Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
1   0

fešák


podstatné jméno fešák je hovorové a zároveň mírně knižní a zastaralé slovo, které označuje dobře vypadajícího muže. Nemusí se přitom jednat pouze o tělesný vzhled, ale též o dobře vypadající či padnoucí oblečení. Nejčastěji se lze se slovem fešák setkat ve slovním spojení „ty jsi ale fešák“, které lze v souvislosti s kontextem vnímat zejména jako lichotku vhodně zvolenému oděvu či celkové vizáži.

Dobře oblečená žena se označuje jako fešanda. Od slova fešák je odvozeno přídavné jméno fešácký, které se prakticky výlučně používá v souvislosti s oblečením (fešácký oděv, fešácké sako, fešácký úbor).
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

feministka


podstatné jméno feministka je označení pro osobu ženského pohlaví, která bojuje za rovné postavení a práva žen ve společnosti (například práva na stejnou odměnu za práci apod.). V případě, že za ženská práva bojuje muž, je označován jako feminista, nicméně angažovanost mužů v oblasti práva žen je spíše minimální.

Slovo feministka může mít v souvislosti na kontextu též negativní zabarvení, a to například v případě označení ženy, která o ženská práva usiluje příliš hlasitě nebo se objektivně domáhá větších práv, než kteří mají muži. Obdobně negativní zabarvení může mít též od podstatného jména feministka odvozené přídavné jméno feministický (kupříkladu feministický spolek, feministické názory apod.)
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

fakultativní


přídavné jméno fakultativní pochází z latinského slova facultas, znamenajícího možnost či příležitost. Obdobný význam má předmětné slovo též v českém jazyce, tj. jedná se o dobrovolnost nebo volitelnost (plnění určitého závazku).

Jako příklad použití slova fakultativní lze zmínit slovní spojení fakultativní předměty, tj. takové předměty, které student dle vlastního uvážení může a nemusí navštěvovat, resp. může si vybrat, který navštěvovat bude a který nikoliv. Obdobným příkladem může být fakultativní plnění, tzn. takové plnění, u kterého si osoba, může vybrat, zda plnit bude či nebude, případně komu, kolik a jak.

Od přídavného jména fakultativní je odvozeno podstatné jméno fakultativnost, které vystihuje dobrovolnou povahu konkrétní záležitosti.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

etiketa


podstatné jméno etiketa má dva významy. První z významů slova etiketa označuje veřejnostní akceptovaná nepsaná pravidla společenského chování. Jinými slovy, etiketa je souhrnný pojem pro nepsané společenské normy stanovující, jak se v určitých situacích chovat k druhým lidem. Společenská etiketa například stanoví, že se nejdříve z dopravního prostředku vystupuje a až poté nastupuje, že jako první podává ruku společensky významnější osoba, resp. že muž pouští ženu do dveří jako první.

Druhým významem slova etiketa je nálepka či štítek na spotřebním zboží. Jako etiketu lze například označit takovou nálepku na potravinách, na které je uvedeno prodejní označení zboží, složení výrobku či datum spotřeby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

ekvivalent


podstatné jméno ekvivalent označuje věc, která v rámci určitých parametrů odpovídá (téměř se rovná) věci jiné, tj. je její velmi podobnou obdobou.

Jako příklad lze uvést porovnání postav, které nosí dětem na Vánoce dárky. Tyto postavy jsou v některých státech odlišné, přesto však mají něco společného: právě to, že nosí dětem dárky. Na základě těchto skutečností tak lze například konstatovat, že „Americký Santa Claus je ekvivalentem českého Ježíška.“

Slovo ekvivalent lze nicméně přirozeně použít i v jiných souvislostech. Kupříkladu je možné konstatovat, že „Ekvivalentem argentinského snajpra Lionela Messiho byl v 60. letech Portugalec Eusébio“.

Od slova ekvivalent je odvozeno přídavné jméno ekvivalentní, znamenající obdobný, téměř totožný s porovnávaným subjektem.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

doména


podstatné jméno doména lze volně do hovorové češtiny přeložit jako působiště, místo činnosti či revír. Doména nicméně nemusí označovat pouze místo, neboť v přeneseném slova smyslu může znamenat též silnou stránku. Příkladem takovéhoto přeneseného významu je například věta „Mojí doménou je komunikace s klienty“, kterou lze parafrázovat jako „zvládám více věcí, ale mojí nejsilnější stránkou je komunikace s klienty“.

Specifický význam má slovní spojení internetová doména. Internetová doména označuje domovské konkrétní internetové stránky, např. tyto internetové stránky se nachází na internetové doméně vyznam-slova.com. Jinými slovy, doménou je tedy například www. DOMENA.CZ/zbytekadresyodkazu.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

dogma


podstatné slovo dogma označuje takové tvrzení, o kterém se nepochybuje nebo je o něm dokonce zakázáno pochybovat. Dogma označuje absolutní pravdu, kterou je zkrátka třeba přijmout a nezabývat se tím, zda je založena na objektivních skutečnostech.

Příkladem dogmatu mohou být náboženská tvrzení týkající se existence Boha. Bůh v náboženství zkrátka existuje, přičemž je nepřípustné o této konstantní přítomnosti Boha jakkoliv pochybovat.

V přeneseném slova smyslu lze jako dogma označit každé tvrzení, které nemá být rozporována. Nejčastěji v běžné hovorové řeči používané slovní spojení „není to dogma“ tak lze volně vyložit jako „vždyť to nemusí být nutně pravda“, resp. „zamyslel jsi se nad tím, že to tak nemusí být?“.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

despota


podstatné jméno despota označuje osobu, která má nad ostatními osobami neomezenou moc a tyto plně ovládá a kontroluje. Slovo despota je odvozeno ze systému státního uspořádání zvaného despotismus, jehož tradiční charakteristikou je právě absolutní moc vládce či panovníka nad jemu podřízenými osobami. V despotismu mohl panovník nakládat se svými poddanými zcela dle své libovůle.

V přeneseném slova smyslu v hovorové češtině je jako despota označována taková osoba, která má sklony k ovlivňování ostatních lidí a jejich jednání. Jako despota bývá například s negativním zabarvením typicky označován rodič, který svého potomka ve všech aspektech kontroluje a určuje mu, co kdy má či nemá dělat. Od despotismu, resp. despoty je odvozeno přídavné jméno despotický, označující vládnoucí osobu.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

den narození


den narození je slovní spojení označující den, kdy se dítě narodilo a získalo tak právní subjektivitu, tj. způsobilost být účastníkem právních vztahů.

Den narození se standardně označuje ve formátu DD. MM. YYYY (den v příslušném kalendářním měsíci, kalendářní měsíc, rok narození). V angloamerické právní kultuře se lze nicméně zpravidla setkat s formátem MM. DD. YYYY (tj. kalendářní měsíc, den v příslušném kalendářním měsíci, rok narození).

Ode dne narození se vypočítá věk osoby, který je rozhodný pro určité právně relevantní skutečnosti (např. dosažení plnoletosti, nabytí trestní odpovědnosti, možnost konzumace alkoholu, volitelnost do Poslanecké sněmovny, Senátu či jako prezidenta republiky, dosažení důchodového věku apod.).
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

de minimis


slovní spojení de minimis se prakticky výlučně v češtině vyskytuje v souvislosti s veřejnými podporami. Jako podpora de minimis je označována podpora tzv. malého rozsahu, tj. taková podpora, která nemá dopad na hospodářskou soutěž.

Podstatou hospodářské soutěže je, že by stát neměl některý ze subjektů, které se hospodářské soutěže účastní, oproti jinému z účastníků zvýhodňovat. Jednou z výjimek z tohoto pravidla je právě poskytnutí podpory de minimis, tj. podpory některému ze subjektů v takové výši, která hospodářskou soutěž nenarušuje. Podle účinných právních předpisů Evropské unie tudíž nesmí být jednomu podnikateli za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta finanční podpora v částce přesahující celkem 200 000 eur. Takto případně podnikatelskému subjektu poskytnuté plnění není za veřejnou podporu považováno a je tedy v souladu se zásadami hospodářské soutěže.
Honzi - 4. prosince 2018

3   1

ciráty


množné číslo podstatného jména ciráty lze zjednodušeně přeložit jako ozdoby či drahoty.

Slovo cirát pochází z německého jazyka, ve kterém slovo Zierrat znamená okrasu, ozdobný element, přičemž výraz se používá zejména v oblasti uměleckých děl. Počeštěním předmětného německého slova Zierrat vznikl právě cirát.

V přeneseném slova smyslu se cirát začal používat v hovorové češtině v souladu s jeho původním významem, tj. ve smyslu okolků, drahot nebo cavyků. Slovo cirát se v hovorové řeči používá prakticky výlučně v množném čísle - ciráty. Jako příklad použití slova ciráty lze uvést větu: „Nedělej ciráty“, jejíž přenesený význam znamená nedělej okolky, jdi přímo k věci / podstatě problému.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

cikánské karty


slovní spojení cikánské karty označuje karty, ze kterých „věštci“ předpovídali budoucnost. Jedná se tedy o vykládací karty, jejichž princip spočíval v tom, že osoba, která chtěla znát svůj budoucí osud zašla k věštci (často k cikánce, která předmětnými kartami disponovala, přičemž právě odsud pochází název „cikánské karty“), přičemž si náhodně vytáhla několik karet.

Karty jsou obrázkové, přičemž každá z karet symbolizuje určitou životní situaci (např. peníze, smrt, nemoc, cesta apod.). Na základě vytažených karet následně věštec zvědavci předpovídá jeho budoucí osud, resp. radí mu, jak v životě dále jednat, co může očekávat, na co si dát pozor apod.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

chiméra


podstatné jméno chiméra pochází z řečtiny, a to konkrétně z řecké mytologie. Chiméra byla v řecké mytologii bájná nestvůra, zčásti lev, zčásti divoká koza a zčásti drak, která střežila vstup do podsvětí. Výraz chiméra nicméně zobecněl, přičemž jako chiméra byla, resp. je označována jakákoliv nadpřirozená obluda či příšera.

Slovo chiméra má nicméně druhý význam, odvozený právě z nadpřirozené, nadpozemské obludy. Jako chiméra je označován též přelud, tj. věc, kterou ještě nikdo nespatřil, klam, cosi nereálného či nadpozemského. Jako příklad použití slova chiméra lze uvést větu „honit se za chimérou“, tj. honit se za něčím nereálným, tj. něčím, co nemá smysl.
Honzi - 4. prosince 2018

1   0

chill


podstatné jméno chill je hovorovým výrazem, používaným zejména mládeží. Jedná se anglicismus, tj. o slovo převzaté z anglického jazyka. V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Jako příklad použití slova chill v hovorovém českém jazyce lze uvést například: „Dát si chill“; význam předmětné věty je odpočinout si, zrelaxovat se, dát si oddech/pauzu, resp. též hovorově „dát se do klidu“.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

brexit


podstatné jméno brexit pochází z angličtiny, přičemž je slovním spojením slov Britain (ve smyslu státu Království Velké Británie a Severního Irska) a exit (v překladu odchod). Pod slovem exit se tedy rozumí odchod z Evropské unie, jakožto dobrovolného svazku nezávislých evropských států, o kterém rozhodli občané Velké Británie v referendu konaném 23. června 2016. V souvislosti s výrazem brexit je často odkazován článek 50 smlouvy o Evropské unii, který členskému státu Evropské unie garantuje právo z Evropské unie kdykoliv vystoupit.

Analogií k výrazu brexit je obdobně vytvořené slovo czexit, označující veřejností diskutované vystoupení České republiky z Evropské unie.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bonmot


podstatné jméno bonmot je odvozeno z francouzštiny, a to konkrétně ze slov bon (dobrý) a mot (v překladu slovo). Dohromady tedy slovo bonmot v překladu do českého jazyka znamená doslova „dobré slovo“, což v přeneseném významu znamená slovo vtipné, humorné. Jako bonmot se tedy v českém jazyce označuje krátká, vtipná hláška, převážně mírně ironického charakteru, resp. krátká humorná glosa s ne zcela vážně míněným podtextem.

V poslední době je slovo bonmot často používáno v souvislosti s výroky prezidenta České republiky Miloše Zemana, který se ironicky až satiricky vyjadřuje na adresu různých subjektů, zejména novinářů a dalších u něj ne zcela oblíbených jedinců.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bodrý


přídavné jméno bodrý se využívá v souvislosti s označením charakteristiky povahy člověka. Jako bodrý je označován člověk, který je rozverný, žoviální, bezprostřední, vždy pozitivně naladěn, ale též dobromyslný či dobrosrdečný. Obdobně může být s přídavným jménem bodrý spojeno též podstatné jméno povaha, tj. bodrá povaha, člověk s bodrou povahou. Podstatným jménem odvozeným od slova bodrý jako bodrost, tj. charakterová vlastnost člověka.

Slovo bodrý se používá převážně v literatuře, v hovorovém jazyce se vyskytuje spíše zřídka. Nejčastěji se lze se slovem bodrý setkat ve spojitosti s obyvateli venkova, a to zejména v literárních dílech z konce 19. století a začátku století 20.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bilaterální


přídavné jméno bilaterální je složeninou dvou latinských slov: předpony -bi a přídavného jméno lateralis. První z uvedených slov označuje počet dva, slovo lateralis vychází z podstatného jméno latus - strana, tj. lze jej přeložit jako „stranný“. Význam předmětné složeniny je tedy „dvoustranný“.

Nejčastěji se slovo bilaterální používá v souvislosti s mezinárodními smlouvami: bilaterální mezinárodní smlouva označuje mezinárodní smlouvu, uzavíranou zpravidla mezi dvěma státy. V případě více subjektů - účastníků smlouvy - se standardně používá předpona -multi, tj. předmětná smlouva je tak označována jako multilaterální.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

bastard


podstatné jméno bastard označuje nemanželského potomka, zvaného též tradičně jako levoboček. Slovem bastard se tedy rozumí dítě, které se narodilo nesezdanému páru.

Slovo bastard pochází z francouzštiny, když označuje potomka počatého ve stodole (tj. mimo tradiční manželské lože). Často se s ním lze setkat ve středověkých pramenech, kdy bylo užíváno jako citově nezabarvené, tj. pouze vystihovalo skutečnost, že se dítě narodilo mimo manželský svazek, neboť taková skutečnost způsobovala, že potomek byl považován za nelegitimního, tj. např. mimo jiné ztrácel nárok na dědictví apod.

Postupem času se citové zabarvení slova proměnilo, když v současné době je používáno jako urážka, resp. hanlivé označení bez ohledu na skutečný původ urážené osoby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

babyka


podstatné jméno babyka je zkráceným lidově používaným označení stromu javor babyka. Javor babyka je jeden z nejčastěji v České republice a okolních státech rostoucích stromů, se kterým se lze setkat prakticky ve všech částech tuzemska.

Slovo babyka je rovněž jedním z tzv. vyjmenovaných slov po písmenu B, byť pouze v některých variantách vyjmenovaných slov. Vyjmenovaná slova obecně vymezují ta slova, po kterých se navzdory standardním gramatickým pravidlům píše po určité souhlásce (B, F, L, M, P, S, V, Z) namísto I písmeno Y. V této souvislosti je proto babyka jedním z často v internetových vyhledávačích vyhledávaných výrazů, a to právě za účelem ověření gramatické správnosti slova.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

autonomní


přídavné jméno autonomní označuje samostatně vymezenou část určitého celku nebo též část určité věci, která je na zbývající části v určité míře nezávislá. Slovo autonomní je odvozeno od podstatného jména autonomie, které označuje samostatnost, nezávislost, ale též samosprávu.

Nejčastěji se lze s použitím slova autonomní setkat v souvislosti s územím, např. autonomní republika, autonomní region, autonomní oblast. Typickým znakem takovéhoto autonomního území je určitá míra nezávislosti na centrální správě, tj. skutečnost, že předmětné autonomní území spravuje některé své záležitosti samostatně.

V přeneseném významu může být slovo autonomní použito ve spojitosti s prakticky jakýmkoliv podstatným jménem. V biologii se lze například setkat s pojmem autonomní nervový systém, v oblasti automobilismu s pojmem autonomní vozidlo, které označuje takové vozidlo, které je schopné se pohybovat samostatně bez nutnosti jeho ovládání řidičem.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

geroj


Geroj (přejato ze slovenštiny) - hrdina, frajer, ...
Hrdina v původním významu je postava z mytologie, která je idealizovaná, má mimořádné schopnosti a vykonala hrdinské skutky (např. Héraklés v antických řeckých bájích). Slovo hrdina je ale běžně používá se smyslu hlavní postavy z filmu nebo knihy anebo také pro člověka, který vykonal něco mimořádného v běžné situaci (např. někdo, kdo projevil odvahu a postavil se útočníkovi apod.) Hrdina má obvykle nadlidské schopnosti nebo idealizované charakterové vlastnosti, které mu umožňují chovat se neobyčejně a konat významné skutky („hrdinské skutky“), díky kterým se stane slavným.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gerbera


Gerbera je známa jako řezaná květina, některé odrůdy se však hodí pro hrnkové pěstování. Složené nebo jednoduché květy se žlutým terčem uprostřed nabízí velké množství barev např. žluté, oranžové, červené, růžové, bílé. Kvete od května do srpna.
Gerbery pocházejí z Jižní Afriky, v Evropě se pěstují od konce 19. století. Nejdříve byla Gerbera jamesonii křížena s druhem Gerbera virdifolia, v současnosti existuje velké množství kultivarů, které se liší svým vzrůstem, barvou nebo tvarem květů. Tyto trvalky lze umístit přes léto ven, potřebují ale ochránit před přímými slunečními paprsky. Vyhovuje jim zálivka do podmisky.
Květy gerbery jsou dlouze stopkaté a mohou být jednoduché, poloplné či plné. Terč z trubkovitých květů u některých kultivarů chybí.
Pokojová rostlina, kterou je dobré letnit. Květy se používají do květinových aranžmá.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gentleman


Gentleman - džentlmen, je v doslovném překladu jemný muž. Většinou se tím mínilo, že jde o muže z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. V obecném pojetí jde o někoho, kdo je obdařen vybraným chováním, je zdvořilý a čestný.
V Čechách je gentlemanovi nejbližší zřejmě označení rytíř anebo šlechtic s tím, že šlechtic koná opravdu jako šlechtic, tedy šlechetně. V původním smyslu slova rozumíme šlechticem velkorysého člověka, který se zodpovědně stará o své poddané, kteří mu slouží. Leží mu na srdci jejich základní lidské potřeby. V původním smyslu šlechtic nebyl vykořisťovatelem, ale spíše člověkem, který se zodpovědně staral o lidi jemu svěřené.
Výraz gentleman má rovněž další významy. V anglickém jazyce se tento termín používá také v obecném významu, jako muž anebo pán. Když řečník nebo hostitel pronáší uvítací řeč, oslovuje přítomné „Ladies and gentlemen, …“ – „Dámy a pánové, …“.
V americké angličtině se slovo gentleman používá rovněž pro poslance nebo člena sněmovny. Vyskytuje se také v označení pánských toalet - gentlemen nebo zkráceně gents.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

genius loci


Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme, nebo to, k vůli čemu lezeme po rozhlednách. Když velcí architekti předindustriální éry hledali nejvhodnější místo pro své stavby, řídili se nejméně dvěma pravidly. Prvním byly technické možnosti jejich doby. Ne každému místu bylo možno vnutit svoji vůli způsobem, jakým to leckdy činí architekti dnešní, protože neměli k dispozici těžkou techniku. Druhým pak cosi, čemu říkali právě „duch místa“ - latinsky genius loci. Stavba musela s místem komunikovat. Její účel musel nějakým způsobem souviset a navazovat na - dnes bychom obrazně řekli - atmosféru místa, v němž měla stát. Respektování těchto pravidel vedlo leckdy i k podstatným změnám původního návrhu stavby.
V dnešním významu je toto sousloví používáno pro jedinečnou atmosféru či kouzlo určité lokality
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

generický


Generický znamená něco, co nemá žádné individuální přednosti a má vlastnosti obecné pro celou skupinu. Příkladem generických věcí je obecný obchodní plán, který nemá žádné výrazné detaily. Jako generický bychom mohli označit také nějaký produkt bez značky. Příkladem generického produktu je plechovka polévky se značkou vydanou obchodem s potravinami.
Z odborného pohledu - generický jako původem, rodem daný, rodový, druhový.
Generické = druhové, tj. označující skupinu jedinců shodujících se v důležitých znacích, zároveň však i každého jedince příslušejícího ke skupině.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gejša


Gejša představuje v moderní době synonymum ideální ženy, která bezvýhradně plní mužova přání, je krásná, inteligentní, vzdělaná, vtipná a neskonale svůdná. V představách mužů však gejši často splývají s luxusními prostitutkami, ačkoli s prodejnou láskou nemusely mít nic společného.
Z dob minulých je gejša žena v bohatě zdobeném japonském kimonu a s typickým tvarem účesu (upraveným pomocí horkého vosku), žena s tajemnou tváří, tradičně upravenou bílým make-upem, je japonská tanečnice, zpěvačka a společnice ovládající konverzaci jak společenskou, tak i filosofickou. Gejši jsou vzdělané a inteligentní ženy skrývající svou pravou tvář. Gejša je velice všestranná a udržuje krásu japonského umění a tradic v paměti všech generací.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

geek


Geek je počítačový nadšenec s všeobecným přehledem v IT. Tím je myšleno, že se třeba takový geek vyzná v nejnovějších smartphonech, tabletech a moderních technologií, umí pokročile pracovat s PC a svůj volný čas tráví právě na počítači nebo jiných zařízeních. Záleží však na konkrétním zaměření daného člověka, ale většinou mají geekové přehled takřka o všem.
Geekové často nosí tričko s ironickým potiskem nebo logem své oblíbené IT firmy/společnosti. Různé stránky píší, že nejraději používají Mac a produkty Apple. Přesto, že mají všeobecný přehled, jsou specializovaní na určitý obor, ve kterém vynikají. Mají rádi nejnovější a nejmodernější trendy, zařízení a technologie.
Mezi nejčastější zájmy geeků patří hraní her, sledování filmů, sbírání věcí, mobilní zařízení, webové programování a grafika, hacking a oblíbený hudební žánr bývá většinou techno. Geekové nemusí být vždy jen zaměřeni na svět IT, jsou tu i geekové na auta nebo třeba geekové trilogie Pána prstenů.
Běžní uživatelé tento výraz používají spíše ve významu „podivín“.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

garde


První význam je ze hry šachy. Slovem garde se při hře v šachy označuje situace, kdy byla napadena soupeřova dáma případně věž.
Další význam garde jako hovorový výraz pro slovo gardedáma. Typickým příkladem je např maturitní ples. Chlapec hledá dívku nebo průvodkyni do společnosti. Touží mít svoji gardedámu, tedy svoji garde.
Třetí význam přichází z bojového šermu. Střeh - garde.
Je to neutrální poloha. Neodkrývá žádnou část těla, ale také žádnou část dosti nekryje. Pěst je v dlaňové poloze, jílec se dotýká středu zápěstí, čepel je v prodloužení předloktí. Hrot je ve výši očí, na spojnici s očima protivníka.
Je to základní poloha, zaujímaná na začátku boje.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

galeje


Jeho původní význam charakterizuje Slovník spisovného jazyka českého takto: "1. starověká i středověká veslová nebo zřídka plachetní loď, galéra, 2. kdysi obvyklý těžký trest odsouzených k veslování na těchto lodích". A z pojmenování tohoto těžkého trestu, veslování na lodích zvaných galeje či galéry, vzniklo přeneseně pojmenování jakékoli těžké, potupné jakoby otrocké práce, nepřestavitelné dřiny. Dnes slovo galeje můžeme použít nejen pro těžkou práci fyzickou, ale třeba i pro vyplňování já nevím daňového přiznaní. Vraťme však ale ještě do historie, k lodí, které se ve středověké latině říkalo galea, italsky a španělsky galera, staročesky gallé a pak galejě. Byla to válečná veslařská loď používaná do 18. století. Měla až padesát vesel, u každého z nich byli dva až tři veslaři, galejníci, nejčastěji trestanci, těžcí zločinci. Galéry, i když bývaly až čtyřicet metrů dlouhé a pět metrů široké, byly lodě nejen rychlé, ale také velmi pohyblivé.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

gadžo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

fundamentalista


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

frigidní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

0   0

freska


neboli fresková malba je velmi stará výtvarná technika. Při freskové malbě jde o vtírání pigmentů odolných alkáliím do čerstvé vápenné omítky. Druhy fresek, Al-fresco, Secco fresco, Secco.
Al-fresco
Jde o techniku malby do mokré omítky. Touto technikou je namalována většina historických i současných fresek. Trvanlivost freskové malby je přímo závislá na pomalém schnutí omítky – čím pomaleji omítka schne, tím je fresková malba trvanlivější.
Secco fresko je malba do mokrého vápenného nátěru, který se provádí na suchý podklad.
Suchou omítku natřeme nejprve vápenným mlékem. Po zaschnutí provedeme dva nátěry vápennou barvou připravenou ze starého dobře uleženého vápna. Malovat lze pouze do mokrého nátěru.
Secco je malba barvami, které jsou pojeny vápenným mlékem s přídavkem kaseinu. Omítka pro malbu secco má být pevná, čistá a napuštěná vápenným mlékem. Používáme pigmenty odolné alkáliím, syté odstíny klížíme kaseinem. Také malby secco musejí schnout velmi pomalu.
TAKŽE FRESKA OBECNĚ NENÍ MALBA NA MOKROU OMÍTKU!!
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flotila


Z odborného pojetí a z původního slova smyslu je flotila označení pro vojenský operační svaz (tj. velký celek nestálého operačního složení) vojenského námořnictva, určený k bojích na řekách, jezerech i na moři, neboli taktický svazek několika menších stejných vojenských lodí.
V dnešních pojetí se toto nevztahuje pouze ve smyslu námořnictva ale slovo je hojně používá v mnoha případě. Flotila jako množství něčeho svým charakterem stejného. pluk, seskupení, obrovské množství jednotek, flotila jednotek.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexim


Flexim je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenském jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlím. nebo pak člověk co flexí je zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

0   1

flexit


Flexit je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenskem jazyce.
U nás by se dalo přisoudit slovu zevlit. nebo pak slovu zevl.
Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova "vlézt", respektive od "že vleze". Druzí tvrdili, že poprvé to slyšeli od nějakého bezdomovce, který šišlal. Zeptali se ho, kdy jede vlak a on jim odpověděl: "Co? Ze vlak nejede?" Odtud lze i jistým způsobem spojit zevlácké chování s kvalitou našich drah.
Mnozí zastánci slova zevl si nejprve zakládali na tom, že správný zevlák musí někam lozit, aby se z něj stal opravdový zevl... Z tohoto pak zřejmě vznikly slovesa jako zevlit, zevlovat či zevlařit, což může přeneseně znamenat někam lozit, vlézti, zalézt. Bohužel časem toto slovo nabralo poněkud jiný význam. Dalo by se říci, že došlo k tzv. devastaci slova, kdy slovo značně změnilo význam. Dnes je slovo zevlovat spojeno se zaujatým koukáním, tzv. čuměním, tedy zevlováním...
Ovšem správný zevl nemusí být jen "čumílek"... V poslední době tento výraz přechází i v činy. Vaše chování a visáž svědčí vždy o tom, zda-li spadáte do skupiny zevl či nikoliv. Zevlácké chování lze srovnat s obvyklým vesnickým výrazem vidláctví. Jak je patrno, slovo vidláctví pochází od slova vidle. A je známo, že vidle jsou symbolem vesnického života (kydání hnoje, povinná docházka v hospodě, řešení velkých problémů či nadstandardně upravené oblečení a s tím i spojená celková visáž).
Rozkvět tohoto slova je zřejmý - přišla zevl doba. Zevlové jsou jiní. Vybočují z řady, kterou nám předkládá dnešní společnost. Z jistotou mohu tvrdit, že na střední škole poznáte nejvíce zevlů. A tento trend pak pokračuje i po jejím ukončení.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

flexe


Z češtiny je to ohýbání slov. Flexi v širším slova smyslu můžeme popsat jako pravidelnou obměnu slovního výrazu (formy) v souladu s pravidelnou změnou slovního významu (obsahu). Počet a způsob možných obměn je přitom dán skloňovacím paradigmatem (souborem tvarů skloňovaného či časovaného slova). Skloňování nějakého slova je možné pouze v případě, že se toto slovo skládá ze dvou komponent - tj. z jedné variabilní a jedné nevariabilní.
V užším slova smyslu je flexe kombinované vyjadřování většího počtu gramatických
kategorií jedním jednotným morfémem. Tak vyjadřuje v latině dominum morfém -um zároveň
dvě gramatické kategorie - totiž akuzativ a singulár. Tento způsob kombinovaného
vyjadřování různých gramatických kategorií jediným morfémem je typický pro tzv. flektivní
jazyky.
V běžném použití je flexe výra pro ohyb, prohnutí atd.
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filip


Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátnými koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí.
Mužské křestní jméno Filip má i svoji ženskou podobu Filipa, která se však užívá jen velmi omezeně. Oproti tomu je jméno Filip v našich končinách oblíbené, svědčí o tom i množství jeho domáckých variant, například Fíla, Fífa, Filda, Filouš, Filín nebo Filípek. Jméno Filip se užívá i ve slovenštině, polštině, švédštině nebo srbochorvatštině. V cizojazyčných mutacích se často před jméno přidává původní „PH“, anglická varianta jména je tedy Philip nebo Philippe, německá nebo dánská Philipp, francouzská Philippe. Italové užívají jméno jako Filippo, Španělé nebo Portugalci jako Filipe, Maďaři jméno znají jako Fülöp.
Jméno Filip vzniklo ze dvou řeckých slov - prvním slovem je "philos" s významem "milovat" a druhým slovem je "hippos" s významem "kůň". Jméno Filip tedy znamená "milovník koní". Přeneseně ma jméno význam i jako "vznešený" či "ušlechtilý".
Honzi - 1. prosince 2018

0   0

filantrop


Filantrop je stoupenec filantropie. Je to dobročinný člověk, lidumil a dobroděj. V dnešní době někdy označován i za dobrovolníka nebo dárce. Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech.
Filantrop vykonává samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Často se zapojí do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když filatrop věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k tomuto bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd.
Honzi - 1. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10