Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
2   1

růženec


slovo růženec označuje křesťanskou pomůcku složenou z korálků a zakončená křížem, která měla věřícím usnadňovat počítání jednotlivých částí opakující se modlitby (označovanou rovněž právě slovem růženec), přičemž obdobné věci se pod jinými názvy vyskytují též v jiných náboženstvích a kulturách (např. řecký komboloi, který však nemá žádný náboženský význam) Název růžence - pomůcky je odvozen od barvy, kterou tyto korálky zpravidla mívaly (růžové). Růženec si věřící buď věšeli okolo krku jako náhrdelník, případně menší růženec nosili obdobně jako přívěšek na rukou.

V přeneseném slova smyslu je slovo růženec používáno též v souvislosti s věcmi, které růženec vizuální připomínají, například se může jednat o růženec sušených fíků, apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

rešerše


české slovo rešerše je počeštěnou verzí francouzského slovo recherche, které lze do češtiny přeložit jako vyhledávání či pátrání, zpravidla ve významu vyhledávání určitých informací v souvislosti s akademickou či odbornou činností. Ve stejném významu je slovo rešerše používáno též českém jazyce, rovněž zejména v souvislosti s odborným (např. právním) vyhledáváním konkrétních informací, materiálů, důkazů či jiných podkladů.

V hovorové mluvě se lze zřídka setkat též od podstatného jména rešerše odvozeného slovesa „rešeršovat,“ které je však slovem nespisovným, gramaticky nesprávným, tj. které je používáno prakticky výhradně pouze jako slangový výraz mezi příslušníky odborných kruhů.
Honzi - 7. prosince 2018

1   1

retail


slovo retail se do českého jazyka dostalo z angličtiny, ve které v překladu znamená maloobchod, tj. jako protiklad supermarketům či jiným velkým obchodům či obchodním řetězcům (za retailový obchod je tak možné typicky považovat řeznictví přes ulici, trafiku u autobusové zastávky, galanterii, místní krejčovství apod.). Ve stejném významu je podstatné jméno retail používáno též v českém jazyce, a to zejména v obchodní komunikaci, zpravidla ve spojitosti s jinými odbornými termíny.

Od podstatného jména retail je odvozeno přídavné jméno retailový, tj. maloobchodní. Předmětné přídavné jméno se používá nejčastěji ve slovním spojení se slovy trh, řetězec nebo zákazník.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

relevantní


přídavné jméno relevantní vyjadřuje vztah či spojitost mezi dvěma určitými věcmi, událostmi, nebo souvislostmi. Do hovorové češtiny lze slovo relevantní přeložit jako „mající souvislost pro“, „významné ve vztahu“ nebo „podstatné ve spojitosti s“.

Jako příklad použití slova relevantní v českém jazyce je možné uvést větu „Pro výsledek zkoušky není relevantní, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit“. Tuto větu lze přeložit do hovorového jazyka jako „Pro výsledek zkoušky není důležité, jak dlouho jste se učili, ale co jste se dokázali skutečně naučit.“ Opakem slova relevantní jsou slova nerelevantní nebo irelevantní (obě mají totožný význam).
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

queen


výraz queen je slovo do českého jazyka převzaté z angličtiny, ve které označuje královnu. Ve stejném významu je toto slovo používáno též v češtině, a to především mezi mládeží, nicméně zejména v jeho metaforickém významu. Jedná se o ženskou obdobu anglického slova „king“, tj. král, které se v češtině používá ve smyslu „šéf“, resp. osoba, která něco dokonale ovládá, zvládá, má pod palcem, nebo si na takovou osobu aspoň hraje. Je-li takovouto osobou žena, používá se namísto výrazu king právě slovo queen. Příkladem je možné uvést slovní spojení „queen of the dancefloor“, tj. v překladu „královna tanečního parketu“.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

progres


české slovo progres pochází z latinského slova progressus, znamenající pokrok, zlepšení, postup nebo chod vpřed. Ve stejném významu je slovo progres používáno též v českém jazyce. Opakem slova progres je regres (sestup, postup vzad, ale též úpadek). Jako příklad použití slova progres v českém jazyce lze uvést větu „Po výměně trenéra se Olomouc dočkala výsledkového i herního progresu“, kterou lze do hovorového jazyka přeložit tak, že „Po výměně trenéra se zlepšil herní projev Olomouce, v důsledku čehož i začala stoupat tabulkou.“

Od podstatného jména progres je odvozeno přídavné jméno progresivní, které znamená pokrokový, pokračující, postupující vpřed. Příkladem použití slova progresivní může být například slovní spojení „progresivní nápady“, tj. pokrokové nápady, nápady které předběhly dobu.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

povrchní


přídavné jméno povrchní ve svém původním významu označuje něco umístěné na povrchu, nesahající do hloubky, méně závažné či spojené s povrchem. Nejčastěji bývá v tomto smyslu slovo povrchní používáno ve spojitosti se slovem poranění - povrchním poranění (např. hlavy) je takové poranění, které poškodilo pouze kůži, ale již nezasáhlo vnitřní orgány.

V přeneseném slova smyslu slouží slovo povrchní též k označení člověka, resp. lidských vlastností. Povrchním člověkem se rozumí takový člověk, jehož zájem nesahá do hloubky, nebo který se druhými lidmi za účelem zobrazení se v lepším světle přetvařuje. V tomto významu se jedná o slovo s negativním citovým zabarvením.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

potažmo


slovo potažmo je příslovce, které má v českém jazyce dva hlavní významy. V prvé řadě bývá slovo potažmo v češtině používáno ve významu slova „respektive“, nebo „případně“. Příkladem použití slova potažmo v tomto významu může být věta „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program potažmo volná disciplína.“ Tuto větu lze volně přeložit jako „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program, přičemž obdobně velmi důležitá je i volná disciplína.“

Současně může být příslovce potažmo v češtině používáno ve významu „to znamená“, „v této souvislosti“ či „tudíž“. Jako příklad takovéhoto použití je možné uvést větu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a potažmo též peníze“, kterou je možné interpretovat ve smyslu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a v důsledku slávy též peníze.“
Honzi - 7. prosince 2018

1   2

pokrytec


výrazem pokrytec je označován člověk, který se před jinými lidmi přetvařuje, zpravidla za účelem vlastního ukázání se v lepším světle. Současně slovem pokrytec bývá označován člověk, který se snaží vyvolat v druhé osobě dojem, že s ní sympatizuje, ačkoliv tak tomu ve skutečnosti není, nebo případně že této osobě naslouchá, soucítí či rozumí jejímu problému, ale v obecném slova smyslu též jakékoliv diskutované věci.

Jako příklad použití slova pokrytec v běžné mluvě může sloužit věta „Karel je naprostý pokrytec. Dělá, že ho to zajímá, ale ve skutečnosti je mu to úplně jedno.“
Honzi - 7. prosince 2018

4   3

plytký


slovo plytký lze do hovorové češtiny přeložit jako mělký či nehluboký. Nejčastěji je přídavné jméno plytký v tomto významu používáno ve slovním spojení se slovem jezero - plytkým jezerem se rozumí jezero s mělkými vodami.

Se slovem plytký se lze v českém jazyce setkat též v jeho přeneseném významu, a to ve smyslu neobsáhlý, povrchní nebo nehluboký. Příkladem použití přídavného jména plytký v takovémto přeneseném významu mohou být slovní spojení „plytký humor“ nebo „plytké řeči“, které vyjadřují humor jednoduchý, nenáročný na pochopení, resp. řeči, které jsou z pohledu posluchače prázdné, nemají žádný obsah či význam.
Honzi - 7. prosince 2018

1   1

patetický


přídavné jméno patetický je odvozeno od slova patos nebo též pathos, jakožto jednoho ze starého řeckého způsobu přednesu řečí na veřejnosti. Slovem patos byla označována taková mluva, která zahrnovala značné množství emocí a gest a která měla proniknout hluboko do posluchačovi mysli, resp. v daném případě spíše duše.

V současné době se však slovo patetický používá též v jiném významu, odvozenému od anglického slova „pathetic“. V angličtině je jako „pathetic“ označováno něco ubohého, zoufalého, k pláči. V tomto smyslu se lze s použitím slova patetický čím dál častěji setkávat též v českém jazyce, byť se logicky jedná o používání významově nesprávné.
Honzi - 7. prosince 2018

0   2

out


slovo out pochází z angličtiny, ve které v překladu znamená mimo, vně nebo venku. V totožném významu je slovo out používáno též v českém jazyce. Ve sportovní terminologii je jako out označováno území za hranicemi hrací plochy. Pokud je tedy fotbalový míč v autu, znamená, že se dostal mimo hřiště, tj. tam, kde není pravidly dovoleno hrát.

Slovo out se používá též v přeneseném smyslu ve významu „mimo“. Může se přitom jednat o módní styl (jako protiklad slova „in“, například v 90. letech byly in kalhoty ve tvaru zvonu, tyto jsou však nyní jednoznačně out) či například chápání určité věci (například věta „je úplně out, vůbec nechápe, o čem jsme se bavili), apod.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

organický


přídavné jméno organický vyjadřuje spojitost s organismem (lidským či zvířecím), ve smyslu něčeho přírodního. Velmi často se lze se slovem organický v současné době setkat ve spojitosti s potravinami, resp. jejich označením. V oblasti potravinářství je možné slovo organický do hovorové češtiny přeložit jako neobsahující umělé (tj. nikoliv v přírodě se běžně vyskytující) látky. Synonymem slova organický je slovo biologický. Jako organické či biologické mohou být označeny potraviny pouze po splnění předepsaných podmínek, například týkajících se jejich hnojení apod.

Dalším častým slovním spojením obsahujícím přídavné jméno organický je podstatné jméno odpad. Organickým či biologickým obsahem se rozumí takový odpad neobsahující umělé látky vyrobené v důsledku lidské činnosti (zejména plasty). Organickým odpadem jsou tudíž např. větve, listí apod.
Honzi - 7. prosince 2018

2   1

oběd


slovo oběd označuje jedno ze tří hlavních denních jídel (vedle snídaně a večeře). Zpravidla se jedná o největší a nejvydatnější jídlo dne. V České republice je oběd obvykle konzumován mezi 11. hodinou dopolední a 1. hodinou odpolední, nicméně záleží na povolání konkrétního člověka a jeho stravovací návyky. Ve školách bývá oběd servírován nejčastěji okolo 12. hodiny.

Od podstatného jména oběd je odvozeno přídavné jméno obědový (ve smyslu spojený s obědem, například obědová pauza) a sloveso obědvat (jíst oběd). Jako „čas na oběd“ je hovorově označována doba, kdy se obvykle dostavuje pocit hladu a pracovníci v tuto dobu odchází sníst nejvydatnější jídlo dne.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

obec


obec v České republice označuje nejmenší územně samosprávný celek. Jedná se o lidská sídla, kterým byl udělen právní status „obec“, což znamená, že jde o jednotku, která může v určité míře sama spravovat své záležitosti (např. mít vlastní rozpočet, volit si vlastního starostu apod.).

Po splnění zákonných kritérií (počet alespoň 3.000 obyvatel) může obec získat statut města, větším městům může být udělen status tzv. statutárního města (např. Karlovy Vary, Jihlava, České Budějovice, Liberec atd.). Obdobou (menšího) města je tzv. městys.

V hovorové řeči je obec obecným označením pro vesnice, městyse a města, tj. jedná se o územně oddělená lidská sídla, která je možné s ohledem na jejich polohu objektivně vnímat jako samostatná.
Honzi - 7. prosince 2018

0   2

nostalgie


slovo nostalgie pochází z řečtiny, kde vzniklo jako spojení dvou slov: nostos, znamenají stesk a algos, znamenající bolest. Jako nostalgie byl v řečtině vnímán stesk, a to především stesk po domově. Obdobný význam si slovo nostalgie zachovalo též v českém jazyce, byť se postupem času tento mírně posunul. V moderní češtině slovo nostalgie označuje smutek či stesk po něčem minulém, spojeném s příjemnými vzpomínkami, čeho se v současnosti vzpomínající osobě nedostává.

Od podstatného jména nostalgie je odvozeno přídavné jméno nostalgický, které lze vyložit jako tesknící po něčem krásném v minulosti. Například „babiččiny nostalgické vzpomínky na její dětství na venkově.“
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

nirvana


slovo nirvana nebo též nirvána se do češtiny dostalo z indického jazyka sanskrt, resp. z buddhistického náboženství. V buddhismu popisovala nirvána stav skončení lidské žádostivosti, který byl připodobňován k vyhasnutí ohně.

Původní význam slova nirvána se postupem času posunul, když v nynějším přeneseném významu je jako nirvána označován stav nadpozemské spokojenosti, obvykle spojeného s jistým pomatením smyslu (např. v souvislosti s užíváním návykových látek). Jako příklad použití slova nirvána v českém jazyce je možné zmínit větu „Potom, co jsem se úplně promrzlý vrátil domů a dal si teplou vanu, jsem zažíval úplnou nirvánu“, jíž je možné vyložit jako „Potom, co jsem se úplně promrzlý vrátil domů a dal si teplou vanu mi bylo úplně skvěle“.
Honzi - 7. prosince 2018

1   1

nicméně


nicméně je spojka, které je v českém jazyce používána zejména ve významu odporovacím či souřadícím. Obdobou slova nicméně v českém jazyce jsou například spojky avšak, však, leč, za to nebo ale.

Jako příklad použití spojky nicméně v českém jazyce lze uvést větu „Venku sice prší, nicméně to mi nezabrání, abych si šel zahrát fotbal“, jejíž význam lze přeložit jako „Venku sice prší, ale i přesto si půjdu ven zahrát fotbal.“ Jako příklad užití spojky nicméně s odporovacím významem je možné uvést větu „Koupil si sice nové auto, nicméně jezdí s ním jako s traktorem“, kde lze slovo nicméně chápat ve významu slova „ale“.
Honzi - 7. prosince 2018

0   1

zpovykaný


přídavné jméno zpovykaný označuje člověka, který je zhýčkaný, zvyklý na zacházení v rukavičkách, rozmazlený, resp. který je zvyklý na vysokou míru luxusu na jakousi samozřejmost. V závislosti na kontextu se může význam slova zpovykaný blížit též slovu líný. Jedná se o slovo s negativním citovým zabarvením.

V minulosti vešlo slovo zpovykaný ve známost v souvislosti s výrokem pražské primátorky Adriany Krnáčové, která označila Pražany ve vztahu k dopravní situaci v hlavním městě právě za zpovykané, ve smyslu dožadující se příliš. Předmětný výrok se stal terčem kritiky novinářů i laické veřejnosti, neboť jej bylo možné vykládat tak, že primátorka dostatečným způsobem neusiluje o blaho místních obyvatel.
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

rapsodie


podstatné jméno rapsodie je výraz používaný v oblasti hudby, jehož význam se liší podle konkrétního kontextu. V závislosti na souvislostech se může jednat o obdobu řeckého eposu, vzletnou pěvnou báseň nebo v klasické hudbě o dramatickou skladbu. S rapsodií se lze nicméně setkat též v moderní hudbě, když lze odkázat například na skladbu britské hudební skupiny Queen, Bohemian Rhapsody (Bohémská rapsodie), zahrnující operní a klasické prvky. Z nejznámějších klasických hudebních děl - rapsodií je možné zmínit Rhapsody in Blue (Rapsodie v modrém) od amerického skladatele G. Gershwina či Première rhapsodie od francouzského hudebního skladatele Clauda Debussyho.
Honzi - 6. prosince 2018

1   2

vantroky


vantroky, resp. v jednotným čísle vantrok je úzký žlab či koryto, kterým se svádí voda tak, aby dopadala na určité místo. Zpravidla se lze s vantroky setkat u starých vodních mlýnů, kdy byla pomocí vantroků přiváděna na mlýnské kolo, tak aby toto roztáčela a v mlýně bylo možné mlít mouku.

Slovo vantroky pochází z němčiny, a to konkrétně z německého slova der Wandtrog, které lze do češtiny přeložit jako nástěnné koryto, a to z důvodu, že byla tímto korytem na mlýnské kolo voda sváděna právě kolem mlýnské zdi.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

yggdrasil


yggdrasil je jméno pro strom, vyskytující se v různých podobách zejména v nordické mytologii. Jedná se o stále zelený, věčný, magický strom, držící při sobě jednotlivé světy. Díky těmto bájným vlastnostem yggdrasilu se jedná i jeden z důvodů, proč byly na hroby a významnými pohřebišti Vikingů nahrnovány hromady zeminy, do které byl následně zasazen strom (symbolizující právě věčný yggdrasil jakožto symbol věčnosti, resp. nesmrtelnosti).

Yggdrasil jako magický symbol v moderní době převzaly různé subjekty, například společnost zabývající se výrobou hazardních her, Yggdrasil Gaming Ltd., jakož i mnohé další.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

uroboros


slovo uroboros pochází ze staré řečtiny, přičemž se jedná o starodávný mystický symbol, zobrazující v kruhovém symbolu draka či hada, jak požírá svůj vlastní ocas. Tento magický symbol se objevuje na malbách či knihách, zároveň bývá využíván též v alchymii. Uroboros má symbolizovat skutečnost, že každý konec je zároveň i začátkem něčeho jiného a naopak, jakož i fakt, že život se odehrává v cyklech. Za moderní podobu symbolu uroboros lze považovat symbol „ležaté osmičky“, tj. nekonečna.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

quest


quest je slovo převzaté z anglického jazyka, ve které znamená doslova pátrání či hledání. V souvislosti s RPG (zkratka role playing games, hry na hrdiny) počítačovými hrami však slovo quest dostalo též další význam, který se blíží spíše pojmu úkol či mise. Podstata questu v počítačových hrách přitom může být různá, když se může jednat např. o dosažení určitého skóre v určitém čase, získání určitých věcí či zabití předem označeného nepřítele. Po dokončení questu se hráč zpravidla posouvá do další úrovně, ve které je mu přidělen quest (úkol) další. Slovo quest je v hovorové češtině používáno zejména v hráčské komunitě a mezi příslušníky mladší generace.
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

nerd


slovo nerd pochází z angličtiny, kde označuje člověka nadměrně zapáleného do studia (šprta), nebo též člověka nadměrně zapáleného do počítačů a výpočetní techniky. V totožném významu, resp. významech je slovo nerd používáno též v českém jazyce, a to zejména mezi příslušníky mladší generace.

Nejčastěji je slovo nerd používáno ve slovním spojení "počítačový nerd", setkat se lze nicméně též s jeho synonymem, rovněž z angličtiny převzatým výrazem „geek“. Jako nerd či geek bývá označován člověk, který oproti společenskému životu preferuje počítače či počítačový život, což se mnohdy může odrazit též na jeho zevnějšku (často ne zcela vkusnému způsobu oblékání, ne příliš sportovní postavě apod.).
Honzi - 6. prosince 2018

9   3

nemesis


slovo nemesis pochází z řecké mytologie, kde byla Nemesis bohyní odplaty (dobré, ale spíše převážně zlé). Jméno bohyně Nemesis posléze zlidovělo, když se začalo používat ve významu odplaty, ale též dlouhodobého, chronického problému, resp. něčeho nevyhnutelně špatného, co způsobilo nežádoucí následek.

V češtině se jedná o knižní výraz, používaný v hovorové řeči spíše výjimečně. Příkladem použití slova nemesis v českém jazyce může být věta „nedochvilnost, jeho nemesis, způsobila, že v práci dostal výpověď“, kterou lze do běžné mluvy přeložit jako „kvůli jeho chronické (opakované) nedochvilnosti dostal v práci výpověď“.
Honzi - 6. prosince 2018

1   4

negativní


přídavné jméno negativní lze do hovorové češtiny přeložit jako záporný, nedobrý, nesouhlasný či špatný. Slovo negativní je odvozeno z latinského slova negativus se stejným významem. V současné době se slovo negativní používá ve spojitosti např. se zprávami (negativní zprávy znamenají špatné zprávy), čísly (negativní čísla jsou záporná čísla, tj. čísla menší než nula), lidskými vlastnostmi (negativními lidskými vlastnostmi se rozumí špatné lidské vlastnosti), komentáři či referencemi (negativní komentáře nebo reference jsou takové komentáře nebo reference, které vyjadřují nespokojenost jejich autorů s popisovanou věcí), atd. Protikladem slova negativní je pozitivní (s významem kladný, souhlasný, dobrý).
Honzi - 6. prosince 2018

0   4

mys


podstatné jméno mys označuje výběžek pevniny do moře či jiné velké vodní plochy. Zpravidla se jedná o výběžek nevelký a úzký, neboť v opačném případě by se již jednalo o poloostrov.

Mezi nejznámější světové mysy patří Mys Dobré naděje nacházející se na samém jihu afrického kontinentu, oddělující Atlantský a Indický oceán, který získal jméno díky mořeplavcům, kteří po jeho obeplutí již nesměřovali na jih, ale na východ, tj. blíže k cíli. Dalším obdobně známým světovým mysem je Mys Horn, který je nejjižnějším bodem jihoamerického kontinentu a současně pomyslně odděluje vody Tichého od vod Atlantského oceánu.
Honzi - 6. prosince 2018

1   2

yolo


výraz yolo pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov fráze „you only live once“, kterou lze do českého jazyka přeložit jako „žiješ jen jednou“. Předmětné slovní spojení je užíváno zejména mládeží, a to v souvislosti s něčím jedinečným, neopakovatelným nebo případně též nebezpečným (co by v krajním případě mohlo způsobit vážné zranění či smrt).

Jako příklad použití výrazu yolo v českém jazyce lze uvést větu „Dám si vanilkovou zmrzlinu, s jahodovou polevou, čokoládovou šlehačkou a třešní nahoře. Yolo.“, přičemž yolo je možné vyložit jako „proč si nedopřát, když můžu, třeba už takovouto příležitost mít v životě nebudu.“
Honzi - 6. prosince 2018

0   2

qq


původ používání zkratky qq je možné nalézt v angličtině, resp. v počítačové hře Warcraft II. V předmětné počítačové hře se klávesová zkratka alt + q +q používá pro okamžité opuštění hry a programu. Někteří hráči proto touto klávesovou zkratkou častovali své protivníky, aby jim dali najevo, že nedosahují jejich úrovně a aby raději hru sami opustili.

Postupem času nicméně klávesová zkratka ztratila svůj původní význam, když významově převládl smysl „cry more noob“, neboli v češtině „jen klidně breč, amatére“, a to právě v souvislosti s tím, že znaky QQ připomínají plačící oči. V současné době se výraz QQ nebo též qq používá zejména ve významu „klidně se vybreč“.
Honzi - 6. prosince 2018

1   2

wack


výraz wack se do hovorové češtiny dostal ze stejnojmenného anglického výrazu. Je používán především mezi mládeží, a to ve stejném významu, jako se používá v anglickém originále. Slovem wack je v angličtině hovorově označován hlupák, blázen, cvok či šílenec. V hovorové češtině i angličtině může být nicméně slovo wack použito jako přídavné jméno, tzn. ve významu šílený, bláznivý, ale též hrozný nebo strašný (např. wack job - šílená, resp. hrozná práce).

Jako příklad použití výrazu wack v hovorové češtině může sloužit slovní spojení „ten řidič autobusu je úplnej wack“, které lze do standardního českého jazyka přeložit jako „ten řidič autobusu je úplný cvok“.
Honzi - 6. prosince 2018

0   4

flexin


výraz flexin se do češtiny dostal z anglického jazyka, a to jmenovitě počeštěním anglického slova flexing. Flexing v anglickém jazyce znamená ohýbání či napínání, přičemž v hovorové angličtině flexing znamená též napínání svalů za účelem předvádění se opačnému pohlaví. Totožný význam má i počeštěný výraz flexin, kdy kromě mužského napínání svalů za účelem zvýšení své atraktivity u žen znamená v obecném slova smyslu též předvádění se, ukazování se v lepším světle.

Výraz je užíván především mládeží. Jako příklad použití výrazu flexin v hovorové češtině lze zmínit větu „on si snad myslí, že mu ten flexin na bazénu před ženskýma pomůže.“
Honzi - 6. prosince 2018

0   3

fufu


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 6. prosince 2018   NSFW / 18+

0   3

workaround


pojem workaround je anglické slovo (anglicismus), které proniknulo do českého jazyka, a to zejména do oblasti IT, programování, ale též obchodu apod. teprve v nedávné době. Doslovným překladem slova workaround z angličtiny do češtiny by bylo „řešení“. V totožném významu se výraz workaround používá i v českém jazyce, v závislosti na kontextu se nicméně může jednat pouze o řešení dočasného charakteru.

Jako příklad použití výrazu workaround v českém jazyce lze uvést větu „tento problém nemá žádný snadný workaround“, jejíž význam lze převést do hovorové češtiny jako „tento problém nemá žádné snadné řešení.“
Honzi - 6. prosince 2018

6   4

nabokova hráz


Nabokova hráz je slovní spojení použité českou hudební skupinou Kryštof v písni Lolita, které odkazuje na stejnojmenný román ruského spisovatele Vladimira Nabokova. Verš v předmětné písní, obsahující slovní spojení Nabokova hráz, zní „Brány z písku, brání světlu někde v nás, den je tvoje vina, Nabokova hráz...“

S odkazem na román Lolita lze výraz Nabokova hráz vyložit jako něco, co brání člověku projevit své pudy (které by mohly být v rozporu s obecně přijímanými normami společenského jednání). Nabokova hráz tedy vyjadřuje jakousi mentální zábranu před dopuštěním se společensky nepřípustného jednání (v případě románu intimního vztahu dospělého muže s nezletilou dívkou).
Honzi - 6. prosince 2018

0   1

modrá růže


slovní spojení modrá růže má několik významů, a to v závislosti na kontextu. V květomluvě vyjadřuje (darovaná) modrá růže buď věrnost, oddanost či loajalitu, ale tak uskutečnění snu. Poněkud odlišný význam má nicméně modrá růže v případě tetování, kdy je modrá růže symbolem něčeho nemožného, obtížně dosažitelného či neskutečného. Přesný význam tohoto slovního spojení je proto nutné odvozovat od souvislostí, za kterých bylo v textu či mluvě použito.
Honzi - 6. prosince 2018

1   0

milovat


sloveso milovat označuje lidský cit, který člověk věnuje jiné osobě; v přeneseném slova smyslu lze slovo milovat použít též ve vztahu k nějaké věci či činnosti. Co se týče vyjádření citu vůči jinému člověku, milovat jiného člověka znamená projevovat vůči němu hluboký, intenzivní, pozitivní cit, nejsilnější, kterého je člověk schopen. Milovat znamená vyjadřovat lásku, náklonost, být oporou v těžkých životních situacích.

V přeneseném slova smyslu lze slovo milovat použít též ve vztahu k věci, předmětu nebo činnosti. Jedná se o zdůraznění kladného vztahu vůči konkrétnímu objektu, kterým může být například hudební skupina („miluju Beatles“), sportovní činnost („miluju běhání“) či jiná věc („miluju, mám čas si ráno v klidu přečíst noviny“).
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

mandala


slovo mandala pochází z indického jazyka sanskrt, ve kterém označovalo kruh či kolo. Nejednalo se však o běžný kruh, ale o magický kruhový ornament, symbolizující harmonii mezi barvou a tvarem. Ze sanskrtu se později slovo mandala rozšířilo i do dalších jazyků, přičemž kromě původního významu lze za mandalu v obecném slova smyslu považovat jakýkoliv objekt kruhového tvaru s východní spirituální tématikou.

Kreslené mandaly byly v tradiční východní medicíně využívány mj. v lékařství, neboť měly příznivě, uklidňujícím účinkem působit na lidskou psychiku. Své místo však nalezly i později, když jejich průkopníkem v moderní psychoterapii byla Američanka Joann Kellogg.
Honzi - 5. prosince 2018

0   0

lol


výraz lol pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov výrazu „laughing out loud“ nebo též výrazu „lot of laughs“, které lze do českého jazyka přeložit jako „směji se nahlas“, resp. „hodně smíchu“. Jak v anglickém originále, tak v češtině se zkratka lol používá téměř výlučně v komunikaci prostřednictvím internetu či telefonu. Výraz lol je používán zejména mezi mládeží, přičemž slouží k okomentování nějaké velmi humorné situace, někdy též s ironickým nádechem. Jako příklad použití výrazu lol v češtině lze například uvést větu „Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci. lol“, jejíž význam lze přeložit jako „Dnes jsem viděl, jak se na ulici srazili dva slepci. Fakt k zasmání.“
Honzi - 5. prosince 2018

5   0

lmao


výraz lmao pochází z angličtiny, přičemž je zkratkou shromažďující první písmena slov výrazu „laughing my ass off“, který lze do češtiny doslova přeložit jako „můžu si vysmát zadek“. Jak v anglickém originále, tak v českém jazyce se tato zkratka používají takřka výhradně v komunikaci prostřednictvím internetu či telefonu. Výraz lmao je používán zejména mezi mládeží, přičemž slouží k okomentování nějaké velmi situace, u které nezávislý pozorovatel zkrátka nemůže zadržet smích. Jako příklad použití výrazu lmao v českém jazyce lze například uvést větu „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Lmao“, jejíž význam lze přeložit jako „Viděl jsi ho, jak spadnul na schodech? Tomu se zkrátka nešlo nesmát.“
Honzi - 5. prosince 2018

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10