandské sousedy. Má se za to, že yankee vznikl buď spojením Jan Kass (Jan Sýr) nebo dvou obvyklých nizozemských jmen Jan a Kees. Podle jiné verze přezdívka vnzikla během občanské války a vymysleli ji vojáci Konfederace k označení obyvatele Středozápadu, kteří bojovali na Jihu. Tato přezdívka se objevila ve známé písní Yankee Doodle a ve svém názvu ji má i známý americký baseballový klub New York Yankees.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

yakuza tetování


Tetování členů japonské mafie Yakuza mnohdy zobrazuje informace o postavení v klanu, různých zásluhách nebo i počtu zabitých. Dnes už ale výrazné tetování u členů tohoto klanu není tak obvyklé, jako bývalo. Tradičně nebylo tetování prováděno elektrickým strojkem, ale pomocí bambusového trnu nebo ocelových jehel. To je velmi bolestivá a zdlouhavá procedura, kterou v Japonsku ovládá jen omezené množství odborníků. Tradiční japonské tetování se nazývá irezumi a v doslovném překladu znamená “vložit inkoust”. Kromě zvláštních nástrojů vyžaduje i speciální inkoust. V době, kdy bylo tetování v Japonsku zakázané, se stalo symbolem kriminálníků a členů podsvětí.
Zu - 11. prosince 2018

5   1

y/n


“Y/N” je zkratka anglického “Yes or No”. V psané komunikaci na internetu se v současnosti používá, když klademe druhému uzavřenou otázku a chceme zdůraznit, že chceme odpověď “ano”, nebo “ne”. Tato zkratka je odkazem na starý operační systém DOS, který svým způsobem paroduje. Proto ji používá řada geeků. “Y/N” může být také zkratkou anglického sousloví “your name” (tvé jméno). Používá se v knížkách a příbězích, které lze upravit na míru tomu, pro koho jsou určeny. Na příslušných místech se tak doplní jeho jméno. Aby bylo jasné kam, jsou tato místa označena zkratkou “Y/N”. Objevuje se třeba v textech žánru fanfikce - ten zahrnuje díla vycházející z děl už napsaných, ale sepsaných jejich fanouškem.
Zu - 11. prosince 2018

1   0

xo


XO je označení pro polibky a objetí (X značí polibek, písmeno má značit vyšpulené rty a O značí objetí, spojené ruce). Toto označení se používá hlavně v psané komunikaci na sociálních sítích často mezi blízkými příteli při loučení a ukončování konverzace, konejšení, atd. Písmeno X jako označení pro polibky přitom není záležitostí současnosti, v dopisech se jako vyjádření polibku používalo už ve středověku. Na dopisech se často objevoval kříž jako znamení upřímnosti a víry a nad něj se doplňoval polibek jako znamení upřímné přísahy. Vzkazy s polibkem tak byly srozumitelné v tomto bodě i lidem, kteří neuměli číst a psát.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

xeroxovat


Slovo “xeroxovat” je starší výraz pro kopírování, rozmnožování tištěných materiálů ve formě fotokopie. Výraz se zažil spolu s rozšířením pořizování kopií suchou cestou na elektrostatické bázi. Rozšířila se tak i další odvozená slova (“xerokopie”, “oxeroxovat”, xerovaný”, apod.). Xerox je zároveň název firmy vyrábějící kopírky, právě společně s jejími prvními stroji u nás se k nám tento výraz pro kopírování dostal. Výraz “xeroxovat” ale lidé používali bez ohledu na značku kopírky, kterou k rozmnožování textu používali (podobně jako se zažilo například slovo “googlovat” pro vyhledávání na internetu - není podstatné, který vyhledávač k tomu dotyčný používá). Základ slova pochází z řeckého “xeros” (suchý).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

xenofobní


“Xenofobní” je přívlastek označující skutek, chování nebo myšlenku namířenou proti určitým skupinám obyvatel a založenou na předsudcích kulturního, rasového či náboženského charakteru. Jde o projev člověka, který trpí xenofobií - strachem ze všeho cizího nebo který vůči cizímu chová programově nedůvěru či nenávist. Tím, proti čemu se vymezuje, může být vše, co pochází z ciziny, nebo mimo jeho vlastní dobře známou skupinu a v tom případě se obrací například proti odlišným rasám, náboženským skupinám, apod. Tento strach plyne i z pocitu ohožení (strach z možného nebezpečí, ztráty většiny na daném území, apod.). Výraz “xenofobní” pochází složením řeckých slov “xénos” (cizí, cizinec) a “fobos” (strach, úzkost).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

xenofob


Xenofobem lze nazvat člověka, který má strach ze všeho cizího a neznámého. Může jít ale i o jinou formu reakce jako je nenávist nebo nedůvěra. Postoj xenofoba přitom nebývá založen na jeho vlastní zkušenosti s tím, proti čemu se vymezuje a mnohdy hodnotí celou skupinu na základě vybraných negativních skutků jednotlivců, kteří jsou jejími členy i v případě, že jsou v menšině, čímž jen potvrzuje a umocňuje svůj strach a antipatie. Tím, proti čemu se vymezuje, může být vše, co pochází z ciziny, nebo mimo jeho vlastní dobře známou skupinu a v tom případě se obrací například proti odlišným rasám, náboženským skupinám, apod. Tento strach plyne i z pocitu ohožení (strach z možného nebezpečí, ztráty většiny na daném území, apod.).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

xantipa


Jako xantipa je obecně označována zlá, svárlivá a hádává žena. Podle legendy byla žena jménem Xantippa, kterou si vzal filozof Sokrates, skutečně haštěřivou osobou. Říká se, že byla velmi prostořeká a drzá a při manželských hádkách velmi výbušná. Sám Sokrates prý uvedl, že poté, co dokázal žít po boku Xantippy, by už zvládl žít s kýmkoliv, podobně jako ten, co zkrotí opradu divoké koně, nemá problém vycházet s jinými zvířaty. Skutečné doklady o tom, že by Xantippa byla opravdu zlá, sice neexistují, ale dodnes je synonymem pro ženu s ostrým jazykem, před kterou by se ostatní měli mít na pozoru. Možná ještě známější než ze Sokratova životopisu je Xantippa z divadelní hry Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy, kde je v přirovnání zmíněna.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

wtf


“WTF” je zkratka anglické věty “What the fuck?”, kterou lze přeložit jako “Co to sakra je?/Co to má sakra znamenat?”. Používá se nejčastěji v psaném (ale mnohdy už i v mluveném) projevu, zpravidla na sociálních sítích a internetové komunikaci k expresivnímu až vulgárnímu vyjádření údivu, rozhořčení nebo i lhostejnosti. Zkratka se začala užívat zhruba v polovině 80.let minulého století. “W” v angličtině nemusí značit jen “what” (co), ale v závislosti na kontextu může znamenat i “who” (kdo), “where” (kde) nebo “whatever” (cokoliv/ať už je to cokoliv).
Zu - 11. prosince 2018

1   0

wow


“Wow” je slangové citoslovce původem z angličtiny vyjadřující údiv, úžas nebo překvapení (“Wow, to je ale kočka!”). Začalo se u nás objevovat zhruba od poloviny 90.let 20.století, zpočátku mělo ale ironické vyznění. Do angličtiny se dostalo už v 16.století ze skotštiny. Českými ekvivalenty jsou například citoslovce “páni”, “panejo”, “neke” (jako zkrácená varianta “nekecej”) , apod. Zároveň může “WOW” značit zažitou zkratku názvu populární počítačové hry World Of Warcraft. V angličtine “WOW” dále znamená označení pro muže, který je “pod pantoflem”, zcela ovládán svou partnerkou (zkratka obratu “Whipped, Owned and Wrapped”) nebo může značit naopak sarkatickou reakci, kterou dává člověk najevo, že to, na to reaguje, je nudné a nezajímavé.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

wellness


Wellness označuje stav rovnováhy a zdraví těla a mysli. Klade tedy důraz jako na fyzickou tak psychickou kondici člověka. Je to zároveň přístup, který zdůrazňuje prevenci onemocnění a prodloužení života jako opak léčení člověka až v momentě nemoci. Wellness zahrnuje vývážený způsob stravování, pohybovou aktivitu, schopnost vhodné relaxace, ale i další úpravy životního stylu vedoucí k lepší kondici. V současnosti se tento název stává součastí mnoha volnočasových center nabízející zpravidla posilovnu, bistro, masáže, whirpool, a podobně. Řada wellness programů slouží zároveň k tomu, aby se člověk zbavil zlozvyků a špatných návyků (vedou tedy k redukci nadváhy, nebo odvykání kouření, případně i zvládání stresu).
Zu - 11. prosince 2018

0   1

včetně


Včetně je příslovce/předložka, kterou používáme k upřesněné toho, co daná množina věcí, osob nebo činností zahrnuje. Synonymem tedy může být obrat “započítávaje se” nebo “počítaje v to”. Jako příslovce se vyskytuje například ve větě “Obchod je zavřený od 3. do 10.dubna včetně”. Zde je tedy upřesněno, že dovolená platí i pro desátého dubna. Coby předložka se “včetně” pojí s 2.pádem (například v sousloví “všichni chlapci včetně Petra”, “celé město včetně městských částí připojených po roce 1918”). Používá se tedy pro zdůraznění, že množinu zahrnuje i prvek, který by mohl být z různých důvodů opomenut nebo považován za vynechaný. Opakem je obrat “vyjma”, tedy “kromě”.
Zu - 11. prosince 2018

0   1

vlys


Vlys je architektonickým pojmem a označuje zvláštní druh ozdobného pruhu či pásu na stěně stavby. Býval zdobený malbou nebo figurálním či ornamentálním reliéfem. U antických staveb šlo o část antického kládí, pás mezi architrávem a římsou. Jeho různé podoby lze pozorovat při porovnání jónského, dórského a korintského slohu. V obecné rovině vlys označuje jakýkoliv zdobený vodorovný pás na stavbě. O vlysu také hovoříme u stavební části tvořící rám křídla u oken a dveří. Známé jsou i vlysové podlahy. Tam vlys označuje upravené tvrdé prkénko potřebné k jejich sestavování (jinak také vlýska).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

vegvisir


Vegvisir je islandským magickým prvkem a runovým symbolem, který měl jeho nositeli pomoci najít cestu v drsném počasí. Tento symbol je doložen v Huldově manuskriptu, který byl na Islandu vyzvednut Geirem Vigfussonem. V materiálu je popsáno, že ten, kdo tento symbol drží při sobě, neztratí cestu ani v bouři ani jiném špatném počasí, a to přestože cesta není známá. Islandským magickým symbolům jsou připisovány různé kouzelné schopnosti zaznamenány v materiálech ze 17.století i pozdějších období. Svého času byly tyto symboly velmi důležité zejména pro zemědělce, kteří se museli popasovat s často velmi nepříjemným počasím. V islandštině vegvisir znamená “ukazatel směru”.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

utopie


Jako utopii lze označit zcela nereálnou vizi nebo představu. V obecné rovině dnes označuje něco, co by bylo žádoucí, ale přesto je nízká šance, že by to kdy bylo uskutečněno. Lze tak označit racionální projekty s promyšlenou strukturou, ve kterých proti sobě stály společenské neduhy a ideály (mezi nimi se v historii objevují třeba rasa, pohlaví nebo tolerance). Slovo “utopie” použil poprvé spisovatel Thomas More ve stejnojmenném díle. V něm popisuje fiktivní ostrov Utopia, kde obyvatelé žijí skromně a neznají soukromé vlastnictví - dělí se o půdu, jídelnu a přispívají dohromady k chodu celé společnosti. V první části knihy přitom autor kritizuje tehdejší společnost.
Zu - 11. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10