Význam Akcie
Co znamená slovo Akcie? Zde naleznete 71 významů slova Akcie. Můžete také přidat význam slova Akcie sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti a opravňuje majitele podílet se na řízení, zisku a (při zániku) na majetkovém zůstatku akciové společnosti. Rozlišuje se: akcie na jméno (akcie je uvedena na určitou konkrétní osobu, v seznamu akcionářů uvedeno jméno majitele), akcie na majitele (akcie je volně převoditelná j [..]
Zdroj: bankovnigramotnost.cz (offline)

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačn&iacu [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír majetkového charakteru, s nímž jsou spojena práva akcionáře. Akcionář jako společník (majitel/spolumajitel) akciové společnosti se může podílet dle obchodního zákoníku a stanov společnosti [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír, jehož vlastnictví obvykle vyjadřuje právo na poměrný díl aktiv, hospodářského výsledku a hlasovacích práv v akciové společnosti. (Mohou existovat varianty např. bez hlasovacích [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír vydávaný akciovou spoleèností, s nímž jsou spojena urèitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové....
Zdroj: akcie.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír, který majiteli přiznává vlastnické právo určitého podílu firmy a dává mu právo spolurohodovat o firmě na valné hromadě. Ziskem z akcie je dividenda.
Zdroj: mesec.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír představující podíl na akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva majitele akcie (akcionáře) jako společ [..]
Zdroj: csas.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní právo na nově emitované akcie. Akcie vydává každá akciová společnost, k jejich nabízení veřejnosti nebo obchodování na veřejném trhu, např. na burze, je nu [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír stvrzující vložení kapitálu do akciové spoleènosti a její spoluvlastnictví, opravòující k podílu na rozhodování i zisku, vypláceného formou dividend, pøièemž její majitel ne [..]
Zdroj: marxismus.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Je to cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: kb.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír vydávaný akciovou spoleèností, s nímž jsou spojena urèitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a právo majetkové. Právo rozhodovací je uplatòováno akcionáøem na valné h... [..]
Zdroj: fio.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a právo získávat předkupní právo [..]
Zdroj: abcfv.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akciová společnost rozděluje svůj kapitál na jednotky o rovnocenné hodnotě. Každá jednotka se nazývá akcie. Tyto jednotky jsou nabízeny k prodeji investorům a umožní vydávající společnosti navýšit peněžní kapitál. Tato operace se nazývá emise akcií. Obchodování s akciemi se děje za účelem zisku. Krátkodobý zisk lze shrnout jako spekulace na tom, že [..]
Zdroj: penizechytre.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, reprezentující podíl na majetku akciové společnosti, právo podílet se na zisku (dividenda), právo podílet se na rozhodování
Zdroj: mojeinvestice.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Definice akcie Akcie (anglicky share = podíl) je cenný papír majetkového charakteru, který stvrzuje vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti. Držitel akcie je akcionář. Držení akci [..]
Zdroj: az-data.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír vydaný akciovou společností představující část základního jmění.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír, jeho¾ vlastnictví obvykle vyjadøuje právo na pomìrný díl aktiv, hospodáøského výsledku a hlasovacích práv v akciové spoleènosti. (Mohou existovat varianty napø. bez hlasovacích [..]
Zdroj: cechmal.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo úč [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku, má například právo hlasovat na valné hromadě, má právo na rozdělení zisku (dividend [..]
Zdroj: miras.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, který vyjadøuje úèast na akciové spoleènosti, opravòuje majitele spolurozhodovat na valné hromadì, akcionáøi pøísluší tzv. dividenda - podíl na zisku spoleènosti, právo na likvidaèním zùs [..]
Zdroj: rfpplus.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


je cenný papír, který vydávají akciové společnosti. Majitel akcie se automaticky stává společníkem (spolumajitelem) společnosti a má právo podílet se na jejím řízení (prostřednictvím valné hromady), zisku a likvidačním zůstatku. Pro investora je zajímavý obecný trend zhodnocování akcií v dlouhém časovém období na vyspělých finančních trzích. [..]
Zdroj: rsj.com (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír majetkového charakteru, stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Termín pro kapitálové jmění podniku. Termín se vztahuje na cenné papíry jako celek, např. akcie, dluhopisy.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie tvoří základní kapitál akciové společnosti. Základní kapitál v celkové výši 2 000 000 Kč může být tvořen např. dvěmi akciemi o jmenovité (nominální) hodnotě 1 000 000 Kč, nebo čtyřmi akciemi o jmenovité hodnotě 500 000 Kč, nebo třeba dvěma tisíci akciemi o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. S akciemi můžeme též obchodovat (akcie je cenný papír). Při [..]
Zdroj: afinea.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Vastnictví akcie představuje právo podíul na majetku akciové společnosti, která určitý cenný papír vydala. Držitel akcie má především tyto práva: právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy právo účastnit se valné hromady akcionářů hlasovat na valné hromadě podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace   [..]
Zdroj: eakcie.cz (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie jsou tedy cenné papíry, do kterých jsou vtělena práva a povinnosti akcionáře, která vyplývají ze zákona a ze stanov společnosti. Akcie jako cenný papír může představovat podíl na společnosti pou [..]
Zdroj: firmus.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír představující podíl na akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva majitele akcie (akcionáře) jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvid [..]
Zdroj: investicniklub.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov na říze [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, který je dokladem vlastnictví majetkového podílu na společnosti. K akcii se váží tři základní práva - právo podílet se na zisku, podílet se na řízení společnosti a právo na likvidační zůstatek. Akcie se dělí z pohledu práv, která se k nim váží, na kmenové, prioritní a zaměstnanecké, z pohledu realizace změny vlastnictví na akcie na jmé [..]
Zdroj: posudek.com (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle ObchZ a stanov na řízení a.s., jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku a.s. (osoba, která se podílí na zákl [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír pøedstavující urèitý majetkový podíl a opravòující majitele k urèitým právùm
Zdroj: islo.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se na øízení spoleènosti, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


– cenný papír, který vydává akciová spoleènost a který zakládá jeho vlastníkovi (akcionáøi) práva spoleèníka akciové spoleènosti, právo na podíl ze zisku, právo na podíl na likvidaèním zùstatku pøi zá [..]
Zdroj: kingstyle.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír vydaný akciovou společností, se kterým je spojeno právo na příslušný podíl majetku akciové společnosti.
Zdroj: woodis.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


(angl.: stock, shares, equity) Listina, která svému majiteli poskytuje právo na podíl na majetku a na úspěchu příslušné akciové společnosti a zajišťuje některá práva na spolurozhodování. Akcionáři doufají ve stoupající kurzy [..]
Zdroj: rb.cz (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcie lze rozdělit podle několi.. [..]
Zdroj: yourfirm.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, vydaný akciovou společností, s nímž je spojeno zejména právo na podíl na zisku (dividendu) nebo právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Dále jsou s akcií spojena práv [..]
Zdroj: patria-direct.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii b) jednoznačnou identifikaci společnosti c) jmenovitou hodnotu d) označe [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Termín pro kapitálové jmění podniku. Termín se vztahuje na cenné papíry jako celek, např. akcie, dluhopisy.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.
Zdroj: uctovani.net

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Chcete vydělat peníze relativně jednoduchým způsobem? Myslíte si, že nejlepší cestou k penězům jsou akcie? Věřte, že mnohem lepší než akcie jsou diamanty. O tom, že investice do diamantů se  Vám skutečně vyplatí si můžete přečíst v tisku a slyšet o tom můžete tak&eacu [..]
Zdroj: diamond.cz (offline)

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, přinášejí právo akcionáře být společníkem akciové společnosti a další dle obchodního zákoníku Článek: Akcie – co to je a jaký mají význam? Článek: Co určuje hodnotu akcií? Jaké jsou fakto [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír pøiznávající vlastnické právo podílu firmy. Ziskem z akcie je dividenda. Akcionáøi neruèí za ztráty firmy. Poskytuje právo spolurozhodovat o øízení firmy na valné hro [..]
Zdroj: vysokyurok.cz

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


 – je majetkový cenný papír, se kterým jsou v závislosti na druhu akcie spojena určitá práva. V ČR jsou nejběžnější 3 druhy akcií – kmenové, prioritní a zaměstnanecké.
Zdroj: domacifinance.cz

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Jedná se o cenný papír, který pøedstavuje reziduální formu vlastnictví akciové spoleènosti, která je spojena s možností výkonu akcionáøských práv. Akcionáøská práva se liší, dle pøíslušného druhu akcie. Tento pojem je detailnì vysvìtlen i s praktickými ukázkami v rámci školení Kapitálový trh. seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní st [..]
Zdroj: icprogress.cz (offline)

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír majetkového charakteru stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


(Capital Stock) Akcie je cenný papír majetkového charakteru, který stvrzuje vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti. Držitel akcie je akcionář. Držení akcie přináší akcionáři určitá práva k dané společnosti - obvykle jistý podíl na rozhodování a hospodářských výsledcích.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


cenný papír, potvrzující vlastnický podíl jeho majitele  na majetku akciové spoleènosti.Svému majiteli obecnì dává právo hlasovat na valné hromadì akciové spoleènosti,  podílet se na jejím z [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva [..]
Zdroj: pbo.cz

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


je majetkový cenný papír, který pøedstavuje podíl v akciové spoleènosti. Umožòuje dvojí výnos - dividendu (neboli podíl na zisku spoleènosti) a kurzový výnos, vyplývající z pøíznivého pohybu ceny akci [..]
Zdroj: chytrazena.cz

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku př [..]
Zdroj: trustservices.cz

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie je druhem cenného papíru, který potvrzuje, že akcionář vložil do dané akciové společnosti kapitál.
Akcionář má právo podílet se na vedení společnosti hlasováním na valné hromadě, na podíly ze zisku, případně podílu na likvidaci společnosti.
stepuchy - 21. dubna 2014

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

58

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

59

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle tohoto zákona a stanov spoleènosti na jejím øízení, jejím zisku a na likvidaèním zùstatku pøi zániku spoleènosti [..]
Zdroj: abecedapodnikani.cz

60

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, se kterým jsou spojena práva vlastníka podílet se na øízení spoleènosti, podílet se na majetku, zisku firmy apod., mùže mít rùzné formy a podoby.
Zdroj: fxstreet.cz

61

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír. Vyjadřuje vlastnickou pozici nebo podíl na základním kapitálu společnosti. Představuje právo na proporcionální podíl na firemních aktivech a ziscích.
Zdroj: ingbank.cz (offline)

62

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Majetkový cenný papír. Držitel akcie disponuje právem podílu na řízení a zisku společnosti. Více ve článku věnovaném akciím
Zdroj: easyinvest.cz (offline)

63

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku
Zdroj: traders.cz (offline)

64

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


podíl ve firmě; cenný papír dokladující vlastnění části společnosti
Zdroj: czshares.com (offline)

65

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

66

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


cenný papír, majitelem je akcionář. S nákupem plynou majiteli i všechna práva akcionáře (podíl na zisku společnosti, možnost účastnit se valné hromady, podílet se na řízení společnosti, podíl na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zániku)
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

67

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

68

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Akcie je cenný papír, který představuje určitý majetkový podíl v akciové společnosti, kterou byl tento cenný papír vydán. Držitel akcie má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů, právo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu, možnost být volen do orgánů společnosti, či práv [..]
Zdroj: novaspolecnost.cz (offline)

69

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Cenný papír majetkového charakteru, s ním¾ jsou spojena práva akcionáøe. Akcionáø jako spoleèník akciové spoleènosti se mù¾e podílet dle obchodního zákoníku a stanov spoleènosti na jejím hospodaøení.
Zdroj: klo.cz (offline)

70

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


majetkový cenný papír, jehož držitel se mùže podílet na rozhodování o èinnosti firmy; akcionáø neruèí za ztráty, v pøípadì zisku mu mohou být vyplaceny dividendy akontace
Zdroj: pojistenec.cz (offline)

71

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akcie


Akcie jsou cenné papíry vydávané akciovými společnostmi, které tak získávají kapitál pro své podnikání. Za to [..]
Zdroj: investice.cz

<< Akceptace Akreditace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam