Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   1

quest


quest je slovo převzaté z anglického jazyka, ve které znamená doslova pátrání či hledání. V souvislosti s RPG (zkratka role playing games, hry na hrdiny) počítačovými hrami však slovo quest dostalo též další význam, který se blíží spíše pojmu úkol či mise. Podstata questu v počítačových hrách přitom může být různá, když se může jednat např. o dosažení určitého skóre v určitém čase, získání určitých věcí či zabití předem označeného nepřítele. Po dokončení questu se hráč zpravidla posouvá do další úrovně, ve které je mu přidělen quest (úkol) další. Slovo quest je v hovorové češtině používáno zejména v hráčské komunitě a mezi příslušníky mladší generace.
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

nerd


slovo nerd pochází z angličtiny, kde označuje člověka nadměrně zapáleného do studia (šprta), nebo též člověka nadměrně zapáleného do počítačů a výpočetní techniky. V totožném významu, resp. významech je slovo nerd používáno též v českém jazyce, a to zejména mezi příslušníky mladší generace.

Nejčastěji je slovo nerd používáno ve slovním spojení "počítačový nerd", setkat se lze nicméně též s jeho synonymem, rovněž z angličtiny převzatým výrazem „geek“. Jako nerd či geek bývá označován člověk, který oproti společenskému životu preferuje počítače či počítačový život, což se mnohdy může odrazit též na jeho zevnějšku (často ne zcela vkusnému způsobu oblékání, ne příliš sportovní postavě apod.).
Honzi - 6. prosince 2018

3   1

nemesis


slovo nemesis pochází z řecké mytologie, kde byla Nemesis bohyní odplaty (dobré, ale spíše převážně zlé). Jméno bohyně Nemesis posléze zlidovělo, když se začalo používat ve významu odplaty, ale též dlouhodobého, chronického problému, resp. něčeho nevyhnutelně špatného, co způsobilo nežádoucí následek.

V češtině se jedná o knižní výraz, používaný v hovorové řeči spíše výjimečně. Příkladem použití slova nemesis v českém jazyce může být věta „nedochvilnost, jeho nemesis, způsobila, že v práci dostal výpověď“, kterou lze do běžné mluvy přeložit jako „kvůli jeho chronické (opakované) nedochvilnosti dostal v práci výpověď“.
Honzi - 6. prosince 2018

1   3

negativní


přídavné jméno negativní lze do hovorové češtiny přeložit jako záporný, nedobrý, nesouhlasný či špatný. Slovo negativní je odvozeno z latinského slova negativus se stejným významem. V současné době se slovo negativní používá ve spojitosti např. se zprávami (negativní zprávy znamenají špatné zprávy), čísly (negativní čísla jsou záporná čísla, tj. čísla menší než nula), lidskými vlastnostmi (negativními lidskými vlastnostmi se rozumí špatné lidské vlastnosti), komentáři či referencemi (negativní komentáře nebo reference jsou takové komentáře nebo reference, které vyjadřují nespokojenost jejich autorů s popisovanou věcí), atd. Protikladem slova negativní je pozitivní (s významem kladný, souhlasný, dobrý).
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

mys


podstatné jméno mys označuje výběžek pevniny do moře či jiné velké vodní plochy. Zpravidla se jedná o výběžek nevelký a úzký, neboť v opačném případě by se již jednalo o poloostrov.

Mezi nejznámější světové mysy patří Mys Dobré naděje nacházející se na samém jihu afrického kontinentu, oddělující Atlantský a Indický oceán, který získal jméno díky mořeplavcům, kteří po jeho obeplutí již nesměřovali na jih, ale na východ, tj. blíže k cíli. Dalším obdobně známým světovým mysem je Mys Horn, který je nejjižnějším bodem jihoamerického kontinentu a současně pomyslně odděluje vody Tichého od vod Atlantského oceánu.
Honzi - 6. prosince 2018

1   1

yolo


výraz yolo pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov fráze „you only live once“, kterou lze do českého jazyka přeložit jako „žiješ jen jednou“. Předmětné slovní spojení je užíváno zejména mládeží, a to v souvislosti s něčím jedinečným, neopakovatelným nebo případně též nebezpečným (co by v krajním případě mohlo způsobit vážné zranění či smrt).

Jako příklad použití výrazu yolo v českém jazyce lze uvést větu „Dám si vanilkovou zmrzlinu, s jahodovou polevou, čokoládovou šlehačkou a třešní nahoře. Yolo.“, přičemž yolo je možné vyložit jako „proč si nedopřát, když můžu, třeba už takovouto příležitost mít v životě nebudu.“
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

qq


původ používání zkratky qq je možné nalézt v angličtině, resp. v počítačové hře Warcraft II. V předmětné počítačové hře se klávesová zkratka alt + q +q používá pro okamžité opuštění hry a programu. Někteří hráči proto touto klávesovou zkratkou častovali své protivníky, aby jim dali najevo, že nedosahují jejich úrovně a aby raději hru sami opustili.

Postupem času nicméně klávesová zkratka ztratila svůj původní význam, když významově převládl smysl „cry more noob“, neboli v češtině „jen klidně breč, amatére“, a to právě v souvislosti s tím, že znaky QQ připomínají plačící oči. V současné době se výraz QQ nebo též qq používá zejména ve významu „klidně se vybreč“.
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

wack


výraz wack se do hovorové češtiny dostal ze stejnojmenného anglického výrazu. Je používán především mezi mládeží, a to ve stejném významu, jako se používá v anglickém originále. Slovem wack je v angličtině hovorově označován hlupák, blázen, cvok či šílenec. V hovorové češtině i angličtině může být nicméně slovo wack použito jako přídavné jméno, tzn. ve významu šílený, bláznivý, ale též hrozný nebo strašný (např. wack job - šílená, resp. hrozná práce).

Jako příklad použití výrazu wack v hovorové češtině může sloužit slovní spojení „ten řidič autobusu je úplnej wack“, které lze do standardního českého jazyka přeložit jako „ten řidič autobusu je úplný cvok“.
Honzi - 6. prosince 2018

0   3

flexin


výraz flexin se do češtiny dostal z anglického jazyka, a to jmenovitě počeštěním anglického slova flexing. Flexing v anglickém jazyce znamená ohýbání či napínání, přičemž v hovorové angličtině flexing znamená též napínání svalů za účelem předvádění se opačnému pohlaví. Totožný význam má i počeštěný výraz flexin, kdy kromě mužského napínání svalů za účelem zvýšení své atraktivity u žen znamená v obecném slova smyslu též předvádění se, ukazování se v lepším světle.

Výraz je užíván především mládeží. Jako příklad použití výrazu flexin v hovorové češtině lze zmínit větu „on si snad myslí, že mu ten flexin na bazénu před ženskýma pomůže.“
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

fufu


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 6. prosince 2018   NSFW / 18+

0   1

workaround


pojem workaround je anglické slovo (anglicismus), které proniknulo do českého jazyka, a to zejména do oblasti IT, programování, ale též obchodu apod. teprve v nedávné době. Doslovným překladem slova workaround z angličtiny do češtiny by bylo „řešení“. V totožném významu se výraz workaround používá i v českém jazyce, v závislosti na kontextu se nicméně může jednat pouze o řešení dočasného charakteru.

Jako příklad použití výrazu workaround v českém jazyce lze uvést větu „tento problém nemá žádný snadný workaround“, jejíž význam lze převést do hovorové češtiny jako „tento problém nemá žádné snadné řešení.“
Honzi - 6. prosince 2018

2   2

nabokova hráz


Nabokova hráz je slovní spojení použité českou hudební skupinou Kryštof v písni Lolita, které odkazuje na stejnojmenný román ruského spisovatele Vladimira Nabokova. Verš v předmětné písní, obsahující slovní spojení Nabokova hráz, zní „Brány z písku, brání světlu někde v nás, den je tvoje vina, Nabokova hráz...“

S odkazem na román Lolita lze výraz Nabokova hráz vyložit jako něco, co brání člověku projevit své pudy (které by mohly být v rozporu s obecně přijímanými normami společenského jednání). Nabokova hráz tedy vyjadřuje jakousi mentální zábranu před dopuštěním se společensky nepřípustného jednání (v případě románu intimního vztahu dospělého muže s nezletilou dívkou).
Honzi - 6. prosince 2018

0   0

modrá růže


slovní spojení modrá růže má několik významů, a to v závislosti na kontextu. V květomluvě vyjadřuje (darovaná) modrá růže buď věrnost, oddanost či loajalitu, ale tak uskutečnění snu. Poněkud odlišný význam má nicméně modrá růže v případě tetování, kdy je modrá růže symbolem něčeho nemožného, obtížně dosažitelného či neskutečného. Přesný význam tohoto slovního spojení je proto nutné odvozovat od souvislostí, za kterých bylo v textu či mluvě použito.
Honzi - 6. prosince 2018

1   0

milovat


sloveso milovat označuje lidský cit, který člověk věnuje jiné osobě; v přeneseném slova smyslu lze slovo milovat použít též ve vztahu k nějaké věci či činnosti. Co se týče vyjádření citu vůči jinému člověku, milovat jiného člověka znamená projevovat vůči němu hluboký, intenzivní, pozitivní cit, nejsilnější, kterého je člověk schopen. Milovat znamená vyjadřovat lásku, náklonost, být oporou v těžkých životních situacích.

V přeneseném slova smyslu lze slovo milovat použít též ve vztahu k věci, předmětu nebo činnosti. Jedná se o zdůraznění kladného vztahu vůči konkrétnímu objektu, kterým může být například hudební skupina („miluju Beatles“), sportovní činnost („miluju běhání“) či jiná věc („miluju, mám čas si ráno v klidu přečíst noviny“).
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

mandala


slovo mandala pochází z indického jazyka sanskrt, ve kterém označovalo kruh či kolo. Nejednalo se však o běžný kruh, ale o magický kruhový ornament, symbolizující harmonii mezi barvou a tvarem. Ze sanskrtu se později slovo mandala rozšířilo i do dalších jazyků, přičemž kromě původního významu lze za mandalu v obecném slova smyslu považovat jakýkoliv objekt kruhového tvaru s východní spirituální tématikou.

Kreslené mandaly byly v tradiční východní medicíně využívány mj. v lékařství, neboť měly příznivě, uklidňujícím účinkem působit na lidskou psychiku. Své místo však nalezly i později, když jejich průkopníkem v moderní psychoterapii byla Američanka Joann Kellogg.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

lol


výraz lol pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov výrazu „laughing out loud“ nebo též výrazu „lot of laughs“, které lze do českého jazyka přeložit jako „směji se nahlas“, resp. „hodně smíchu“. Jak v anglickém originále, tak v češtině se zkratka lol používá téměř výlučně v komunikaci prostřednictvím internetu či telefonu. Výraz lol je používán zejména mezi mládeží, přičemž slouží k okomentování nějaké velmi humorné situace, někdy též s ironickým nádechem. Jako příklad použití výrazu lol v češtině lze například uvést větu „Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci. lol“, jejíž význam lze přeložit jako „Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci. Fakt k zasmání.“
Honzi - 5. prosince 2018

1   0

lmao


výraz lmao pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov výrazu „laughing my ass off“, který lze do češtiny doslova přeložit jako „můžu si vysmát zadek“. Jak v anglickém originále, tak v českém jazyce se tato zkratka používají takřka výhradně v komunikaci prostřednictvím internetu či telefonu. Výraz lmao je používán zejména mezi mládeží, přičemž slouží k okomentování nějaké velmi situace, u které nezávislý pozorovatel zkrátka nemůže zadržet smích. Jako příklad použití výrazu lmao v českém jazyce lze například uvést větu „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Lmao“, jejíž význam lze přeložit jako „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Tomu se zkrátka nešlo nesmát.“
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

lhota


podstatné jméno lhota označuje menší obce na území České republiky a Slovenska, zpravidla vesnice, zakládané zejména menšími feudály v období středověku. Charakteristickým znakem středověkých osad, vesnic a měst byl tzv. lenní vztah, který lze volně přeložit jako poddanství. Jinými slovy, šlechtic, který osadu (lhotu), vesnici či město založil, měl vůči jejím obyvatelům celou řadu práv, mezi nimi zejména právo vybírat daně. Pro to, aby šlechtic do nově založené osady přilákal nové obyvatele, zpravidla se zavázal těmto novým osadníkům poskytnout po stanovenou dobu jisté výhody, zejména osvobození od daní od poplatků. Tato doba (lhůta) se přitom nazývala právě lehota, přičemž zkomolením tohoto výrazu následně došlo k vytvoření slova lhota, které se nezřídkakdy promítnulo i do názvu samotné nově založené osady (např. Červená Lhota, Smetanova lhota). V současné mluvě je jako lhota zjednodušeně označována menší vesnice.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

laxní


přídavné jméno laxní označuje zpravidla přístup člověka či jiného subjektu k určité činnosti. Slovo laxní ve spojitosti se slovem přístup znamená vlažný, nedbalý, ne zcela řádný, resp. ne takový, jaký by měl správně být, jaký je objektivně očekáván.

Ve sportovní terminologii může být příkladem použití slova laxní slovní spojení „laxní přístup k tréninku“. Od profesionálního sportovce by fanoušek očekával, že bude trénovat naplno, neboť se jedná o jeho zaměstnání; laxní přístup k tréninku lidově řečeno znamená, že hráč na trénink zkrátka „kašle“, tj. nevěnuje mu dostatečné úsilí, které je potřebné a které se od něj v souvislosti s jeho prací profesionálního sportovce očekává.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

konzervativní


přídavným jménem konzervativní jsou označovány osoby nebo názory, které oproti případné uvažované budoucí změně preferují zachování současného stavu. Protikladem slova konzervativní je slovo liberální - usilující o změnu.

V politické rovině lze jako příklad konzervativního názoru použít situaci ohledně legalizace užívání marihuany. Zastánci legalizace užívání marihuany budou označeni jako liberálové, zastánci zachování současného stavu, tj. nelegálnosti užívání marihuany, budou označeni jako konzervativci. Politická strana, která bude usilovat o zachování dosavadní právní úpravy bude označena právě jako konzervativní.

V přeneseném slova smyslu lze slovo konzervativní chápat, a to zejména v hovorové češtině, v souvislosti s kontextem též jako zpátečnický či bránící pokroku.
Honzi - 5. prosince 2018

2   1

klišé


slovo klišé pochází z francouzského cliché, přičemž znamená něco, co je velmi často opakováno a proto pokud je toto vysloveno znovu, ztrácí to svůj původní význam, resp. svojí původní hodnotu. Například pokud manžel opakuje své ženě každé ráno větu „vypadáš krásně, miláčku“, postupem času žena tuto lichotku přestane vnímat jako kompliment a stane se z ní pouze nutná rutinní věta bez hlubšího významu. Jako klišé lze současně označit různé hlášky a výrazy, které mezi běžnou populací díky nadužívání natolik zobecněly, že takřka ztratily svůj původní význam, jako například „nedal mu vůbec žádnou šanci“, „odborník na slovo vzaté“, „vo co go(u)“ apod.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

karma


slovo karma pochází z budhistického a hinduistického náboženství a určení, ve kterém výraz karma zjednodušeně řečeno představuje vztah mezi určitým jednáním a jeho následkem, působícím na aktéra činu samotného. Jinými slovy, výraz „karma“ lze parafrázovat jako zákon akce a reakce, tj. fakt, že každý (ať již dobrý či špatný) skutek spouští řetězec dalších událostí, které se dříve nebo později aktéru vrátí. V jistém slova smyslu lze tedy slovo karma připodobnit českému výrazu osud.

Jako příklad použití slova karma v češtině lze uvést větu „To je karma“, která může mít v závislosti na kontextu význam buď „to je osud“, případně „můžeš si za to sám, tím, co jsi předtím udělal“.
Honzi - 5. prosince 2018

1   1

kappa


slovo je neologismem, který se v hovorové češtině objevil teprve před nedávnou dobou, přičemž je používán zejména mezi mládeží. Do standardní češtiny lze podstatné jméno kappa přeložit jako ironie či sarkasmus, resp. jakousi zkratku pro větu „dělám si srandu“ či „nemyslím to vážně“. Kromě zmiňovaného významu v hovorové češtině se současně jedná o emotikonu využívanou na streamovacím portále Twitch.

Jako příklad využití slova kappa v hovorové češtině lze uvést větu: „To je ale dneska super den. Kappa.“ případně „Nejlepší učitelka na světě. Kappa.“
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

ješitnost


ješitnost je lidská vlastnost, kterou lze charakterizovat jako chování člověka, který si velmi zakládá na vlastních (leckdy domnělých) kvalitách, přičemž v případě kritiky, ať již oprávněné či neoprávněné, se adresát této kritiky uráží. Jako ješitný tedy může být označen člověk, domýšlivý, samolibý, příliš si zakládající na svém egu a v případě kritiky přehnaně urážlivý.

Člověk s popisovanými vlastnosti je hovorově označován jako ješita. Od podstatného jména ješitnost je odvozeno přídavné jméno ješitný, které lze použít výhradně v souvislosti s označením člověka či jeho povahy (ješitný člověk, ješitný povaha, ješitné chování).
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

investigativní


slovo investigativní lze do hovorové češtiny přeložit jako pátrající, vyšetřující, zahrnující hluboké pátrání či přímo až detektivní činnost. Nejčastěji se přídavné jméno investigativní používá ve spojitosti se slovem novinář či žurnalista, přičemž za investigativního novináře je považován takový novinář, který dlouhodobě zkoumá popisovaný problém do hloubky, nezřídka i za cenu osobního vystavení se vyšší či nižší míře nebezpečí. Směr vyznávající takovýto způsob poskytování komplexních informací, podložených dlouhodobou vyhledávací a pátrací činností se nazývá investigativní žurnalistika. Typickým představitelem investigativní žurnalistiky v českém novinářském prostředí je investigativní žurnalista Josef Klíma či jeho mladší kolega Janek Kroupa.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

intervence


slovo intervence označuje zásah, zasahování či zákrok vůči jinému subjektu, resp. osobní se vložení do konkrétní problematiky ve prospěch jiného (ve smyslu angažovanost). Intervence může být jak fyzická, tak pouze psychická, založená jen na významu intervenující (zasahující) osobnosti. Příkladem použití podstatného jména intervence může být například slovní spojení vojenská intervence, označující situaci, kdy se armáda některého státu vojensky angažuje (zasahuje) na území jiného státu, a to bez svolení tohoto státu. Obdobně se lze se slovem intervence setkat též v jiných oblastech, např. devizová intervence České národní banky.

Slovesem odvozeným od podstatného jména intervence je intervenovat, znamenající zasáhnout či zakročil. Příkladem použití tohoto slova může být například věta: „Policie intervenovala při několika incidentech“.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

inkluze


slovo inkluze nebo též inkluse pochází z latinského slova inclusion. V českém jazyce má podstatné jméno inkluze význam začlenění, zahrnutí. Příkladem použití slova inkluze je slovní spojení sociální inkluze, označující proces začleňování určitých, jistou vlastností se odlišujících se jedinců do většinové společnosti (v současné době např. v případě diskutovaného začleňování ekonomických migrantů do většinové pracující společnosti). Obdobným příkladem může být slovní spojení inkluze ve školství či ve vzdělávání, jejíž podstatou je začleňování dětí s fyzickým handicapem, s příslušností k romskému etniku, mentálně postižených mezi ostatní žáky. Odborná i laická veřejnost může být v závislosti na svých názorech rozdělena na příznivce či odpůrce inkluze.

Protikladem inkluze je slovo exkluze, vyjadřující naopak vyčlenění či vyřazení subjektu či osoby z určitého celku. Např. společenská exkluze.
Honzi - 5. prosince 2018

2   1

infantilní


přídavné slovo infantilní je odvozeno z latinského slova infans, znamenající v překladu do českého jazyka dítě. Jako synonymum slova infantilní lze uvést slovo dětský či dětinský. Nejčastěji je v běžné mluvě slovo infantilní používáno ve slovním spojení se slovem chování, tj. infantilní chování. Použití slovního spojení infantilní chování může mít v závislosti na kontextu věty mírně zesměšňující význam, když označuje takové jednání dospělého člověka, které se obecně očekává spíše u dítěte a je u dospělého člověka vnímáno jako směšné, nevhodné či nehodící se konkrétní situaci.

V medicíně se lze setkat s pojmem infantilní autismus, označující autismus dětský, tj. děti postižené autismem.
Honzi - 5. prosince 2018

1   1

holocaust


slovo holocaust nebo též holokaust se do českého jazyka dostalo z němčiny, ve které vyjadřovalo během nacistického období (30. a 40. léta 20. století) systematickou likvidaci (genocidu) především židovského obyvatelstva, které bylo chápáno nacistickou ideologií jako úhlavní nepřítel „rasově čistého“ německého národa. Z tohoto důvodu bylo z pohledu nacistů nutné Židy fyzicky zlikvidovat, přičemž tento světonázor vyjadřovala právě politika holocaustu, v praxi realizovaná v podobě vyhlazovacích (tzv. koncentračních) táborů, ve kterých byli Židé shromažďováni a systematicky vyvražďováni.

Mezi Židy je samotné slovo holocaust vnímáno negativně, a to zejména s ohledem na jeho německý původ; z tohoto důvodu proto Židé obecně preferují používání hebrejského slova šoa, které v překladu znamená záhubu či zničení.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

holistický


přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav. Například slovní spojení holistická medicína označuje takový přístup pacienta, který jej v případě zdravotního problému vnímá nejen pouze jako tělo, ale jako celek (tj. kromě fyzické stránky též jeho stránku duševní, tj. zejména stres a další mentální faktory).

Holistický přístup označuje přístup k řešení určitého problému jako celku, tj. nikoliv pouze jeho částí. Ve filosofii se lze setkat s filosofickým názorem zvaným holismus, který hlásá, že klíčem k pochopení určité problematiky či systému je komplexní porozumění všem aspektům, nikoliv zkoumání pouze jednotlivých částí.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

hoax


slovo hoax se do češtiny dostalo z angličtiny, kde se stejnojmenný výraz používá pro označení drsného vtipu či žertovné poplašné zprávy. Obdobný význam si podstatné jméno hoax zachovalo též v českém jazyce, kde se jeho význam spíše blíží prostému vtipu či „nachytávce“. Jedná se o hovorové slovo a anglicismus, používaný zejména mladší generací.

Jako příklad použití slova hoax lze použít slovní spojení internetový hoax, který označuje situaci, kdy se internetový uživatel (oběť hoaxu) stane terčem vtipálka, přičemž cílem vtipu může být adresáta žertu pouze nachytat či v krajním případě zesměšnit. Vtipálek může být v hovorové mluvě označován též jako hoaxer.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

gesce


slovo gesce je počeštěnou variantou latinského slova gestio, znamenajícího v překladu do češtiny činnost, úkon či akci. Obdobný význam má podstatné jméno gesce též v českém jazyce, kdy se nejčastěji používá jako synonymum pro slova kompetence, působnost, oprávnění.

Jako příklad použití slova gesce lze uvést slovní spojení „mít něco v gesci“. Předmětné slovní spojení znamená, že je člověk oprávněn něco udělat, tj. že se jedná o jeho (pracovní) agendu. Například v právu je možné konstatovat, že v gesci statutárního orgánu je obchodní vedení společnosti.

Od slova gesce je odvozeno méně používané slovo gestor, které označuje osobu, která je příslušná nebo pověřená k provedení určitého úkonu.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

gerbera


podstatné jméno gerbera označuje stejnojmenný rod květin. Název rodu květin gerbera je odvozen od příjmení německého botanika T. Gerbera, na jehož počest i květina posléze dostala své jméno. Květina je rozšířena zejména v tropických oblastech, nicméně za určitých okolnostní je možné ji pěstovat rovněž v České republice (též venku na zahradě).

Gerbery jsou jedním v tuzemsku z nejčastěji rozšířených druhů květin, přičemž své popularitě se těší zejména díky svému širokému barevnému spektru a poměrně dlouhé trvanlivosti řezaných květin (až 20 dnů). V květomluvě gerbery symbolizují upřímnost: při kombinaci s jinými květinami tak dárce zdůrazňuje obdarovanému své skutečné úmysly.
Honzi - 5. prosince 2018

0   1

genesis


Slovo genesis pochází z řečtiny, kde totožně znamenalo zrození či začátek. Předmětné slovo dalo i název stejnojmenné první knize křesťanské Bible, ve které je vyprávěn příběh zrození světa a další bájné příběhy.

Obdobný význam si slovo genesis neboli v počeštěné formě geneze zachovalo i v moderní češtině. Podstatné jméno genesis / geneze označuje zrození, vznik či nový počátek. Jako příklad použití slova genesis lze uvést slovní spojení genesis / geneze světa, odkazující v křesťanské nauce na stvoření světa Bohem.

S genezí se lze nicméně setkat též v jiných oborech, například v biologii, např. v souvislosti s biologickými signály, resp. obecně v odborné literatuře jako pojem pro knižní označení vzniku.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

gadžo


podstatné jméno gadžo (nebo někdy též gádžo) je hovorové slovo využívané především v romské komunitě, přičemž označuje bělocha (tj. ne-Roma). V závislosti na kontextu má slovo gadžo buď neutrální nebo negativní zabarvení.

Slovo gadžo bylo jako jedno z mála romských slov převzato též do hovorové češtiny většinové neromské populace. Jeho použití se však omezuje téměř výhradně na vymezení vůči romskému etniku, případně je používáno jako parodické označení v rámci komunikace mezi příslušníky neromské populace.

Pro ženu ne-Romku se používá označení gadži (gádža). Obdobně se lze setkat též s od slovo gadžo odvozeným přídavným jménem gadžovský (gádžovský), označující náležitost k příslušníku neromské populace.
Honzi - 4. prosince 2018

1   0

fešák


podstatné jméno fešák je hovorové a zároveň mírně knižní a zastaralé slovo, které označuje dobře vypadajícího muže. Nemusí se přitom jednat pouze o tělesný vzhled, ale též o dobře vypadající či padnoucí oblečení. Nejčastěji se lze se slovem fešák setkat ve slovním spojení „ty jsi ale fešák“, které lze v souvislosti s kontextem vnímat zejména jako lichotku vhodně zvolenému oděvu či celkové vizáži.

Dobře oblečená žena se označuje jako fešanda. Od slova fešák je odvozeno přídavné jméno fešácký, které se prakticky výlučně používá v souvislosti s oblečením (fešácký oděv, fešácké sako, fešácký úbor).
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

feministka


podstatné jméno feministka je označení pro osobu ženského pohlaví, která bojuje za rovné postavení a práva žen ve společnosti (například práva na stejnou odměnu za práci apod.). V případě, že za ženská práva bojuje muž, je označován jako feminista, nicméně angažovanost mužů v oblasti práva žen je spíše minimální.

Slovo feministka může mít v souvislosti na kontextu též negativní zabarvení, a to například v případě označení ženy, která o ženská práva usiluje příliš hlasitě nebo se objektivně domáhá větších práv, než kteří mají muži. Obdobně negativní zabarvení může mít též od podstatného jména feministka odvozené přídavné jméno feministický (kupříkladu feministický spolek, feministické názory apod.)
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

fakultativní


přídavné jméno fakultativní pochází z latinského slova facultas, znamenajícího možnost či příležitost. Obdobný význam má předmětné slovo též v českém jazyce, tj. jedná se o dobrovolnost nebo volitelnost (plnění určitého závazku).

Jako příklad použití slova fakultativní lze zmínit slovní spojení fakultativní předměty, tj. takové předměty, které student dle vlastního uvážení může a nemusí navštěvovat, resp. může si vybrat, který navštěvovat bude a který nikoliv. Obdobným příkladem může být fakultativní plnění, tzn. takové plnění, u kterého si osoba, může vybrat, zda plnit bude či nebude, případně komu, kolik a jak.

Od přídavného jména fakultativní je odvozeno podstatné jméno fakultativnost, které vystihuje dobrovolnou povahu konkrétní záležitosti.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

etiketa


podstatné jméno etiketa má dva významy. První z významů slova etiketa označuje veřejnostní akceptovaná nepsaná pravidla společenského chování. Jinými slovy, etiketa je souhrnný pojem pro nepsané společenské normy stanovující, jak se v určitých situacích chovat k druhým lidem. Společenská etiketa například stanoví, že se nejdříve z dopravního prostředku vystupuje a až poté nastupuje, že jako první podává ruku společensky významnější osoba, resp. že muž pouští ženu do dveří jako první.

Druhým významem slova etiketa je nálepka či štítek na spotřebním zboží. Jako etiketu lze například označit takovou nálepku na potravinách, na které je uvedeno prodejní označení zboží, složení výrobku či datum spotřeby.
Honzi - 4. prosince 2018

0   0

ekvivalent


podstatné jméno ekvivalent označuje věc, která v rámci určitých parametrů odpovídá (téměř se rovná) věci jiné, tj. je její velmi podobnou obdobou.

Jako příklad lze uvést porovnání postav, které nosí dětem na Vánoce dárky. Tyto postavy jsou v některých státech odlišné, přesto však mají něco společného: právě to, že nosí dětem dárky. Na základě těchto skutečností tak lze například konstatovat, že „Americký Santa Claus je ekvivalentem českého Ježíška.“

Slovo ekvivalent lze nicméně přirozeně použít i v jiných souvislostech. Kupříkladu je možné konstatovat, že „Ekvivalentem argentinského snajpra Lionela Messiho byl v 60. letech Portugalec Eusébio“.

Od slova ekvivalent je odvozeno přídavné jméno ekvivalentní, znamenající obdobný, téměř totožný s porovnávaným subjektem.
Honzi - 4. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10