Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
0   0

láska


Láska je druh hlubokého citu, který chováme k osobě, k níž jsme duševně i sexiálně přitahováni. Jiný druh lásky pociťujeme také k blízkým příbuzným (rodičů, sourozencům, vlastním dětem, atd.) a přátelům. Existuje také láska sama k sobě, kterou by v určité míře měl k sobě chovat každý. Podobný cit mohou mít lidé i k jiným živočichům a objektům: ke zvířatům, penězům , nebo třeba Bohu. Láska může mít mnoho podob, ale v principu o ní hovoříme, pokud nám zároveň u dotyčné osoby záleží na jejím štěstí a spokojenosti natolik, že jsme ochotni potlačit vlastní potřeby. Zdravá láska se vyznačuje tím, že náš život není druhým ovládán a zcela na něm nezávisí a že si ho naopak nesnažíme uzurpovat pro sebe tak, aby nám věnoval každou volnou chvíli. Naopak spočívá v tom, náš život činí příjemným a dokážeme mu dopřát osobní prostor.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

lotosový květ


Lotos je květinou, která je v řadě kultur považována za posvátný symbol vzniku života a čistoty, vysokých duševních hodnot a také harmonie ženského a mužského principu. Setkáváme se s ním třeba v Číně, Indii a Egyptě. Lotos představuje prvopočátek světa, znovuzrození a jednoty a podle legend se z něj zrodilo či zjevilo mnoho božstev. Dodnes jsou s lotosem spojovány ty nejvyšší lidské ctnosti a je symbolem nevinnosti a čistoty. Lotos přitom skutečně čistým zůstává - není možné ho znečistit tekutými prostředky, protože jeho lístky pokrývají krystalky napomáhající odtékaní látek pryč. Lotos nejčastěji roste ve stojatých vodách v oblasti tropů a subtropů.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

loajalita


Loajalita je jinými slovy věrnost, oddanost nebo postoj jedince, který se rozhodl dodržovat závazky vůči jiné osobě, firmě nebo třeba názorovému přesvědčení. Jde tedy v podstatě o dobrovolné sebeomezení ve prospěch vztahu k někomu/něčemu jinému. V dobách feudalismu loajalita znamenala spolehlivé a věřné plnění lenních povinností. Řada mocných lidí si loajalitu lidí, kterými se obklopovala, kupovala různými dary nebo významnými posty. Odměnou jim za to byla skupina za každých okolností oddaných osob, na které bylo možné se spolehnout přinejmenším do té doby, dokud se jim dostávalo slíbených odměnu. Na druhou stranu od nich většinou dotyčný člověk nemohl očekávat upřímný názor, nesouhlas nebo kritiku. Loajalita je odměňována i v dnešní době: ze strany zaměstnavatele třeba zvýšením platu po určité odpracované dobé, ze strany obchodů formou různých benefitů za pravidelné nákupy.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

labyrint


Labyrint je nejčastěji chápán jako druh bludiště, do jehož středu vede jediná možná cesta. Historicky se nejprve začali objevovat labyrinty čtvercové a obdélníkové, později kruhové. Podle jednoho z řeckých mýtu labyrint postavil Daidalos pro krále Minóa, aby tak zadržel netvora Minotaura, kteýr byl napůl býkem a napůl člověkem. Nakonec ho v Labyrihtu zabil Theseus, který se z něj poté dostal jen díky klubku nití od Ariadny, které mu pomohlo se z labyrintu dostat ven. V širším slova smyslu labyrint označuje složitou a spletitou sestavu cest nebo chodeb, ve které je snadné se ztratit. V medicíně je jako labyrint označována kostěná a blanitá kanálková část vnitřního ucha.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

konsolidace


V obecné rovině je konsolidace synonymem pro upevnění nebo urovnání. Nejčastěji se ale používá v souvislosti s půjčkami a dluhy. Konsolidaci úvěrů lze rozumět jako sloučení několika úvěrů do jednoho. Pro klienta je tento postup výhodný, protože naplatí několik různých splátek (třeba za kontokorent a půjčku na auto) ale splácí jen jediný úvěr zahrnující všechny jeho půjčky. Měsiční splátky jsou tak nižší, ale celkové doba splácení se tím může prodlužit. Další nevýhodou je, že některé instituce, které konsolidaci nabízejí, mohou požadovat poplatky za předčasné splacení. Pro klienty se stabilním příjmem, který si splátky může bez problémů dovolit tedy nemusí být zrovna vhodná. Konsolidace pochází z latinského “con” (dohromady) a “solidus” (pevný).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

karty lenormand


Karty Lenormand jsou obrázkové karty sloužící k výkladu a věštění. Někdy jsou také označovány jako původní francouzské tarotové karty. Na kartáře, který je vykládá, se lidé nejčastěji obracejí ve složité životní situaci, když se ocitnou na životní křižovatce nebo je čeká závažné rozhodnutí. Sada obsahuje 36 karet, přičemž každá by měla kromě obrázku obsahovat canastový symbol a číslo. Důležité karty Dáma a Pán podle některých výkladů symbolizují samotnéh tazatele. Nesou název po fancouzské kartářce Marie-Anne Adélaide Lenormand, která tyto karty sama navrhla a byla považována za největší kartářku všech dob. Svého času se na ní obracela i řada významných osobností včetně vůdců Francouzské revoluce.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

kabbalah náramek


Speciální náramek, který má sloužit jako ochrana jeho nositele před uhranutím a zlým silám a má přinášet štěstí. Vyznačuje se červenou barvou a může jít jen o jednoduchou šňůrku nebo obsahovat jednoduché ozdoby. Nosit se má na levé ruce a neměl by se sundavat. Podle učení kabbalah je to právě červený provázek uvázaný kolem zápěstí, který má moc chránit svého nositele třeba i před různými nemocemi. Červená je symbolem energie života a Slunce. Navíc může náramek svému myjiteli pomoci odprostit se od špatných myšlenek a touhy k nedobrému jednání. Kabbalah je druh židovské mystiky, jejíž podstatou je snaha člověk odprostit se od všedních problémů, aby se přiblížil k Bohu.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

irelevantní


Jde o přívlastek označující poznámku nebo podnět, kteýr je bezvýznamný, nepodstatný či v dané situaci vedlejší. Není důležitý zpravidla proto, že jeho vynechání ani začlenění do argumentace nebo rozhodovacího procesu nebude mít vliv na průběh nebo výsledek. Jeho opakem je věc “relevantní”, u níž se ještě dodává k čemu. Relevance totiž významně závisí na konkrétním kotextu, ve kterém je zvažována. Zatímco v jednom může být argument irelevantní, v jiném kontextu to samé tvrzení relevantní je. Zároveň relevance závisí i na osobních postojích a názorech každého člověka. Zatímco pro věřícího může být například relevantní, zda byl jeho partner pokřtěn, pro ateistu je to samé irelevantní).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

integrace


Integrace má několik konkrétních významů v závislosti na tom, ve které oboru se používá. V obecné rovin však znamená začlenění nějké části do už ustaveného celku a její přizpůsobení. Sociální integrace tak znamená začleněné jedince do většinové společnosti, ve které žije. Úspěšně socializovaný jedinec se tak naučil, jak v této společnosti správně žít a osvojil si každodenní návyky, které jsou vlastní ostatním členům. Svým chováním se tedy výrazně nevyčleňuje. V této souvislosti se lze setkat se souslovím “integrace menšin” označující proces začlenění rasových či národnostních menšin do běžné společnosti. Ekonomická integrace označuje prolnutí ekonomik různých států za účelem odstranění překážek, které brání vzájemnému obchodu s cílem podpořit obchod zainteresovaných stran. Integrovat tedy znamená “funkčně včlenit”. V matematice jde o operaci potřebnou k výpočtu integrálů.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

inferno


Inferno je jiný výraz pro peklo přejatý z angličtiny. Peklo je dle některých náboženvství místem, kde duše mrtvých po smrti pykají za jejich pozemské hříchy. Kromě duší mrtvých hříšníků je obýváno také démony a čerty. Je tak i v řadě uměleckých děl vyobrazováno jako místo bolesti a utrpení, které má nahánět strach. Peklo je umístěno v podzemí a jeho součástí je i předpeklí. Naopak opakem pekla je nebe a s ním související očistec. V přeneseném slova smyslu označuje inferno/peklo něco obzvláště nepříjemného až apokalyptického (“To včerejší zkoušení bylo peklo.”). Inferno je také o název počítačové hry a operačního systému. Tento výraz pochází z latinského slova “infernum”.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

hub


V původním slova smylu je hub (čti hab) rozbočovač, zařízení pro připojení počítač do sítě (například USB hub, ethernetový hub, apod.). V souvislosti s tím je použiván také termín “switch”. Ten ale narozdíl od hubu posílá pakety jen na ty porty, kam patří. Hub kopíruje síťový provoz na všechny pakety. V současnosti je ale jako hub označuje také místo, které je důležitým centrem dění v určitém odvětví a pracuje se tam třeba na významných inovacích (nejčastějším spojením je “technologický hub”). V angličtině to může být také letiště nebo třeba nádraží, které je významným dopravním uzlem a poskytuje řadu dalších možností spojení.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

horovo oko


Horovo oko (zvané také vedžat) je egyptský symbol údajně zajišťující sílu a zdraví. Cob amulet sloužil ale také proti uhranutí nebo jako symbol oddanosti. Je velice rozšířený na destičkách, prstenech nebo plátech, protože Egypťané hluboce věřili v jeho sílu a každá domácnost ho v nějaké podobě měla. Podle jednoho mýtu bůh Horus v boji se Sutehem o oko přišel. Jeho protivník ho zakopal v poušti a tam z něj vyrostl lotosový květ. Ztracené oko mu nahradil bůh Chonsu okem stříbrným. Oko, o které přišel, se pak stalo symbolem ochrany celého Egypta. Po bitvě se stal Horus první faraoem starověkého Egypta. Horovo oko je podobné Raovu oku (někdy se proto zaměňují), to se ale vztahuje k jinému bohu, i když některé koncepty, které představují, jsou podobné.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

hlava


Pojmenování nezbytné přední části těla většiny živočichů. Je v ní obvykle usazen mozek (centrum nervové soustavy) a několik smyslových orgánů (uši, oči, ústa). Mozek v hlavě u obratlovců chrání lebka spojená s páteří. Lidskou lebku tvoří 28 kostí a průměrná hmutnost lidské hlavy činí 4,6 kilogramu. Lebka je pokrytá svaly a kůží a u člověka má hlava velký význam i proto, že právě podle ní od sebe rozlišujeme ostatní jedince. Na přední části hlavy - obličeji - se projevují známky stáří jedince, liší se od sebe také barvou a délkou vlasů, barvou očí, velikostí rtů, apod. Lidé se od sebe ale odlišují také mimikou - to je změna tvaru obličeje podle momentální nálady nebo v reakci na nějaký podnět (radost, vztek, bolest, atd.).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

hexagram


V obecné pojetí je hexagram šesticípá hvězda (může být podobná Davidově hvězdě, jiné mají větší vrchní a spodní části). Zpravidla tedy vzniká prodloužením pravidelného šestiúhelníku tak, aby se přímky potkaly v šesti cípech nebo umístěním jednoho rovnostranného trojúhelníku přes druhý, obráceně položený trojúhelník tak, aby se protínaly příslušné strany. Lze ho také snadno zkontruovat tak, že narýsujeme kružnici a její poloměr na ni pětkrát naneseme. Hexagram pak vznikne propojením těchto bodů. Jde o jeden z nejstarších náboženských symbolů na světě, který byl používaný celou řadou vyznání z období starověku, nejčastěji ale ve východních kulturách (nikoliv v řecké a latinské kultuře a v křesťanství se objevil až později) V té době byl hojně používán pravděpodobně i pro jeho snadnou konstrukci. Řecký název hexagram tato konstrukce dostala až v 19.století.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

habibi


Habibi je slovo přejáté z arabštiny, které se používá k oslovení milované osoby. V arabských zemích ho používají muži k oslovení blízkých kamarádů (habib = přítel), nicméně často označuje blízkou osobu ženkého pohlaví (ženu, přítelkyni či dceru) a překládá se jako “milované”, “můj miláček” nebo “můj drahoušek”. Jde také o časté příjmení a do svých názvů do začleňují i některé hudební skupiny. Do mluvy nearabských národů se toto slovo pravděpodobně rozšířilo prostřednictvím arabských písní, kde se v textech často vyskytuje.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

gramatika


Gramatika označuje soubor pravidel používání určitého jazyka. V širším pojetí zahrnuje kromě nauky o skladbě jazyka (syntax - zabývá se větnou stavbou, druhy vět, větnými členy) a tvarosloví (morfologie - jde o nauku o tvorbě slov) také hláskosloví (zvuková složka jazyka), fonetiku a fonologii, nauku o slovní zásobě (lexikologie) a nauku o slohu (stylistika). Každé slovo bez ohledu na jeho význam spadá do určitých mluvnických kategorií. Mezi ně patří rod (ženský/mužský/střední), číslo (jednotné/množné) a pád (jeden ze sedmi). Svou gramatiku má nejen každý jazyk, ale také jeho nářečí (dialekty). Slovo gramatika (jinak také “mluvnice”) pochází z řeckého “grammatikē” (umění psát).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

google


Název nejpoužívanějšího internetového prohlížeče a zároveň americké společnosti, která ho vyvinula a byla založena v Kalifornii v roce 1998 (od roku 2006 existuje také pobočka v České republice). V angličtině znamená “google” velké brýle (například lyžařské). Název vyhledávače je ale pravděpodobně odvozen od termínu “googol”, což je obrat označující číslo složené z jedničky a sta nul. V současnosti lidé prostřednictvím googlu vyhledávají skoro polovinu všech dotazů. Prohledává nejen klasické webové stránky, ale také obrázky, mapy, nebo třeba online obchody. V češtině se zároveń ujalo sloveso “googlovat”, které se používá jako synonymum pro vyhledávání na internetu, a to i bez ohledu na použitý vyhledávač (“Můžeš mi prosím vygooglovat, kdy se narodil Mozart?”).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

garant


Osoba, která ručí a odpovídá za správnost a korektní provedení. Často jde například o odborníka v daném oboru, který se zaručuje za práci někoho dalšího (garant projektu, garant předmětu vyučovaného na vysoké škole, atd.). Od tohoto slova je také odvozeno slovo garantovat = ručit za něco. To našlo uplatnění v běžné mluvě i mezi laiky (“Můžu ti garantovat, že už to nikdy neudělá.”). Rozšířený je také výraz garance = záruka. Používá se i jako synonymum pro záruční lhůtu, tedy dobu, po kterou je obchodník odpovědný za vady prodaného výrobku. Po tuto dobu může zákazník tedy uplatnit záruku a prodejce povinnost zboží přijmout a v případě oprávněnosti reklamaci vyřešit.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

frnda


Expresivní vulgární výraz pro ženský pohlavní orgán, spisovně zvaný “ohanbí”. V minulosti se tak říkalo dívce, která ráda parádila, fintila a hodně si o sobě myslela. Výraz tak může být odvozen od slova frča. Tak se na Moravě říkalo součásti ženského kroje (kotouč z pentlí). Má se tedy za to, že těm dívkám, které to s ozdobami přeháněly, se na základě jejich fintivosti říkalo právě frnda. “Frnditi se” také dříve znamenalo “fintit se”.Coby výraz pro pohlavní orgán se frnda začala používat po záměně části za celek (synekdocha). Často toto slovo používají děti, když se učí pojmenovávat přirození (jinak také “pipinka/buchtička/kačena, aj.”). Dále byl frnda jiný název pro knoflík.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

evaluace


Termín označující proces hodnocení a posuzování kvality, případně hodnoty či důležitosti. Může být prováděna například evaluace zaměstnanců, při které se zohledňuje jejich docházka, schopnost a výkonnosti, nebo výzkum, jehož cílem je evaluovat efektivitu tréninkového programu. Základem správné evaluace je důkladný sběr dat a jejich následná odborná a pečlivá analýza, aby bylo případně možné přijmout na základě jejích výsledků konkrétní opatření (například rozhodnout, které zaměstnance propustit při nutnosti snižování stavů nebo zapracovat na slabinách tréninkového programu). Důležité je proto zajistit nestranné zhodnocení sebraných dat a věcné posouzení váhy poskytnutých informací. Existuje několik evaluačních metod a technik, mezi ty nejběžnější patří dotazníkové šetření, pozorování nebo kvalitativní analýza.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

ergo


Ergo je latinský výraz pro “tedy/tudíž”. Používá se ale v původní podobě i v češtině, a to hlavně pokud chceme uvést tvrzení, ve kterém zmiňujeme něco, co je výsledkem nebo logickým vyústění toho, co jsme právě řekli. Známý je výrok, který vyřkl filozof René Descartes “Cogito ergo sum” (Myslím, tedy jsem). Výrok se stal základem novověkého myšlení, která se snažilo vymanit ze závislosti na autoritách. Descartesův výrok totiž dodával sebedůvěru samotnému mysliteli tvrzením, že i kdybychom připustili, že veškeré pochybnosti skeptiků jsou oprávněné, tak lze přece jen jednu věc vždy říci s jistotou a bez ohledu na vnější autoritu, od které je třeba vyžádat zaručení pravdivosti: jakmile totiž zmíněou větu vyslovíme, je vždy pravdivá.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

epický


Přídavné jméno používané často při charakteristice beletrie a označující výpravnou literaturu. Epické dílo může být buď prozaické nebo veršované, v každém případě je ale založené na příběhu a má dějovou linii. Události jsou popsané v logickém časovém sledu. Opakem epiky je lyrika, která narozdíl od epického díla nemá dějové schéma. Výraz je rozšířen i mezi mladými lidmi: když je něco v hovorovém slangu “epický”, tak je to skvělé, úžasné, legendární nebo cool. Lze se také setkat se souslovím “epické selhání” (častěji ale v anglickém originále “epic fail”), které se často objevuje v názvech populárních youtube videí, kde jsou zachycení lidé a jejich selhání a vtipné nehody, kterým ale zpočátko nic nenasvědčovalo (například gymnastka předvádějící bezchybnou sestavu, která ale nakoec spadn mezi diváky).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

empirický


Přídavné jméno označující závěry ověřené zkušeností a založené spíše na pozorování než na logice a čisté teorii. V praxi je empirický výzkum takový, který ověřuje hypotézy a doměnky mající základ v teoretických tezích. Ověřování zahrnuje několik fází: nejprve je třeba formulovat výzkumný problém a nastudovat příslušnou literaturu. Na základě načerpaných informací výzkumník stanoví výzkumné hypotézy, jejichž pravdivost bude ověřovat. Poté vytvoří výzkumný plán a sbírá potřebná data, která následně zanalyzuje. Existuje několik metod sběru dat, tu konkrétní nebo jejich kombinaci volí výzkumník na základě potřeb řešení daného problému. Patří mezi ně třeba dotazování (rozhovor, dotazník), experiment nebo pozorování. Slovo empirický pochází z řeckého “empeiriea” (zkušenost).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

emapcipace


V obecné rovině emancipace znamená vymanění se z cizího vlivu nebo nebytí svobody po útisku. Zahrnuje různé způsoby a postupy, které utlačované skupiny lidí k takovému osvobození používají a může tedy znamenat zároveň zrovnoprávnění nebo dosažení nezávislosti. Přestože má toto slovo obecnou platnost, nejčastěji se používá pro označení boje za rovnoprávnost žen zahájeného v 19.století. Tehdy hnutí za emancipaci žen začalo požadovat hlavně umožnění přístupu žen na vysoké školy, garanci volebního práva a rovné zacházení. To ale ani v současnosti není celosvětově pravidlem. Slovo pochází z latinského “emantipatio“ (tak se podle římského práva označoval situaci, kdy otec propouštěl dítě se své moci a dával mu tak svobodu).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

echo


Echo je ozvěna, tedy zvuk, který slyšíme poté, co se odrazil od povrchu jako jsou stěny, útesy nebo skály. Zaznívá tedy na rozlehlých prázdných místech ohraničených vhodnou překážkou, která takový akustický jev umožňuje. Ozvěnu vnímáme proto, že je k tomu lidské ucho uzpůsobené - dokáže totiž rozlišit zvuk od zdroje od zvuku odraženého, který se zpožděním zachytíme a to přestože prodleva je jen desetina sekundy. V přeneseném slova smyslu se s výrazem echo lze setkat i v oblasti IT: tam označuje speciální techniku testování počítačových sítí, při které jsou pakety odeslány na vzdálený uzel a ten je musí ihned odeslat zpět. Ozvěna tedy nemusí být jen zvuková. Lze se také setkat s hovorovým obratem “Dej mi echo.” Ten se používá pokud se s někým domlouváme například na schůzce a žádáme ho, aby nám dal jště vědět jestli/kdy/kde se sejdeme.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

demise


Demisí lze označit rezignaci osoby nebo osob na určitou veřejnou funkci. V tomto smyslu jde tedy o odstoupení z politického postu a týká se tedy nejčastěji ministrů a dalších členů vlády. O demisi hovoříme, pokud je podána ještě před koncem funkčního období, nepopisuje tedy situaci, kdy po jeho uplynutí politik není znovu zvolen nebo se rozhodne dále se politice v příštím období nevěnovat. Demise má svá formální pravidla a v Česku je upravuje Ústava. Členové vlády podávájí demisi do rukou prezidenta ČR prostřednictvím premiéra. Pokud chce demisi podat on sám, podává ji do rukou hlavy státu on sám. Z právní úpravy ale nevyplývá, jestli má prezident/premiér povinnost demisi přijmout, nebo ne.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

deficit


Pokud říkáme, že máme něčeho deficit, obecně mluvíme o tom, že toho máme nedostatek a chybí nám to. Původně jde o termín používaný hlavně v účetnictví, kde deficit znamená záporný zůstatek, jinak nazývaný také manko. Znamená to tedy, že výdaje přesahují příjmy. Deficit státního rozpočtu se označuje také jako shodek a je to číselně vyjádřená záporná hodnota. Lze se setkat i s pojmem “sluchový/zrakový deficit”, který značí nedostatečnost v oblasti vnímání zvuku nebo obrazu.V běžném životě lidé někdy mluví o tom, že musejí “dohnat spánkový deficit”, tedy pořádně se vyspat po období, kdy se jim pořádného spánku nedostávalo. Slovo deficit je převzaté z latiny a lze ho přeložit jako “chybí”.
Zu - 11. prosince 2018

0   1

cyp


Cyp je výraz ostravského dialektu a používá se v rozmanitých situacích. Často ho totiž v hovorové mluvě lidé volí v situacích, ve kterých se těžko hledají vhodnější slova nebo přirovnání. Všeobecně vzato je ale znásobuje to, o čem je řeč (“Bylo horko jako cyp.” = “Bylo příšerné teplo.”). V jiných oblastech se v podobných situacích používají obraty jako “jako stehno/jak sviňa/jako prase”. Jinak je ale i expresivním výrazem pro pohlavní orgán a také označením pro hlupáka, trdlo nebo nemotoru (v hornické mluvě). Původně šlo na Ostavsku a Karvinsku o hornického učně a pravděpodobně odvozeninu od německého nářečního výrazu “Zipf” = trouba, což je další synonymum pro hlupáka.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

cringe


Cringe je anglické sloveso, které lze přeložit jako “cítit se nadmíru trapně/neskutečně se za někoho stydět”. Většinou přitom nezůstává jen u pocitu, ale dotyčný to dává najevo i řečí těla (grimasou nebo postojem). Je to přesně ta situace, kdy by se člověk nejraději propadl do země, hlavně aby nebyl tam, kde se trapná podívaná odehrává. Znamená ale také “krčit se/stáhnout se/ošívat se” ze strachu před něčím, anebo se také před někým servilně “plazit”, protože z něj máme strach a nemáme odvahu se mu postavit. Existuje také výraz “cringe komedie”, která označuje specifický žánr, jehož cílem je přimět diváky, aby se cítili nepříjemně místo toho, aby je podívaná pobavila.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

cool


Expresivní nesklonný výraz přejatý z angličtiny, který se používá k označení toho, co je moderní, oblíbené a drží tedy krok s dobou. V češtině je oblíbeným slangovým synonymem přívlastek “hustý” nebo “boží”. “Cool” může být člověk, událost, oblečení nebo třeba film či hudba. Jde o slovo rozšířené a používané hlavně mezi teenagery. Přestože označuje věci, které jsou momentálně populární, pokud se tak mluví o člověku, obvykle je to takový, který je přátelský, pohodový, má zdravé sebevědomí, ale zároveň je pokorný a tolerantní k odlišnostem. Z angličtiny lze slovo “cool” přeložit i jako “chladný, studený”, kromě něčeho oblíbeného může označovat i negativní hodnocení. V angličtině se slovo “cool” používá někdy také jako slovní vata, reakce na něco, na co nemáme co říct.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

čip


Označení pro drobnou eletrickou součástku s integrovanými elektrickým obvodem sestavenými ze stovek logických obvodů, která slouží ke konkrétnímu účelu a může provádět určité operace. Jde tedy o malou destičku, na které je taková struktura obvodu vytvořena. Přestože nejrozšířenějším termínem je počítačový čip, často se můžeme setkat i s pojmem “čipová karta”. Ta označuje (obvykle) plastovou kartu s integrovaným obvodem, díky kterému může přijímat a odesílat data. Často obsahuje i různé prvky, aby bylo složitější její padělání. Může jít nejen o platební kartu, ale třeba i kartu identifikační, SIM karty do mobilních telefonů nebo třeba věrnostní karty, na které je možné zapisovat data o bonusech za provedené nákupy.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

check in


Check in (čti ček in) je sousloví převzaté z angličtiny, které se do češtiny překládá jako “odbavení” a používá se nejčastěji při cestování letadlem. Označuje proces, který cestující absolvuje na letišti do předem stanovené doby před odletem a jehož výsledkem je přidělení konkrétního sedadla v letadle, vystavení palubního lístku a odevzdání zavazadel určených k odbavení. Kromě standardního odbavení na přepážce je v některých případech odbavení možné (a někdy i vyžadované) provést po internetu, prostřednictvím mobilní aplikace dopravce, na letišti v self-check in kioscích nebo třeba ve privátním salónku. Svůj odbavovací systém mají všechny prostředky veřejné hromadné dopravy, termín “check in” je ale charakteristický pouze pro dopravu leteckou. Dále se s termínem check in můžeme setkat v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních. Označuje přihlášení hosta po jeho příjezdu a obvykle obnáší doplnění jeho údajů, předání klíčů či přístupov karty, apod.
Zu - 11. prosince 2018

1   1

charakteristika


Charakteristika osob, věcí či dějů je jejich popis zahrnující vlastnosti vnější a případně i vnitřní. Zároveň ale tento termín může označovat vlastnost či vlastnosti, které jsou pro konkrétní předmět nebo člověka typické a odlišuje se jimi od ostatních (například “Hercule Poirot a jeho charakteristický knír”). Charakteristika je také slohovým útvarem, ve kterém má autor za úkol zachytit vlastnosti druhé osoby. Rozlišujeme charakteristiku vnější/vnitří (popisující vnější vzhled a podobu/vnitřní vlastnosti) a přímou/nepřimou (vlastnosti jsou vyjádřeny přímou/vlastnosti jsou opsány přirovnáním nebo příkladem konrkténí činnosti, která vlastnost dokládá). Charakteristika se používá i v matematice: charakteristika okruhu R je nejmenším počtem sečtení jednotkového prvku, který je potřeba k získání nultého prvku.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

besídka


Jde o podstatné jméno, které má zpravidla dva významy. Často se používá pro označení dětského hudebního a dramatického představení, které se koná ve školkách, školách či volnočasových zařízeních například u příležitosti svátku svatého Mikuláše či Vánoc mnohdy za účasti rodičů a dalších příbuzných. Besídka je ale také označením pro menší stavbu na zahradě určenou pro odpočinek - altán či pergolu, které se používá třeba pro různé rodinné sešlosti a zahradní slavnosti. Obecně jde o zdrobnělinu slova “beseda”, což je výraz pro přátelskou sešlost a popovídání, které se nese v uvolněném duchu. Zhruba v 19.století se tak začaly označovat zábavy doprovázené kulturním programem. Část slova (“seď”) má v praslovanštině společný původ se slovem “sedět”. Protože právě při besedování, povídání se sedí, odtud patrně i označení pro zahradní altán nebo podobné posezení u domu.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

bae


Bae (čti bej) je označení pro blízkou milovanou osobu, zpravidla partnera či partnerku ale třeba i dobrou kamarádku nebo kamaráda. Je to moderní slovo, které se začalo rozšiřovat až počátkem 21.století zejména mezi teenagery. Jde o zkrácenou verzi anglického babe/baby (zlato), ale vykládá se i jako zkratka označení “Before Anyone Else” (před všemi ostatními), které podtrhuje výlučnost a blízkost osob, které tak mluvčí označuje. V rozšířeném slova smyslu se používá pro věci, které jsou skvělé nebo “cool”. Nelze ho do češtiny doslovně přeložit a je nesklonné, používá se ale v původní podobě zejména v psané internetové komunikaci (na chatu a sociálních sítích).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

agonie


Termín používaný pro označení stavu nadměrného fyzického nebo psychického utrpení, případně období, po kterou tato extrémní bolest těla či duše trvá. Může také označovat závěrečnou fázi nepříjemného trýznivého umírání. V oblasti medicíny se ale používá obecně pro umírání, tedy stav, kdy selhávají základní životní funkce. Nejde tedy o smrt nastávající náhle, ale postupné odcházení života z organismu. Trvá různě dlouho dobu podle toho, v jakém stavu se organismus nachází a o jak závažnou nemoc jde. V oblasti psychologie se agónie používá pro emoci charakteristickou smutkem a pocitem bezmoci. Člověk v takové agónii je ochromen a není schopen běžné činností. Slovo pochází z řeckého “agónia” (zápas).
Zu - 11. prosince 2018

0   0

agilní


Přídavné jméno označující člověka člověka aktivního, činorodého, či čilého. Vychází z latinského “agilis” (jednat) a francouzského “agile” (hbitý). Tento termín ale nachází uplatnění i v oblasti projektového managementu nebo třeba IT. Agilní řízení projektu je tak takový přístup, který lze charakterizovat schopností rychlé reakce na změny a nové situace. Vyznačuje se také kreativním přístupem a přizpůsobivostí. Agilita je v takovém případě tedy z velké části dána spíše přístupem stran, které se na projektu podílejí než speciální metodikou. Narozdíl od konvenčního přístupu ale většinou chybí přesné popsání výsledného produktu, takže agilní přístup se uplatňuje obvykle tam, kde podklady od zadavetele nejsou dostačující pro odhadnutí časových a finančních náladů nebo přesné podklady chybí proto, že jde o inovativní projekt.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

ad hoc


Ad hoc (čti ad hok) je obrat původem z latiny, který označuje aktivitu či organizaci uskutečněnou či zformovanou jen z toho důvodu, že to vyžadovala konkrétní situace. Nejde tedy o dopředu plánovanou záležitost, ale o akci konanou jen za určitým účelem. V doslovném překladu toto sousloví znamená “k tomu”, běžně se překládá jako “jen pro tento případ/k tomuto účelu”. Ad hoc je termín, který se používá v mnoha různých oborech: ekonomice, IT, filozofii, atd. Například v matematice může ad hoc označovat třeba vzorec aplikovatelný jen pro konkrétní použití, který nemá všeobecnou platnost. V oblasti marketingu je “ad hoc výzkum” takový, který se zadává na vyžádání třeba v případech, kdy je nutné získat názory veřejnosti v co nejkratším čase. Mohou se tak také označovat materiály použitelné jednorázově - brožury či reklamní nosiče.
Zu - 11. prosince 2018

0   0

qashqai


slovo qashqai odkazuje na model automobilového vozidla vyráběného japonskou automobilkou Nissan. Jedná se o SUV (anglická zkratka pro sport utility vehicle, tj. v překladu sportovní užitkové vozidlo) vyšší střední třídy. S ohledem na rozšířenost a oblíbenost předmětného modelu bývá zjednodušeně slovem qashqai označováno jakékoliv podobné vozidlo stejné třídy, připomínající právě Nissan Qashqai (dříve lidově též obdobně používaný výraz "džíp" nebo též v anglické verzi "jeep" - podle stejnojmenné americké automobilky).
JanP - 8. prosince 2018

0   1

watanay


slovo watanay odkazuje na název folkové písně Ho ho watanay, kterou složil český folkový zpěvák a hudební skladatel Pavel Lohonka, známý též pod svým uměleckým jménem Žalman. S ohledem na podtext skladby folkové písně Ho ho watanay – indiánská ukolébavka bývá též samotné slovo watanay kromě odkazu na tuto konkrétní píseň někdy zjednodušeně používáno ve smyslu ukolébavka, a to zejména pokud se jedná o zpěvnou melodii rytmicky připomínající písně starých severoamerických indiánů.
JanP - 8. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10